การบำเพ็ญกุศลคุณความดี

– การบำเพ็ญกุศลคุณความดี
มันก็ไปจากทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล
เป็นลำดับขั้นไป บุญมันส่งกันไปเรื่อยๆ
เหมือนขึ้นบันไดทีละขั้นๆ.

🔔 คนเราลองโง่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ ก็ไม่อยากบริจาคทาน คนเราลองโง่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ ก็ไม่เห็นใจสัตว์ ไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์ เบียดเบียนกันทางกาย ทางวาจา และทางใจ ยิ่งๆขึ้นไป เพราะไม่เห็นโทษของการกระทำอย่างนั้นตามความเป็นจริง แต่ถ้าเห็นแล้วคุณจะสะพรึงกลัว

เอาเบื้องต้นก่อนนะ เบื้องต้นนี่ โบราณ โบราณท่านทำง่ายๆ บางทีทำไมโบราณท่านทำอย่างนั้น เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ากำลังทุกข์หนักด้วยอะไรๆ ท่านทำบุญอะไรท่านรู้ไหม เวลาใส่บาตร ท่านถวายพระไตรปิฎก คัมภีร์ หนึ่งผูก สองผูก สามผูก แล้วแต่ทุนทรัพย์ ใบลานถวายพระไปเทศนั่นแหละ ถือกันว่าสะเดาะเคราะห์ คือ หมายความว่าคุณความดีที่ให้ธรรมเป็นทานนั้นมันสูง ให้อามิสทานถวายอาหารแล้ว ให้ธรรมทานอีก ให้พระท่านไปเทศน์ เทศน์แล้วเราก็ได้ฟัง คนอื่นก็ได้ฟัง คนมีปัญญาจึงคิดถึงคุณของการปฏิบัติธรรม ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใส ถ้าไม่มีปัญญามันก็หลงงมงี่เง่าอยู่อย่างนั้นแหละ บ้านเมืองก็ปั่นป่วน สังคมก็ปั่นป่วนด้วย นี้อย่างที่ 1 สะเดาะเคราะห์ใช่ไหม

แต่ทั้งหมดทำนั่นน่ะ ไปอยู่ที่ไหน ?
ที่ใจนั่นแหละ ใจเป็นบุญเป็นกุศลจึงไปทำทาน ทำทานทำให้ใจเป็นบุญกุศล แต่ใจเป็นบุญกุศลจึงนำไปสู่การบริจาคทาน และรักษาศีล และก็เจริญภาวนา นี่เห็นไหม

แล้วทานที่ท่านทำนี่นะ สมัยที่หลวงป๋าเป็นเด็กๆ ได้ยินมาตลอดเลย ชาวบ้านเขาจะขุดบ่อ ก่อศาลา สร้างสะพาน สังเกตไหม แต่นี่ไปจากใจนะ ขุดบ่อ ก่อศาลา สร้างถนนหนทาง หรือสร้างสะพาน ถือว่าเป็นบุญใหญ่

ขุดบ่อนี้ด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์ คนไปมาได้อาศัยน้ำประทังชีวิต นี่อย่างหนึ่ง ให้ชุ่มชื่นหัวใจ ชุ่มชื่นในร่างกาย 2.ก่อศาลาอยู่ตามข้างทาง ให้คนมาได้พักอาศัย จำไว้! จำได้ไหมว่าในคัมภีร์มีนี่ ท้าวสักกะเทวราชเกิดขึ้นเพราะบุญอะไร มาฆมานพมาเป็นพระอินทร์เพราะอะไร? สร้างศาลา สร้างศาลาแล้วก็เปิดให้เขาไปอยู่ อย่าไปปิด นึกออกไหม ถ้าคุณปิดแล้วตรงข้าม คือไปปิดอะไรๆแล้วตรงข้ามกัน เปิดให้เขาอยู่ ให้เขาได้ไปนั่งสบายอกสบายใจ คนทำงานเขาจะได้ทำงาน ชาวบ้านเขาจะได้อยู่อาศัย ขุดบ่อ ก่อศาลา สร้างสะพาน โหนี่!อายุยืนนะ โบราณถือว่าอยากจะอายุยืน สร้างสะพาน ซึ่งควบรวมไปถึงสร้างถนนหนทาง

มีนี่ ในยุคพระพุทธเจ้าทีปังกร สุเมธดาบส เห็นไหม นี่จำไว้นะ ก่อศาลาให้คนได้เข้าไปพักอาศัย มีผลให้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะหรือพระอินทร์ที่มีอานุภาพมาก ไม่ใช่น้อยนะ นี่แสดงถึงบุญนะ แล้วสร้างถนนหนทางให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่าน ผล..เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งช่วยให้ท่านได้เจริญบารมีบรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้า ในสมัยเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทีปังกร พระพุทธเจ้าทีปังกรจึงพยากรณ์พระมหาบุรุษว่า ท่านสุเมธดาบสใช่ไหม สุเมธดาบส ท่านเรียกดาบสเฉยๆ ดาบสตนนี้ต่อไปอีก 4 อสงไขยกับแสนกัป จะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์นี้ ใช่ไหม

เพราะฉะนั้น อันนี้ให้พึงทราบว่า แม้เพียงขุดบ่อ ก่อศาลา สร้างถนนหนทาง สร้างสะพาน อานิสงส์มากอย่างนี้ แต่ถ้าใครไปทำตรงข้าม ผลตรงกันข้าม ไอ้นี่ให้จำไว้นะ โยมน่ะไม่รู้เรื่องน่ะ นี่โบราณเขาเก่งนะ

เพราะฉะนั้น อาตมาจึงบอกว่า หรือหลวงป๋าบอกว่า การบำเพ็ญกุศลคุณความดี มันก็ไปจากทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล เป็นลำดับขั้นไป บุญมันส่งกันไปเรื่อยๆ มันเหมือนขึ้นบันไดทีละขั้นๆ

ทีนี้ ไอ้ที่จะช่วยให้มันเร็วขึ้น อานิสงส์เร็วขึ้น เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริง ต้องมีเครื่องมือ ปฏิบัติธรรมไปแล้วให้เกิดเครื่องมือ

ถ้าจะพูดเอาตรงๆ
ทิพพจักษุ ทิพพโสต เป็นต้น
นี่สามารถนำไปสู่การเจริญวิชาที่ 1 ปุพเพนิวาสานุสติญาณ วิชาที่ 2 จุตูปปาตญาณ วิชาที่ 3 ถึงอาสวักขยญาณ มันก็ไปจากอภิญญา แต่อภิญญานั้นครอบวิชชา 3 นี้ แต่เริ่มต้นที่ทิพพจักษุ ทิพพโสต มันช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมตามความเป็นจริง ยกภูมิจิตขึ้นสู่โลกุตตรปัญญา ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งอริยสัจโดยญาณ 3 มีอาการ 12 นี่นะ เข้าไปเห็นแม้แต่อาสวักขยญาณ เข้าไปเห็นอยู่ที่ไหน พูดกันว่าอยู่ในใจ คุณเคยเห็นไหม เคยปฏิบัติแล้วเข้าถึงรู้เห็นไหม ทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ปฏิบัติถึงกายในกายนะ ให้พิจารณา คำว่าให้พิจารณานี่ คุณต้องทั้งเห็นทั้งรู้กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม

ทั้งหมดนี่ เป็นเรื่องที่ถ้าคุณเข้าถึง ปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็น คุณจะทำการเจริญอนุปัสสนาให้ไปถึงโลกุตตรวิปัสสนา เจริญวิปัสสนาปัญญาถึงโลกุตตรปัญญาได้ ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้อง ให้เจริญด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ มีอภิญญาและวิชชา เป็นต้น…

______________
เทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล
หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
______________
ที่มา
บางตอนจากเทศนาธรรมเรื่อง
“ปฏิบัติให้เข้าถึง”

______________
เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า
ขอบพระคุณภาพประกอบธรรมะ.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: