กฎระเบียบวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ในสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   และในโครงการของ สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย  ได้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ทั้งปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม   และให้ได้มีความเป็นอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข   มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   งดงามด้วยศีลาจารวัตร   มีความสมัครสมานสามัคคีกัน   ให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะของสาธุชน   เพื่อปิดประตูอบายแก่พระภิกษุและสามเณร   และเพื่อความวัฒนาถาวรแห่งบวรพระพุทธศาสนา

ระเบียบปฏิบัตินี้   ไม่ใช้บังคับแก่พระภิกษุและสามเณรผู้อาคันตุกะ  ครูผู้สอนภาคปริยัติ  ครูผู้อบรมและผู้เข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติชั่วคราว   ซึ่งมิได้สังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  และที่มิได้อยู่ในโครงการสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย   แต่ไม่ตัดสิทธิพระภิกษุสามเณรดังกล่าวผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมปฏิบัติตามระเบียบนี้  และขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

ให้พระภิกษุและสามเณรในสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และพระภิกษุสามเณรในโครงการของสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย   ที่ยังมิได้ย้ายสังกัดมาอยู่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณรดังต่อไปนี้   เพิ่มเติมจากพระธรรมพระวินัยและศีลอันพึงต้องปฏิบัติอยู่โดยปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    ดังต่อไปนี้

1. หนักในพระธรรมพระวินัยและศีล
ให้ประพฤติปฏิบัติหนักในพระธรรมพระวินัยและศีล   ทั้งพระปริยัติสัทธรรม  ปฏิบัติพระสัทธรรม  และปฏิเวธสัทธรรม   เพื่อกำจัดกิเลส  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน  ของตนเอง  และเพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่น  ตามสมควรแก่ภูมิธรรมภูมิปัญญา เป็นสำคัญ

1.1  พระปริยัติสัทธรรม ให้พระภิกษุและสามเณรทุกรูปตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอุตสาหะเต็มกำลังสติปัญญา ทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี และทั้งวิชาการที่จะเป็นอุปการะโดยตรงแก่การปฏิบัติและการเผยแพร่พระสัทธรรม 
พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้ามาอยู่ใหม่   ถ้ายังไม่เคยได้รับการฝึกปฏิบัติภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย  หรือเคย แต่ยังได้รับการฝึกไม่ถึง 1 ปี    ให้ตั้งใจฝึกปฏิบัติภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย ก่อน   แล้วจึงสมัครเรียนภาคปริยัติธรรม

ในการเรียนภาคปริยัติธรรม  แผนกธรรมชั้นตรี-โท-เอก  และแผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2  และประโยค ป.ธ.3   ถ้าไม่ได้เลื่อนชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสงฆ์ผู้ได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากเจ้าอาวาสว่า  สมควรจะให้อยู่ในสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนี้หรือไม่

คณะกรรมการสงฆ์ดังกล่าวมีมติเช่นไรก็ให้ปฏิบัติตามนั้น   ทั้งนี้ ให้นับรวมทั้งพระภิกษุสามเณรในโครงการของสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย  ก่อนวันออกคำสั่งนี้ด้วย

1.2  พระปฏิบัติสัทธรรม  มีการปฏิบัติต่อกันโดยธรรม  และมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติในไตรสิกขา

1.2  ก) ให้ปฏิบัติต่อกันโดยธรรม  คือ ศีลสามัญญตา  ทิฏฐิสามัญญตา  ด้วยพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4  สาราณียธรรม 6  อปริหานิยธรรม 7  และด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ลำเอียงด้วยอคติ 4  เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุและสามเณรต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพนับถือ  และแสดงสามีจิกรรมต่อกันโดยลำดับพรรษา   เว้นแต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้า  ทำหน้าที่ผู้นำในพิธีหรือในที่ประชุมสงฆ์  หรือในขณะทำหน้าที่สั่งสอน อบรม หรือแสดงธรรม

1.2  ข) ศีลสิกขา ให้หนักในศีลสังวร  มีปาริสุทธิศีล 4  ไม่ประพฤตินอกรีตนอกรอยของสมณะ  อันได้แก่  อนาจาร  ปาปสมาจาร  และอเนสนา เป็นต้น  
ความประพฤติปฏิบัติดังต่อไปนี้  เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมหรือแก่วัดหลวงพ่อสดฯ  และแก่สถาบันฯ  โดยอนุมัติของสงฆ์แห่งวัดหลวงพ่อสดฯ นี้  ให้กระทำได้   แต่ต้องกระทำโดยความระมัดระวังสังวร  คือ การแจก  ให้เปล่า  หรือการแลกเปลี่ยน  จำหน่ายจ่ายโอนซึ่งวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สินและปัจจัยต่างๆ อันเป็นสมบัติของสงฆ์และของวัดหลวงพ่อสดฯนี้  แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่พระภิกษุและสามเณรของวัดนี้  หรือแก่ผู้มิใช่พระภิกษุสามเณรในสถาบันฯ แห่งนี้ 
ไม่พึงสะสมทรัพย์สินส่วนตัวได้แก่พระบูชาทุกขนาด   วัตถุมงคลต่างๆ  ตลอดทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค  เป็นต้น  จนเกินจำเป็น
ห้ามสะสมทรัพย์สินต่างๆ  ได้แก่พระบูชาทุกขนาด  วัตถุมงคลต่างๆ ตลอดทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้น  เพื่อการซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน  เพื่อเป็นผลประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด   
ผู้ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติในข้อ 1.2  ข) วรรคแรก  และวรรคสุดท้ายนี้  นอกจากจะมีความผิดตามพระวินัยแล้ว  ยังจะได้รับการตักเตือน   หากไม่เชื่อฟัง  จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสงฆ์ของวัดว่า จะสมควรให้อยู่ในสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามต่อไปหรือไม่   คณะกรรมการสงฆ์มีมติเช่นไรก็ให้ปฏิบัติตามนั้น

1.2  ค) จิตสิกขา ให้หนักในนาถกรณธรรม 10   ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 10  ในอภิณหปัจจเวกขณ์ 5  และให้หนักในสัมมัปปธาน 4  สติปัฏฐาน 4  และสัมมาสมาธิ 4
1.2  ง) ปัญญาสิกขา ให้หนักในอิทธิบาท 4  อินทรีย์ 5  พละ 5  โพชฌงค์ 7  และในมรรคมีองค์ 8   พร้อมทั้งให้พิจารณา บากบั่น  หมั่นบำเพ็ญและเจริญบุญบารมีทั้ง 10  เป็นสำคัญ    ให้ใฝ่ใจ สนใจ ต่อการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนววิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า  ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ถ่ายทอดให้ไว้

1.3  ปฏิเวธสัทธรรม   มุ่งโดยตรงต่อความรู้แจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์  และพระอริยสัจ 4 เพื่อกำจัดกิเลส  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน   เพื่อลดมานะละทิฏฐิในตน   เพื่อสร้างพระในใจตน  และเพื่ออนุเคราะห์และสร้างพระในใจผู้อื่น   ตามระดับภูมิธรรมและกำลังสติปัญญาของตน  เป็นสำคัญ

2. ระเบียบปฏิบัติพิเศษเพิ่มเติม
ให้พระภิกษุและสามเณรในสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  และพระภิกษุสามเณรในโครงการของสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย   ที่ยังมิได้ย้ายสังกัดมาอยู่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติพิเศษเพิ่มเติม   ดังต่อไปนี้

2. ก)  เมื่อประชุมก็ให้พร้อมเพรียงกันประชุม  เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก   และให้พร้อมเพรียงกันช่วยเหลือกิจกรรมของวัดหลวงพ่อสดฯ  และสถาบันฯ ด้วยความเต็มใจ   เต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ   ไม่ทอดทิ้งหรือวางธุระเสีย   ห้ามขาดประชุมโดยไม่มีเหตุจำเป็น  หรือเหตุอันสมควร

2. ข)  ให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของวัดหลวงพ่อสดฯ  และสถาบันฯ   เสมือนหนึ่งวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง   ห้ามดัดแปลง  ต่อเติม  ทำลาย  หรือรื้อถอน  เสนาสนะ  อาคาร  และเครื่องใช้ประจำเสนาสนะและอาคารนั้น   โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส

2. ค)   ปัจจัยเอกลาภใดอันเกิดแก่สงฆ์และ/หรือแก่พระภิกษุและสามเณรของวัดหลวงพ่อสดฯ  และของสถาบันฯ  แห่งนี้   ที่ทายกทายิกามิได้มีเจตนาถวายให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉพาะเจาะจงแก่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใด   ให้พระภิกษุหรือสามเณรผู้ได้รับปัจจัยเอกลาภนั้น   ส่งปัจจัยเอกลาภนั้นเข้าเป็นสมบัติส่วนกลางของสงฆ์วัดนี้  ในทันทีที่สามารถกระทำได้   เพื่อไว้บริโภคใช้สอยร่วมกันเช่น ปัจจัยที่ได้รับจากการถวายสังฆทานทั้งจากภายในและภายนอกวัด  ปัจจัยที่ได้รับถวายเนื่องแต่การรับนิมนต์หรืออาราธนาให้ประกอบศาสนกิจ  มีการแสดงพระธรรมเทศนา  บรรยายธรรม  สอนภาวนาธรรม  ทั้งในและนอกวัด  เว้นแต่ค่ายานพาหนะและค่าภัตตาหารที่ทางวัดมิได้ทดรองจ่ายให้ 
ปัจจัยและ/หรือทรัพย์สินส่วนตนอันมีอยู่ก่อนมาเข้าสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามหรือสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย  ที่ยังไม่ได้ย้ายสังกัดอย่างเป็นทางการ   รวมทั้งผลประโยชน์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอันได้มาเนื่องแต่มีความผูกพัน  ในผลประโยชน์  หรือในสิทธิ์ในทรัพย์สิน  ตั้งแต่เมื่อก่อนมาเข้าสังกัดดังกล่าวข้างต้น  แม้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเหล่านั้นจะเกิดขึ้นภายหลังก็ตามตัวอย่างเช่น  ทรัพย์สินจากกองมรดก  เงินบำเหน็จ/บำนาญ เงินปันผล ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น   ไม่อยู่ในบังคับแห่งระเบียบปฏิบัติข้อนี้
ปัจจัยเอกลาภ  อันรวมเข้าเป็นสมบัติส่วนกลางของสงฆ์เหล่านี้  ให้พระภิกษุสามเณรสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  และในโครงการของสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย  เบิกใช้ได้ตามความจำเป็นและตามระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของวัด

2. ง)   ห้ามภิกษุหรือสามเณรรูปใดมีเครื่องรับโทรทัศน์และตู้เย็น  ไว้ใช้เป็นการส่วนตัว  เว้นแต่จะมีเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ดูเฉพาะข่าวและสารคดีที่น่ารู้  มีรายการธรรม เป็นต้น  และตู้เย็น  ไว้ใช้เป็นส่วนรวมร่วมกันตามจุดศูนย์รวมพระภิกษุและสามเณรต่างๆ  ตามแต่หมู่พระภิกษุสงฆ์ผู้บริหารของวัดจะมีมติเห็นสมควร

2. จ) ไม่พึงเป็นผู้ชอบท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่อโคจร  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   หากจำเป็นจะต้องไปประกอบศาสนกิจในที่เช่นนั้น   ก็ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสังวรระวังเป็นพิเศษ

2. ฉ)  ห้ามสะพายกล้องถ่ายรูป  และทำการถ่ายรูปเองในที่สาธารณะ

2. ช)   ห้ามมีและห้ามสูบบุหรี่   ห้ามมีและเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษ  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในทุกที่

2. ซ)  ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด

2. ฌ)  ห้ามบอกหรือใบ้หวยห้ามพยากรณ์ผลการปฏิบัติธรรมและพูดอวดอุตตริมนุษยธรรมแม้มีในตน   เว้นแต่จะเป็นการให้การศึกษาวิชาความรู้ระหว่างครูกับศิษย์   และระหว่างเพื่อนสหธรรมิกโดยเจตนาบริสุทธิ์  มิได้เป็นไปเพื่อมุ่งหวังลาภสักการะส่วนตน

2. ญ) ห้ามเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสตรี   โดยการพูดจาต่อสตรีโดยตรง   หรือโดยทางโทรศัพท์  การติดต่อกันโดยทางจดหมาย  หรือสื่ออย่างอื่น  เช่น ส่ง ส.ค.ส. หรือให้รูปภาพแก่สตรี ยินดีรับและมีรูปภาพของสตรี หรือ ส.ค.ส. ที่สตรีส่งให้ไว้ด้วยความสัมพันธ์ฉันชู้สาวหรือคนรัก  หรือโดยการบันทึกเทปส่งสื่อสารให้กันและกัน ฯลฯ เป็นต้น

2. ฎ)  ห้ามแสวงหา  โดยการซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  โดยการเช่าหรือยืม  หรือแม้โดยการให้เปล่า  เพื่ออ่าน-ดู-ฟัง-หรือสัมผัส  ซึ่งเรื่องราว รูปภาพหรือรูปเหมือน  และเสียงที่เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์และการศึกษาเล่าเรียน  ได้แก่  เทปคัสเซทหรือวีดีโอเทปเพลง-ดนตรี-ภาพยนตร์  และการละเล่นต่างๆ  อันลามกหรือไร้สาระ   รูปภาพโป๊เปลือย  หรือหนังสือภาพการ์ตูนแสดงเรื่องต่างๆ อันลามกหรือไร้สาระ  หนังสือเรื่องลามก  หรือนวนิยายอันกระตุ้นกามารมณ์  หรือชักนำให้เกิดราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ เป็นต้น

2. ฏ)  ห้ามก่อการวิวาท  ชกต่อย  และยุแยกให้แตกสามัคคีในหมู่พระภิกษุและสามเณรโดยเด็ดขาด

2. ฐ)  ห้ามเรียนไสยศาสตร์  ห้ามทำ  ห้ามแสวงหา  ห้ามมี  ห้ามพกติดตัว  และห้ามใช้วัตถุอัปมงคลต่างๆ  เช่น  ปลัดขิก  กุมารทอง  วัตถุคุณไสย-เสน่ห์ยาแฝด-ยาสั่ง  และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ 
ผู้ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติข้อใดๆ  ในข้อ 2. ก)   ถึงข้อ 2. ฐ)   จะได้รับการตักเตือน  หากไม่เชื่อฟังจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสงฆ์ของวัดฯ ว่า  สมควรจะให้อยู่ในสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนี้หรือไม่   หากคณะกรรมการสงฆ์ของวัดฯ มีมติเช่นไร ก็ให้ปฏิบัติตามนั้น.


* คำสั่งที่ 1/2535   เรื่อง  ระเบียบปฏิบัติสำหรับพระภิกษุและสามเณรในสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และในโครงการของสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

แชร์เลย

Comments

comments

Share: