กติกาการรับบรรพชาอุปสมบทและรับเข้าอยู่วัด

เพื่อให้การบริหารและพัฒนาบุคคลากร  คือ พระภิกษุสามเณร ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณธรรม   ให้มีศีลจารวัตรที่งดงาม   เป็นแบบอย่างที่ดี   ให้สามารถเป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนโดยทั่วไป   และช่วยกันสืบบวรพระพุทธศาสนา  ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป   จึงขอให้พระภิกษุสามเณรของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามทุกรูป และ ผู้ที่จะมาขอบรรพชาอุปสมบทที่วัดนี้ก็ดี  หรือ ผู้ได้รับการบรรพชาอุปสมบทมาก่อนแล้วจากวัดอื่น ที่ประสงค์จะมาขออยู่เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ก็ดีให้ปฏิบัติตามกฎกติกาดังนี้

 1. ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการปกครองของวัด คือ ตามระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ และตามระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมพิเศษของวัด   ตามคำสั่งเจ้าอาวาส ที่ 1/2535 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณร  ในสังกัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535
 2. ต้องปฏิบัติตาม กติกาเพิ่มพิเศษ ของวัด   ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาบรรพชาอุปสมบท  หรือผู้ที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากวัดอื่นแล้วมาขออยู่ที่วัดนี้   จะได้รับการพิจารณารับเข้าอยู่ในวัดนี้  ต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะตามความในข้อ 13 แห่งกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์**
 2. พระภิกษุสามเณร จากวัดอื่น ผู้มาสมัครขอเข้าอยู่ในวัดนี้  ต้องมี หนังสือรับรองความประพฤติ และกรณียังไม่พ้นพรรษา 5  ให้มี หนังสือฝากปกครองมาจากพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาสต้นสังกัด และจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะพระสังฆาธิการก่อน มติของคณะพระสังฆาธิการให้รับเข้าอยู่หรือไม่รับอย่างไร  ให้เป็นไปตามนั้น
 3. พระภิกษุสามเณร ผู้บวชใหม่ก็ดี  หรือผู้สมัครขอเข้าอยู่ในวัดนี้  ที่ได้รับการพิจารณารับเข้าอยู่ในวัดนี้ได้ก็ดี   ให้ถือว่าเป็นการรับอยู่ชั่วคราว 1 พรรษาก่อน  ต่อเมื่ออยู่จำพรรษาครบไตรมาสแล้ว  ประสงค์จะขออยู่ต่อไป   ต้องแสดงความจำนงขอสมัครอยู่ต่อ  และต้องได้รับการพิจารณาความประพฤติและอัธยาศัย  ตลอดระยะเวลา 1 พรรษาแล้วนั้น  ว่าสมควรจะรับให้อยู่ต่อไปได้หรือไม่   มติของคณะพระสังฆาธิการเป็นเช่นไรก็ให้ปฏิบัติตามนั้น
 4. พระภิกษุสามเณร ผู้อยู่ประจำวัดนี้  จักต้องใส่ใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 2 แผนก (แผนกธรรม/บาลี)   ให้สำเร็จชั้นนักธรรมเอก และเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นอย่างต่ำ เว้นแต่จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปแล้ว  หรือผู้มีคุณสมบัติ/คุณวุฒิพิเศษอื่น ที่มีคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติและการเผยแพร่พระสัทธรรม  ผู้ที่ได้ตั้งใจและพยายามเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เต็มกำลังสติปัญญาแล้ว  แต่มีเหตุจำเป็นให้เรียนไม่สำเร็จชั้น ป.ธ.3  ก็อนุโลมให้อยู่ต่อไปได้ และ
 5. ต้องตั้งใจศึกษาปฏิบัติไตรสิกขา  (ศีล สมาธิ ปัญญา/อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเจริญภาวนาตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  ท่านได้ปฏิบัติและสอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน ตามรอยบาทพระพุทธองค์  เต็มกำลังสติปัญญาของตน
 6. พระภิกษุ สามเณร ทุกรูป  ต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกิจกรรมงานของวัด ตามกำลังสติปัญญาความสามารถของตน  ด้วยความสามัคคีปรองดองกัน

* คำสั่งที่ 8/2540 เรื่อง กติกาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม


** คุณลักษณะของบุคคลที่จะให้บรรพชาอุปสมบทได้ คือ

 1. เป็นคนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลหรืออำเภอที่จะบวช  และมีหลักฐาน  มีอาชีพชอบธรรม 
   หรือแม้ภูมิลำเนาอยู่ในเขตอื่น   แต่เมื่อสอบสวนแล้ว  ปรากฏว่าเป็นคนมีหลักฐานมีอาชีพชอบธรรม   มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  ไม่ใช่จรจัด
 2. เป็นสุภาพชน   มีความประพฤติดีประพฤติชอบ   ไม่มีความประพฤติเสียหาย  เช่น  ติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น
 3. มีความรู้อ่านและเขียนหนังสือไทยได้
 4. ไม่เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ
 5. เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษ  และมีร่างกายสมบูรณ์   อาจบำเพ็ญสมณกิจได้   ไม่เป็นคนชราไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ  หรือพิกลพิการ
 6. มีสมณบริขารครบถ้วนและถูกต้องตามพระวินัย
 7. เป็นผู้สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเอง  และถูกต้องไม่วิบัติ

ดูรายละเอียด การสมัครบรรพชาอุปสมบท

แชร์เลย

Comments

comments

Share: