การบําเพ็ญบารมีด้วยการเจริญภาวนาวิชชา ธรรมกายชั้นสูง สะสางธาตุธรรม

การบําเพ็ญบารมีด้วยการเจริญภาวนาวิชชา ธรรมกายชั้นสูง สะสางธาตุธรรม

สําหรับผู้ปฏิบัติภาวนาได้ถึงธรรมกายแล้ว ฝึกเจริญ สติปัฏฐาน ๔ พอสมควรแล้ว จะได้รับการฝึกเจริญภาวนา วิชชาธรรมกายชั้นสูง เพื่อชําระสะสางธาตุธรรมของตนเอง ให้บริสุทธิ์ เพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็น ธาตุล้วน ธรรมล้วน (วิราคธาตุ วิราคธรรม) อันเป็น “อมตธรรม” ได้ถึง พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมใน “อายตนะนิพพานเป็น” ซึ่งจะได้ ผลถึงสัตว์โลกทั้งหลายอื่นด้วย เพราะธาตุธรรมเกี่ยวเนื่องถึงกัน หมดทั้งภพ ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ หมดทั้งจักรวาล

ผู้ที่มีบารมีธรรมแก่กล้าก็จะช่วยสะสางธาตุธรรม ทั้งสัตว์โลกที่อยู่ในสายธาตุธรรมเดียวกัน ที่บารมีธรรม อ่อนกว่า โดยดึงดูดธาตุธรรมนั้นๆ เข้ามาสู่กระแสธรรม (ทานกุศล-ศีลกุศล-ภาวนากุศล, ศีล-สมาธิ-ปัญญา, อธิศีล อธิจิต – อธิปัญญา, ปฐมมรรค มรรคจิต – มรรคปัญญา ธรรมกายโคตรภู-ธรรมกายพระโสดา-ธรรมกายพระสกิทาคา ธรรมกายพระอนาคา-ธรรมกายพระอรหัต ถึงธรรมกาย ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม)

ตามศักดิ์แห่งบารมีธรรมของตนๆ เพื่อให้ได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมให้เป็นปฏิเวธธรรมต่อๆ ไป ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ คือให้ปฏิบัติธรรมถึงธรรมกาย สะสางธาตุธรรมของตนเอง และช่วยเป็นพลังในการสะสาง ของพระพุทธเจ้าและเจริญภาวนาวิชชาธรรมกาย ชั้นสูง ธาตุธรรม สัตว์โลกอื่นๆ เป็นการช่วยรื้อสัตว์ ขนสัตว์เข้าสู่ กระแสธรรม เพื่อเข้าสู่พระนิพพานไปด้วยกัน กล่าวคือ ช่วยรวมธาตุธรรมของสัตว์ที่ยังอยู่ห่างกระแสธรรมให้เข้ามาสู่ กระแสธรรมเพื่อบําเพ็ญบารมีธรรมไปสู่มรรค ผล นิพพานด้วยกัน ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบําเพ็ญบารมีธรรมของ พระมหาโพธิสัตว์เจ้า ผู้กําลังบําเพ็ญบารมีธรรมเข้าสู่พุทธภูมินั่นเอง

อนึ่ง วิชชาธรรมกายชั้นสูง เพื่อสะสางธาตุธรรมนี้เป็น วิชชาที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพ มุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ปฏิบัติภาวนาถึงธรรมกาย “ธรรมกาย” คือ ธรรมเป็นที่ประชุมคุณธรรมของพระอริยเจ้าถึงพระพุทธเจ้า ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ ถึงพระนิพพานถอดกาย คือ ที่สถิตอยู่ของพระธรรมกายที่บรรลุคุณธรรมของพระอรหันต์ สาวก พระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์สัพพัญญู พุทธเจ้า (ผู้เบญจขันธ์แตกทําลาย คือ ตายแล้ว) และถึง พระนิพพานเป็นของพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม ซึ่งเข้า นิพพานเป็นด้วยทั้งพระวรกายเนื้อ คือ บําเพ็ญบารมีธรรมแก่กล้า จนพระวรกายเนื้อนั้นใสเป็นแก้ว เป็นอมตธรรม จึงเข้า พระนิพพานด้วยทั้งกายเนื้อที่ใสบริสุทธิ์ดุจเพชร นั้นแล

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้ปฏิบัติเข้าถึงและรู้เห็น แล้ว ท่าน จึงได้รับรู้วิชชาสะสางธาตุธรรมนี้จากพระพุทธเจ้าต้นธาตุ ต้นธรรม ที่สถิตอยู่ ณ พระนิพพานเป็น นั้นนั่นแหละ ที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เห็น “ผังจริง” (คือ โครงสร้าง) ของพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมและจึงได้ทราบว่าพระเดช พระคุณหลวงพ่อนั่นเองแหละท่านมีฐานะอะไร มีหน้าที่ รับผิดชอบอย่างไร ทั้งต่อตัวท่านเอง และต่อสัตว์โลก ทั่วทั้งจักรวาล ถึงแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ฯลฯ และได้สั่งสอน ถ่ายทอดวิธีปฏิบัติภาวนาถึงธรรมกาย ถึงพระนิพพานถอดกายและพระนิพพานเป็นแก่ศิษยานุศิษย์ จนตลอดชีวิต และได้รับการถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติภาวนาได้ถึงธรรมกาย ได้เจริญภาวนาวิชชาธรรมกาย ชั้นสูง ตรงตามวิธีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สอนไว้แล้ว ก็จะได้เห็นความจริงข้อนี้ได้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าก็ได้ทราบความ ข้อนี้จากทั้งครูอาจารย์และทั้งปฏิบัติได้ผลดี และได้ทราบ ข้อมูลลึกๆ ว่าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้จักได้ตรัสรู้ในกาลข้างหน้า ต่อๆ ไป ในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มาก และกําลังบําเพ็ญบารมีธรรม ให้แก่กล้ายิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่พระนิพพาน เป็นโดยนัยเดียวกันนี้อีกด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าจึงได้นําพระภิกษุ สามเณร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และญาติโยมผู้ปฏิบัติ ได้ถึงธรรมกายแล้ว ฝึกเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง โดย อธิษฐานรวมบารมีธรรมของบูรพาจารย์ อันได้แก่ หลวงพ่อ วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่ธรรมเทพ โลกอุดร หลวงปู่ทวด หลวงปู่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) หลวงปู่ศุข หลวงปู่มั่น หลวงปู่ปาน ฯลฯ และรวมธาตุธรรมของ ผู้ปฏิบัติธรรมในสายธาตุธรรมวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า และขยายเขตถึงพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมแล้วค่อยๆ ขยาย เขตธาตุเขตธรรมถึงพุทธศาสนิกชนโดยส่วนรวม และถึงทุกสี ทุกสาย ทุกกาย ทุกองค์ และทุกวงศ์ เข้ามาสู่ศูนย์กลาง พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม ในที่สุดละเอียดเพื่ออาราธนา พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทับทวี สะสางธาตุธรรมของสัตว์ โลกเท่าที่จะสามารถทําได้ อยู่เป็นประจํา

ครั้นต่อมาในระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๔๐ นี้ได้สร้าง “สมเด็จพระธรรมกาย รุ่นสร้างหอฉัน พิเศษ” ต่างๆ ได้แก่ “รุ่นเทพนิมิต (๑๙๙๙๙)” “รุ่น ๒๐๗” “รุ่น ๙๙” “รุ่น ๙๙๙๙” และ “รุ่น ๔๐” (หมายเลขของรุ่นแสดงจํานวนพระที่สร้างแต่ละรุ่น นั้นๆ เท่าที่มวลสารจะมีให้สร้างได้) และได้พาพระภิกษุสามเณร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง บรรจุพลังพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระสังฆคุณ และ อธิษฐานจิตเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง ตลอด พรรษาและยังกระทําต่อมาอีก ๑ เดือนเศษ ขณะเจริญภาวนา แต่ละครั้งก็ได้พากันอธิษฐานรวมบารมีธรรมของบูรพาจารย์ ดังที่กล่าวข้างต้น มาช่วยเจริญภาวนาให้เกิดพลังเป็นมหิทธิผล เป็นประจําก็ปรากฏนิมิตของบูรพาจารย์ทุกท่านดังกล่าวข้างต้น ได้หมุนเวียนกันมาปรากฏองค์ให้เห็นชัดๆ แก่ผู้นําเจริญภาวนา ในขณะเจริญภาวนาอยู่ทุกรอบ นี้เป็นการแสดงถึงการอธิษฐานรวมญาณและบารมี ธรรมของบูรพาจารย์ ขณะเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง นั้น มีความสอดคล้องกันเป็นสายธาตุธรรมเดียวกัน ตามธรรม ปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย ถึงพระนิพพานถอดกาย คือ พระนิพพานธรรมกาย และถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม ในอายตนนิพพาน

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ก็ได้มีญาติโยมผู้มีจิต ศรัทธาได้เป็นเจ้าภาพถวายรูปเหมือนหลวงปู่ทวด และสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต) ให้ไว้ประจําวัดอีกด้วย และมาประจวบเหมาะ กับคุณโยมเจ้าสํานักหลวงปู่ทวด มีนบุรี และคณะฯ ผู้ที่มี นับถือบูชา บูรพาจารย์ดังกล่าว

และในการให้การศึกษาอบรม เผยแผ่และปฏิบัติธรรมตามที่ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่าน ได้ปฏิบัติเข้าถึง และได้สั่งสอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกายและ พระนิพพาน ตามรอยบาทพระพุทธองค์เพื่อช่วยกันสืบบวร พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป

แชร์เลย

Comments

comments

Share: