ขณะนี้ในประเทศชาติของเรา ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ แต่คนไม่รู้บาปบุญคุณโทษมากขึ้น

🍄 “…ขณะนี้ในประเทศชาติของเรา ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ แต่คนไม่รู้บาปบุญคุณโทษมากขึ้น เพราะไปรับเอาความเจริญทางวัตถุมาบำบัด หรือมาสนองความต้องการของตน และก็หลงเพลิดเพลินติดอยู่ในทรัพย์สมบัติ ในอำนาจราชศักดิ์ต่างๆ จนมีผลให้ตนเองมีความเห็นผิด แล้วไปคิดทำลายล้างผู้อื่น ให้เกิดโทษ เกิดความทุกข์เดือดร้อน อยู่ในยุคปัจจุบันนี้มากมาย
🍄 ก็เพื่อให้ทราบว่า ให้ท่านระวัง ความเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ใช่เกิดอยู่กับเฉพาะคนนอกศาสนาที่หลงผิดไป คนนอกศาสนาที่พอจะเข้าใจถูกก็มีนะ แต่ที่หลงผิดไปก็มี แต่ในพุทธของเราที่หลงผิดไปก็มี เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ และก็เป็นไปอย่างนั้นด้วย
🍄 อย่าไปทนงว่า พอขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธแล้ว เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ ไม่จริง!! คิดอย่างนั้น ทําอย่างนั้น ก็เป็นอย่างนั้น เหมือนปลูกมะพร้าว ออกลูกมาเป็นมะพร้าวแน่นอน มันไม่ออกมาเป็นลูกหมาก หรือมาเป็นอะไร ๆ อย่างอื่น มะม่วงอะไรอย่างนี้ ไม่ได้!! ฉันใดฉันนั้น
🍄 นี่..อาตมาเน้นไว้ตรงนี้ก่อน เพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้บาปบุญคุณโทษ ว่าที่ท่านทั้งหลายกระทำความไม่ดี ผิดศีล ผิดธรรม ทุกข้อนั่นแหละ เรียกว่า อกุศลกรรมบท ๑๐ ทำเองก็ดี สั่งให้คนอื่นทำก็ดี ยินดีที่คนอื่นทำก็ดี ยกย่องบุคคลที่กระทำอกุศลกรรมบทอย่างนั้นก็ดี ๔ ประการนี้ รวมเรียกว่า อกุศลกรรมบท ๔๐
โอกาสที่จะไปบังเกิดในทุคคติภูมิ ไปเป็นเปรต สัตว์นรก อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน มีถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
🍄 เพราะที่ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไร ? ไอ้ที่เบาก็เบาไปหน่อย เกิดช้าหน่อย แต่ที่หนักก็ไปเลย และถ้าเป็นมิจฉาทิฐิ มี

 • นัตถิกทิฏฐิ (เห็นว่า ไม่มีบุญ ไม่มีบาป ปฏิเสธทั้งเหตุและผล)
 • อกิริยทิฏฐิ (ห็นว่า ไม่เป็นอันทำ ปฏิเสธการกระทำดี ทำชั่ว และปฏิเสธผล)
 • อเหตุกทิฏฐิ (เห็นว่าทุกสิ่งไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เป็นไปเอง )
  เหล่านี้เป็นต้น
  🍄 ท่านได้รับโทษทั้งในภพชาติปัจจุบันทันตาเห็นแน่นอน แต่ว่าจะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องของกรรมปรุงแต่ง แล้วไปได้รับโทษในทุคคติภูมิ แล้วผ่านจากทุคคติภูมิ พอเสร็จจากกรรมในอเวจีมหานรกแล้วก็จะผ่านไปสู่โลกันตนรก
  นี่แหละ ที่มีในพระบาลีว่า แม้พระญาณพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งแล้ว สัตว์โลกันต์ที่จะมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้น กำหนดไม่ได้ ก็คือ..ไม่มี
  🍄 เพราะฉะนั้น อันนี้คืออันตรายอย่างใหญ่หลวง ที่ท่านทั้งหลายไม่รู้ เป็นพุทธแต่ไม่รู้ นี้..อันตรายอย่างใหญ่หลวง เพราะฉะนั้น นี่คืออันตรายในวัฏฏะ…”
  🙏โอวาทธรรม🙏
  พระเทพญาณมงคล วิ. (หลวงป๋า)
  (เสริมชัย ชยมงฺคโล)
  อดีตปฐมเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
แชร์เลย

Comments

comments

Share: