การสมัครบรรพชาอุปสมบท

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นชายแท้ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้บวชได้
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการบวช หรือการบำเพ็ญศาสนกิจ
 4. เตรียมตัวก่อนบวช โดยการลด ละ เลิก ไม่เสพหรือติดสิ่งมึนเมาให้โทษทุกชนิด เช่น บุหรี่, สุรา เป็นต้น ได้เป็นเวลาสมควรก่อนมาอยู่วัด
 5. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามอันเป็นเหตุให้บวชมิได้ เช่น บัณเฑาะก์, ชายถูกตอน, กระเทย, ผู้เคยอุปสมบทแล้วต้องอาบัติปาราชิก เป็นต้น
 6. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน

2. หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (เท่านั้น) จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด 1 ชุด

3. ขั้นตอนในการสมัคร/มอบตัวเข้าอยู่วัด

 1. บิดามารดา หรือผู้ปกครองที่เชื่อถือได้ นำมากราบฝากตัวกับพระอุปัชฌาย์
  (ควรโทรศัพท์ติดต่อกับพระพี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่รับสมัคร ก่อนล่วงหน้า เพื่อความสะดวกแก่การนัดพบพระอุปัชฌาย์)
 2. กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามความเป็นจริง
 3. นำเอกสารหลักฐานการสมัคร มาให้ครบตามที่ได้ระบุไว้
 4. เข้ามาอยู่วัดเพื่อฝึกฝนอบรมตนเป็นระยะเวลา 15 วัน หรืออย่างน้อย 7 วันขึ้นไป
 5. โทรศัพท์มือถือ ห้ามใช้ตลอดระยะเวลาการบวช
  (หากมีเหตุจำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์ ทางคณะพระพี่เลี้ยงพระนวกะมีโทรศัพท์ส่วนกลางให้ใช้
  โทรศัพท์ส่วนกลางพระนวกะ โทร. 08-6304-5710 หรือ 03-225-3632 ต่อ 171)

4. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเข้าอยู่วัด

 1. พวงมาลัยกลม 3 พวง (ส่วนธูปเทียนแพ ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้)
 2. ชุดแต่งกายสุภาพ สีขาวล้วน (กางเกงขายาวสีขาว)
 3. ของใช้จำเป็นส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น

5. สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพิ่มในวันบวช

 1. ดอกมะลิหนัก 10-15 บาท
 2. เหรียญโปรยทาน

ค่าใช้จ่ายในการบวช มีรายละเอียดดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในพิธีอุปสมบท จำนวน 12,000 บาท
 • ค่าบริขารต่างๆ เช่น บาตร, ไตรจีวร, ที่นอน, หนังสือเรียน เป็นต้น
 • เครื่องใช้ในพิธีบวช เช่น ดอกไม้, ธูป-เทียน เป็นต้น
 • ปัจจัยทำบุญถวายพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์ และพระนั่งอันดับ

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในพิธีอุปสมบท ให้มอบโดยตรงที่พระพี่เลี่ยง/พระเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันที่มาอยู่วัด หรืออย่างช้า หลังวันมาอยู่วัด 5 วัน
                  (หากไม่สะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายฯ จะให้ทางวัดช่วยจัดหาเจ้าภาพให้ก็ได้)

 1. ค่าตรวจร่างกายจำนวน 600 บาท และค่าพาหนะพาไปตรวจโรค 100 บาท
 2. หากจะจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล เพื่อทำบุญฉลองพระบวชใหม่ เลี้ยงพระภิกษุ-สามเณร ทั้งวัด (ประมาณ 150 รูป) รายละเอียดดังนี้
 • เจ้าภาพภัตตาหารเช้า 3,500 บาท ภัตตาหารเพล 6,500 บาท หรือถวายตามกำลังศรัทธา
  (ทำบุญค่าภัตตาหาร ถวายผ่านพระเจ้าหน้าที่ในวันที่มาอยู่วัด)

เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถให้วัดช่วยจัดหาอุปกรณ์และพิธีบวช


เรื่องอื่นๆ (สาธุชนที่มาร่วมพิธีบวช/การนำอาหารมาเลี้ยง/การมาพักค้างคืนที่วัด)

 1. ควรแจ้งจำนวนแขกที่มาร่วมในพิธีอุปสมบท ว่ามีมารับประทานอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น จำนวนกี่ท่าน เพื่อทางวัดจะได้จัดเตรียมอาหารได้ถูกต้อง ส่วนค่าอาหารเลี้ยงแขก ทำบุญตามกำลังศรัทธา
 2. หากทางเจ้าภาพนำอาหารมาเลี้ยงพระ-แขกผู้มาร่วม ต้องแจ้งให้ทางโรงครัวทราบก่อน เพื่อความสะดวกในการจัดเลี้ยง
 3. ถ้าจะมาขอพักค้างคืนที่วัด เพื่อร่วมพิธีอุปสมบท ควรแจ้งให้พระเจ้าหน้าที่ทราบก่อนล่วงหน้า

กำหนดวันเวลาบวช

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปในภายหลัง เมื่อคณะกรรมการของวัดพิจารณาเห็นสมควรให้บวชได้ เช่น มีคุณสมบัติและความประพฤติเหมาะสม สามารถท่องคำขานนาคได้ อยู่ในระเบียบวินัย เป็นต้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • เจ้าหน้าที่รับสมัคร/พระพี่เลี้ยง
 1. พระมหาชินภัทร  ฉินฺนาลโย  ผู้จัดพิธีบวช  โทร. 082-250-9969
 2. พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม  หัวหน้าพระพี่เลี้ยง  โทร. 089-913-5594
 3. พระมหาวิศรุต หํสปุตฺโต  พระพี่เลี้ยง  โทร. 081-199-9952
 4. พระมหาอนันต์ ถิรชโย  พระพี่เลี้ยง  โทร. 081-777-3375
 • ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดฯ โทร. 090-595-5162, 086-306-0922

ดาวน์โหลด

แชร์เลย

Comments

comments

Share: