การอบรมธรรมปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

สำหรับเยาวชน นักเรียน/นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน  นักเรียน/นักศึกษา  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจต่างๆ    โดยมีนักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ขอมาเข้ารับการอบรม   ทั้งในระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา  ในหลักสูตรการอบรมระยะสั้น 3-7 วัน  เดือนละหลายรุ่น  มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527  มีผู้ผ่านการอบรมไปไม่น้อย   มีสถานศึกษามาขอเข้ารับการอบรมมาก เดือนละ 4-5 รุ่น จนเป็นภาระในการจัดการ  ปัจจุบันทางวัดจึงต้องขอลดจำนวนสถานศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรมให้เหลือเพียงเดือนละ 2 รุ่น  และจัดการอบรมหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจต่างๆ  ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน เดือนละ 2 รุ่นๆ ละไม่เกิน 400 คน 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. มีความประพฤติดี   มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ  และสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบในการอบรมได้
 2. มีสุขภาพแข็งแรง   และไม่ติดสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ เป็นต้น 

การเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัว

 1. เสื้อผ้าชุดขาว 2 ชุด (ชุดอุบาสก/อุบาสิกา)   หรือชุดนักเรียน/นักศึกษาของสถาบันฯ
 2. สวมใส่ชุดที่สุภาพเรียบร้อย   และในระหว่างการอบรม ไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีสวมใส่กางเกงโดยเด็ดขาด
 3. เตรียมของใช้ส่วนตัว  เช่น สบู่, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก, ไฟฉาย, ยาประจำตัว เป็นต้น 

การติดต่อเข้ารับการอบรม

ให้ทางสถาบันการศึกษา หน่วยงาน  ส่งเอกสาร/จดหมาย หรือแผนงานการอบรม  
มาล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน   จ่าหน้าซองถึง

พระราชญาณวิสิฐ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 70130

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 1. ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  อ.ดำเนินสะดวก   จ.ราชบุรี 70130
  โทร. 0-3225-3632 ต่อ 220/191, 08-3032-8907   แฟกซ์. (032) 246-099
 2. E-mail: info@dhammakaya.org

หลักสูตรการอบรม

ภาคปริยัติธรรม

 1. อบรมธรรมะเบื้องต้น เช่น ทาน ศีล ภาวนา,  คิหิปฏิบัติ (ธรรมสำหรับคฤหัสถ์)
 2. ศาสนพิธี  และกิริยามารยาทที่ชาวพุทธควรรู้
 3. พุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ ฯลฯ
 4. และ/หรือ เนื้อหาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับผู้มาเข้ารับการอบรมแต่ละประเภท

ทุกวันเวลา 14.00 น.  จะมีพระอาจารย์ หรือพระเถรานุเถระ  มาบรรยายธรรมประมาณ 1 ชั่วโมง 

ทางวัดจะมี หนังสือคู่มือธรรมปฏิบัติและเทปสอนภาวนา ให้ตามสมควร ตามกำลังที่มีเจ้าภาพ

ภาคธรรมปฏิบัติ

 1. ทำวัตร สวดมนต์ เช้า-เย็น
 2. ฝึกอบรมเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า  โดย 
  – การให้คำแนะนำในการฝึกเจริญภาวนา เป็นส่วนรวม  และ
  – การแยกเป็นกลุ่มย่อย โดยมีพระวิทยากรผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำและควบคุมการเจริญภาวนาอย่างใกล้ชิด 

กิจกรรมการอบรมประจำวัน

ภาคเช้า 
05.00 น.ตื่นนอน (สัญญาณระฆัง)
05.30 น.ทำวัตรเช้า ฝึกเจริญภาวนา
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.สัญญาณระฆัง
09.30 น.เจริญภาวนาธรรม/ธรรมบรรยาย
10.45 น.สัญญาณกลองเพล
11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
  
ภาคบ่าย 
13.30 น. สัญญาณระฆัง
14.00 น. ธรรมบรรยาย
16.30 น.สัญญาณระฆัง
17.00 น.แบ่งกลุ่มย่อยเจริญภาวนาธรรม
19.00 น.สัญญาณระฆัง
19.30 น.ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนาธรรม/ตอบปัญหาธรรม
21.00 น.ดับไฟ  พักผ่อน


ข้อห้ามระหว่างการเข้ารับการอบรม

 1. ห้ามนำสิ่งเสพติดประเภทต่างๆ เข้ามา   และโปรดงดการสูบบุหรี่ตลอดการอบรม
 2. ห้ามพกพาอาวุธ  ของมีคมต่างๆ  หรือนำเข้ามาในวัด
 3. ห้ามสะสมอาหารและของขบเคี้ยว   ในบริเวณกลด  หรือที่พักของตน
 4. ห้ามประพฤติตนในทางที่จะขาดความสามัคคี  หรือก่อให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกัน
 5. ห้ามฟังวิทยุ  หรือนำอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเสียงต่างๆ  เข้ามา
 6. ห้ามนำหนังสืออ่านเล่นต่างๆ เข้ามา
 7. ห้ามจับกลุ่มสนทนากันในเรื่องไร้สาระ  ที่ไม่ใช่การสนทนาธรรม  หรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
 8. ห้ามพูดโอ้อวดผลของการปฏิบัติธรรม 
 9. ห้ามพูดหยาบคาย  ลามก  หรือคำส่อเสียด  รวมทั้งไม่ส่งเสียงดังให้เกิด ความรำคาญแก่ผู้อื่นที่ต้องการความสงบหรือกำลังพักผ่อน
 10. ห้ามลงอาบน้ำหรือซักผ้าในคลอง
 11. ห้ามทำความสกปรกในบริเวณวัด  เช่น  ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่ๆ  มิได้จัดภาชนะรองรับไว้ 

ข้อปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการอบรม

 1. รักษาระเบียบวินัย  เช่น  การเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ  และการนั่งเจริญภาวนา 
 2. ต้องช่วยตนเองในเรื่องความเป็นอยู่  เช่น  การตักอาหาร  การล้างภาชนะที่ตนเองใช้,  การนอนในกลดหรือสถานที่ที่ทางวัดจัดไว้ให้
 3. ทำความสะอาดที่พักอาศัย/ห้องน้ำ  ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่  ตลอดจนช่วยกันรักษาของสงฆ์   และพึงใช้ของทุกอย่างด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
 4. หากพบว่ามีอุปกรณ์หรือสาธารณูปโภคสิ่งใดชำรุด  ให้บอกพระเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่ดูแล
 5. ช่วยปิดน้ำ/ไฟฟ้า  ทุกครั้งที่เสร็จจากภารกิจ  หรือปิดไฟตามที่ทางวัดกำหนดไว้
แชร์เลย

Comments

comments

Share: