การเกิดหรือกําเนิดของพระธาตุกายสิทธิ์เทพประทาน พิมพ์ “พระเจ้าชัยวรมัน” หรือ “พระพุทธชัยมงคล”และ “กําไลสิทธิโชค”

แบบหนังสือ(ละเอียด) https://drive.google.com/file/d/0B5reTWVk2cAZaUlqTXA3UXozOUk

การเกิดหรือกําเนิดของพระธาตุกายสิทธิ์เทพประทาน พิมพ์ “พระเจ้าชัยวรมัน” หรือ “พระพุทธชัยมงคล”และ “กําไลสิทธิโชค”
โดย พระเทพญาณมงคลวิ. (เสริมชัย ชยมงคโล) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ดังได้สดับและเรียนรู้มาจากบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว ผู้สืบทอดวิชา (โลกียวิชา) อัญเชิญ “เจ้าแม่ธรรมชาติพญาเหล็ก” ให้มาเกิดเองในบาตร หรือ ในภาชนะ หรือ สถานที่ที่ กําหนดให้ ในรูปแบบของ “พระพุทธรูป” หรือ “พระโพธิสัตว์” และ/หรือ ในรูปอื่นๆ ตาม อธิษฐานปรารถนา นั้น
ได้ทราบว่า แต่เดิมเกิดแต่เวทมนตร์ พรหมมนตร์ เทพมนตร์ อันฤาษีผู้ทรงฌาน – ทรงอภิญญา ได้ประกอบพิธีอธิษฐานเรียกอาโปธาตุ ธาตุน้ํา) ปฐวีธาตุ ธาตุดิน) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และวาโยธาตุ ธาตุลม) จากพรหมโลก – เทวโลก- มนุษย์โลก และจากยมโลก มา ประกอบเป็น “ธาตุกายสิทธิ์” ชื่อว่า “เจ้าแม่ธรรมชาติพญาเหล็ก หรือ เหล็กไหล” ซึ่งมีหลาย ชนิด และทรงฤทธานุภาพตามแต่ฤาษีผู้ประกอบพิธีได้อธิษฐานไว้ในถ้ําหรือตามป่าเขา ไว้ให้ เป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง ก่อนที่ท่านฤาษีผู้ทรงฌาน – ทรง อภิญญา นั้นจะกระทํากาละ (มรณภาพ) แล้วไปบังเกิดในพรหมโลก – เทวโลก หรือมนุษย์โลก ต่อไป ตามสมควรแก่ภพภูมิของท่าน
ผู้ได้สืบทอดวิชา (โลกียวิชา) นี้ต่อๆ มาถึงกาลเสด็จอุบัติขึ้นของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เรียนรู้พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็อาศัยพระพุทธมนตร์ อันเป็นบทร้อยกรองจากพระธรรมมาย่อร้อยกรองเป็น “มนตร์”และ/หรือ เป็น “เลขยันต์ ร่วมกับพรหมมนตร์ เทพมนตร์ ที่เคยมีมาแต่เดิม เป็น “พระคาถา” และ/หรือ “เลขยันต์” อัน ศักดิ์สิทธิ์ ไว้ป้องกันตัว และเพื่อความเป็นสิริมงคล และ/หรือ ใช้อัญเชิญเจ้าแม่ธรรมชาติ
พญาเหล็ก (เป็นธาตุกายสิทธิ์ หรือ เหล็กไหลชนิดหนึ่ง) แล้วบูรพาจารย์ได้รวบรวมเรียบเรียง ขึ้นเป็นคัมภีร์เวทมนตร์ต่างๆ ใช้สืบทอดต่อๆ กันมา
ได้ยินมาว่าคัมภีร์เวทมนตร์ฉบับที่ใช้ประกอบพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ธรรมชาติพญาเหล็ก หรือ ธาตุกายสิทธิ์ เหล็กไหลชนิดหนึ่ง นี้ ชื่อ “คัมภีร์พระร่วง” อันพระร่วงเจ้าทรงได้มาจาก พระเจ้าชัยวรมันผู้ครองอาณาจักรขอม และได้แผ่ขยายอาณาจักรอิทธิพล ศิลปวัฒนธรรมเข้า มาในประเทศไทย แล้วได้สืบทอดต่อๆ มาถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว กรุง ศรีอยุธยา -เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสุก (ญาณสังวรมหาเถร) วัดราชสิทธาราม-เจ้า ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆัง และถึงพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทธสรมหาเถร) วัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ และได้ถ่ายทอดลงมาถึงบูรพาจารย์ “ปู่ ผู้เป็นคฤหัสถ์ (ได้ล่วงลับไปแล้ว) และได้สืบทอดมาถึงอาตมาเมื่อประมาณ ๑๐ กว่าปีมาแล้ว ได้อัญเชิญธาตุกายสิทธิ์มาบังเกิดในบาตรในพิมพ์พระเจ้าชัยวรมันรุ่นต่างๆ ให้แก่ศิษยานุศิษย์ ผู้มาทําบุญบํารุงวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอยู่อย่างเงียบๆ เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี
ต่อมาความเรื่องนี้ได้ทราบถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศราช วรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน ผู้เป็นพระอาจารย์ (พระกรรมวาจาจารย์) ของอาตมา ท่านไม่ประสงค์จะให้ อาตมาเด่นดังในทางนี้ จึงห้ามปรามด้วยความเมตตาห่วงใย อาตมภาพจึงหยุดทําไปเป็นเวลา ประมาณ ๔ – ๕ ปี จนต่อมาบัดนี้ กําลังก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯเป็นที่ประดิษฐานพระ บรมสารีริกธาตุส่วนสําคัญของพระพุทธเจ้า ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นค่าก่อสร้างมาก จึงขอคืน คํากับเทพยดาที่ได้ปฏิญาณไว้ก่อนว่าจะหยุดทํา เพื่อขอทําพิธีอัญเชิญพระพญาเหล็กนี้ไว้ แจกศิษยานุศิษย์ผู้ทําบุญบํารุงการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่ และผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้าง พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ อย่างเงียบๆ อีก เพื่อช่วยเป็นทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ มิให้ ขาดตอนจนกว่าการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ จะเสร็จ
ส่วนกําเนิด คือ การเกิดขึ้นของพระ (พญาเหล็ก) ธาตุกายสิทธิ์ พิมพ์ “พระเจ้าชัยวร มัน” “พระพุทธชัยมงคล” และ “กําไลสิทธิโชค” ธาตุกายสิทธิ์ นี้ เนื่องด้วย “วิชา” นี้ ยังเป็น ที่หวงแหนของบูรพาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชา ซึ่งมีทั้งที่เป็นพรหมและเทพยดา ผู้ไม่ประสงค์จะ ให้เปิดเผยวิชานี้แก่ชนทั่วไป แม้จะถ่ายภาพพิธีกรรมอัญเชิญก็มิให้ถ่ายทําภาพดังกล่าว ท่าน เจ้าของวิชาเขา(ท่าน)จะเลือกให้วิชานี้ และ/หรือ จะเมตตาประทานสิ่งอันเป็นมงคลให้ ก็แต่ เฉพาะผู้ที่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยสายโลหิต หรือ ผู้ที่เคยร่วมบําเพ็ญบุญบารมีมา ด้วยกัน หรือผู้ที่เคยเป็นครู เป็นศิษย์กันมาก่อน และ/หรือ ผู้ทรงศีล ทรงธรรมเท่านั้น ตามพระพุทธดํารัสที่ตรัสไว้ว่า “วิเจยุย ทาน์ สุคตปปสตถ์ การเลือกให้ อันพระสุคตทรง สรรเสริญ” (ส.ส. ๑๕/๕๕/๓๐)
อาตมภาพจึงของดที่จะกล่าวถึงขั้นตอนการประกอบพิธีอัญเชิญไว้แต่เพียงเท่านี้
ความศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ได้รับทราบจากผู้มีประสบการณ์ ปรากฏแก่ผู้มีไว้ใน
ครอบครอง คือ

 • (๑) เป็นคุณเครื่องป้องกันอันตรายตามพระพุทธดํารัสที่ตรัสไว้ว่า “ธมโม หเวรกุข
  ติ ธมมจารี ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” เป็นที่ประจักษ์มาแล้วมาก
  ราย
 • (๒) เนื่องด้วยมีเทพยดาผู้เมตตาให้เกิด/เป็นขึ้นนั้นด้วยจึงช่วยให้ผู้มีไว้ใน
  ครอบครอง ผู้มีศีล มีธรรม ให้มีความเจริญในหน้าที่การงานและการ ประกอบสัมมาอาชีวะทั้งหลาย ตามอธิษฐานปรารถนาโดยชอบตามสมควร แก่วาสนาบารมีและภูมิธรรมอีกด้วย
 • (๓) โดยเฉพาะ “กําไลสิทธิโชค” นั้น ได้ยินจากประสบการณ์ของผู้มีไว้ใน
  ครอบครองว่า อธิษฐานดีๆ แล้วปรากฏว่าลูกค้า “เข้าร้านตรึม” ทีเดียว นี้คือ
  อานุภาพของ “กําไล กําไร”
 • (๔) อย่าลืมเวลาทําบุญแล้ว อุทิศส่วนกุศลให้เทพผู้สถิตอยู่ดูแลรักษาด้วยก็แล้วกัน

สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ รายละ 50,000 บาท จะ ได้รับพระ (พญาเหล็ก) ธาตุกายสิทธิ์ พิมพ์ “พระเจ้าชัยวรมัน” รายละ 1 องค์ ผู้ที่มี จิตศรัทธาร่วมสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ รายละ 40,000 บาท จะได้รับพระ (พญาเหล็ก) ธาตุกายสิทธิ์ พิมพ์ “พระพุทธชัยมงคล” รายละ 1 องค์ และผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญ การอบรมเผยแผ่ธรรม รายละ 1,500 บาท จะได้รับ “กําไลสิทธิโชค” ธาตุกายสิทธิ์ ราย ละ 1 วง จนกว่าการสร้างพระมหาเจดีย์จะแล้วเสร็จ
ท่านสามารถติดต่อเพื่อร่วมทําบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ และขอชมพระ (พญา เหล็ก) ธาตุกายสิทธิ์ พิมพ์ “พระเจ้าชัยวรมัน” “พระพุทธชัยมงคล” และ “กําไลสิทธิโชค” ธาตุกายสิทธิ์ นี้ ได้ที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ริมถนนสายบางแพ ดําเนินสะดวก กม.ที่ 14 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 083-032 8907, 086-306-0920 , 086-306-0921, 086-306-0922 , 0-3274-5180 กดต่อ 220/191 หรือเข้า
เยี่ยมชมกิจกรรมของวัดได้ที่เว็บไซท์ http://www.dhammakaya.org

การเกิดหรือกําเนิดของ คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ทองคํา/ทองชมพูนุทเทพประทาน
หรือ ถ้ามีไว้ในครอบครองทั้งสองอย่าง จะเรียกชื่อว่า “คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ “สุริยัน จันทรา” ก็ได้
โดย พระเทพญาณมงคลวิ. (เสริมชัย ชยมงคโล) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี


ความเป็นมาของกําเนิดคดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิทองคํา/ทองชมพูนุท
เทพประทาน ก็มีนัยเดียวกันกับธาตุกายสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น
แต่เฉพาะที่เกิดขึ้นที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี นี้ เข้าใจว่า เป็นด้วยพระเมตตาของท่านท้าวสักกะเทวราชที่ทรงประสงค์จะให้เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นทุนในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ไว้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วน สําคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาในช่วงกึ่ง พุทธกาล (2,500 ปี) หลังนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงก่อนจะสิ้นพุทธกาลของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมนี้ ท่านท้าววิษณุกรรมเทพบุตรเมื่อทราบเทวราชโองการจึง ประกาศข่าวนี้ และเข้าใจว่า ท่านสุริยเทพเมื่อทราบเทวราชประสงค์จึงช่วยอธิษฐานให้เม็ด ขนุนที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามส่วนหนึ่งกลายเป็น “คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ทอง ชมพูนุท” และท่านจันทิมเทพก็ช่วยอธิษฐานให้เม็ดขนุนที่วัดฯอีกส่วนหนึ่งกลายเป็น “คดเม็ด ขนุนธาตุกายสิทธิ์ทองคํา” พอไว้แจกให้แก่ผู้ทําบุญบํารุงวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และ เป็นทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ผู้มีไว้ในครอบครองทั้ง ๒ ประเภท คือ คดเม็ดขนุนทองคําและทองชมพูนุท จะ เรียกชื่อว่า คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ “สุริยัน จันทรา” ก็ได้ และพึงทราบว่า ธาตุกายสิทธิ์ ทั้งหลายเหล่านี้มีเทพสถิตอยู่ดูแลรักษาอีกด้วยเท่าที่ทราบจากประสบการณ์ของผู้มีไว้ในครอบครอง ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า มี อานุภาพสูงทุกด้าน เพราะสําเร็จด้วยเทพยดาผู้มเหสักข์ ได้แก่ ท่านท้าวสักกะเทวราชทาน ท้าววิษณุกรรมเทพบุตร ท่านสุริยเทพ และจันทิมเทพ และแม้ท่านท้าวเวสสุวรรณ อีกด้วย เป็นต้น ผู้ล้วนเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงทั้งนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านป้องกันอันตรายนั้น มีอานุภาพสูงยิ่งนัก ที่ จะมีอานุภาพสูงเท่าเทียมกัน ก็เห็นจะมีแต่เหล็กไหลโกฏิปีสีปีกแมลงทับเท่านั้น ส่วน ทางด้านมหาอํานาจ มหาเมตตา และมหาลาภ นั้น ก็ได้ยินข่าวจากผู้มีไว้ในครอบครองว่า มี อานุภาพสูงมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หนุนดวง – หนุนฐานะ” อนึ่ง คดเม็ดขนุน ทองชมพูนุทนั้นจะหนักทางด้านมหาอํานาจ ส่วนคดเม็ดขนุนทองคํานั้นจะหนักทางด้าน เมตตา เพราะเหตุนั้น หากผู้ใดมีไว้ในครอบครองครบคู่เป็นคดเม็ดขนุนทองคําธาตุกายสิทธิ์ เทพประทาน “สุริยัน จันทรา” แล้ว จัดว่ามีอานุภาพครบเครื่องเต็มสูตรทีเดียว จึงเป็น อุดมมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีล – ทรงธรรม สมตามพระพุทธดํารัสตรัส ไว้ว่า “ธมโม หเวรกุขติ ธมมจารี – ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”นั้นเอง

อย่าลืม เวลาบําเพ็ญบุญกุศลแล้ว อุทิศส่วนกุศลให้เทพผู้สถิตอยู่ด้วย – ช่วย คุ้มครองรักษาเราด้วย ก็แล้วกัน
สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ รายละ 300,000 บาท และ/หรือ ร่วมทําบุญซื้อที่ดินเพื่อถมที่รอบพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ รายละ 300,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับคดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ทองคํา/ทองชมพูนุท ราย

ละ 1 องค์ และตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนถึง วันวิสาขบูชาปี พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทย ของเราร่วมจัดงานพุทธชยันตีเฉลิมฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครบ 2,600 ปี ผู้ที่ ทําบุญร่วมเผยแผ่ธรรม 900,000 บาท ขึ้นไป ก็จะได้รับคดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ ทองคํา/ทองชมพูนุท รายละ 1 องค์ (เป็นกรณีพิเศษ)
ท่านสามารถติดต่อเพื่อร่วมทําบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ และขอชมคดขนุน ทองคํานี้ได้ที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ริมถนนสายบางแพ-ดําเนิน สะดวก กม.ที่ 14 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 083-032-8907, 086-306-0920 , 086-306-0921, 086-306-0922, 0-3274-5180 กดต่อ 220/191 หรือเข้าเยี่ยมชม
กิจกรรมของวัดได้ที่เว็บไซท์ http://www.dhammakaya.org

คดขนุน
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

แชร์เลย

Comments

comments

Share: