การพยากรณ์ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร

หลวงพ่อภาวณา

การพยากรณ์ของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมเถร วิ รองเจ้าอาวาส และพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา วัดปากนํ้า ภาษีเจริญ นับตั้งแต่ที่ได้มีการตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชชา

ธรรมกาย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีเจ้าประคุณ หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถระ) เป็นประธานและได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็น ลําดับ และได้มีกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมปฏิบัติตามที่พระเดช พระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้สอนให้ปฏิบัติภาวนาถึงธรรมกายและพระนิพพาน เจริญขึ้นมาตามลําดับนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้าพเจ้าก็ได้รับการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดปากน้ําภาษีเจริญ และในปีนั้นหลวงพ่อ พระภาวนาโกศลเถร (ปัจจุบันเป็นที่พระราชพรหมเถระ วิ.) รองเจ้าอาวาส และอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมและดูแล การพัฒนาสถาบันฯ เมื่อไปถึงที่นั่น ท่านก็ได้เดินสะพายบาตร นําหลวงพ่อสังเวียน อธิวตฺโต และข้าพเจ้าเดินไปตามถนนหน้า สถาบันฯ มุ่งหน้าไปทางศาลาอเนกประสงค์ ขณะนั้นท่านได้ มองไปทางบริเวณพื้นที่ที่จะสร้างอุโบสถ (อยู่ทางขวามือ ขณะเดินไปทางศาลาอเนกประสงค์) ท่านได้กล่าวว่า “ต่อไปสถาบันที่แห่งนี้จะมีกายสิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากที่สุดเป็นที่เข้าลักษณะ “ราชินีเลี้ยง” (เป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วย สตรีผู้สูงศักดิ์ สูงตระกูล หรือผู้ดีมีเงิน และ/หรือผู้ทรงคุณธรรม มาเลี้ยงดูอยู่เสมอ) และที่นี่ต่อไปจะคลาคล่ําด้วยผู้คนมาทําบุญ และมาปฏิบัติธรรมกันมาก” เหตุการณ์ที่หลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถร ได้พยากรณ์ ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ดูเหมือนจะค่อยๆ ปรากฏเป็นจริง ยิ่งขึ้นทุกวัน

หลวงพ่อภาวณา
แชร์เลย

Comments

comments

Share: