ความเกี่ยวข้องระหว่างท้าวเวสสุวัณกับวัดหลวงพ่อสด

ความโดดเด่นของท้าวเวสสุวัณวัดหลวงพ่อสดฯ รุ่น 1

  1. พระพักตร์ ใบหน้าเป็นเทพดุจองค์จริงของท่าน ซึ่งเป็นจตุรเทพหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลผู้ปกครอง

ดูแลพิทักษ์โลกในทิศทั้ง 4

  • จตุรเทพท้าวเวสสุวัณรุ่น 1 นี้ บรรจงสร้างไว้ในเหรียญพระนั่งเมืองแก้ว (พระประธานมหาเจดีย์

สมเด็จชั้นที่ 2) เพื่อให้สมกับว่าท่านช่วยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา และช่วยดูแลคุ้มครองผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัย เมื่อผู้ทำบุญนำไปบูชาสักการะ ก็จะได้ทั้งพุทธานุสสติ และเทวานุสสติ  ทั้ง  2 ประการ

  • ชนวนมวลสารที่นำมาจัดสร้าง ล้วนศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่า ทั้งเนื้อโลหะและเนื้อผง
  • นามท้าวเวสสุวัณ ตัวอักษรเป็นเอกลักษณ์ตามหลักพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
  • ท้าวเวสสุวัณขนาดบูชา ที่ฐานจะมีพญาปุริสาทหรือเทพนรสิงห์ ซึ่งเป็นเทพคู่บารมีท้าวเวสสุวัณ

มีหน้าที่อารักขาคุ้มครองทรัพย์สมบัติ และดูแลความสงบเรียบร้อย

  • รายได้สุทธิทั้งหมดนี้ นำไปสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ซึ่งเป็นวิหารทานเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่

แก่ผู้ทำบุญ

*มหานิสงส์การสร้าง “พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ” นี้ ย่อมได้ชื่อว่า

  1. ได้สร้างวิหารทาน อันเป็นทานที่มีอานิสงส์​ ผลบุญสูงที่สุด ในบรรดาอามิสทาน​ หรือ

วัตถุทานทั้งหลาย​

  • ได้ให้ธรรมทาน กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาใช้สอยสถานที่​ สวดมนต์​และปฏิบัติธรรม​ เจริญ

ภาวนาสมาธิเพื่อขัดเกลากิเลสตนเอง ให้ผลเป็นธรรมทานแก่ผู้ปฏิบัติ และบุญนั้นย่อมสะท้อนกลับเป็นทับทวี​ แก่ผู้​บริจาค​ทรัพย์สร้าง​พระมหาเจดีย์นี้ให้สำเร็จ

  • ได้บูชาพระรัตนตรัย​ (พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆ​บูชา)​ เพราะพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เป็น

ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐาน​พระไตรปิฎก​และรูป​เหมือน​พระ​สงฆ์​บูรพา​จารย์​ ความเป็นสิริมงคลย่อมมี​แก่ผู้มาสักการบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติ​บูชา ให้ได้รับผลเป็นความสันติสุข และสมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และพระนิพพานสมบัติตลอด​กาลนาน

การสร้างเหรียญพระนั่งเมืองแก้ว หลังท้าวเวสสุวัณ

และการสร้างจตุรเทพท้าวเวสสุวัณขนาดบูชา รุ่น 1

การสร้างเหรียญพระนั่งเมืองแก้ว จัดสรา้งขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสสติระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลาย มีพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า     ส่วนการสร้างท้าวเวสสุวัณ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวตานุสสติ ระลึกถึงคุณธรรมความดีของเทวดา ที่ท่านช่วยดูแลพิทักษ์รักษา ปกป้องพระพุทธศาสนา และช่วยคุ้มครองพุทธศาสนิกชนผู้เคารพในพระรัตนตรัย    ให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุข

เรื่องของท้าวเวสสุวัณนี้ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ในพระสุตตันตปิฎก มีอาฏานาฏิยสูตร ,พระมหาสมัยสูตร เป็นต้น

ความเกี่ยวข้องระหว่างท้าวเวสสุวัณกับวัดหลวงพ่อสดฯ

ในสมัยที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) ยังครองสังขารอยู่ ท่านท้าวเวสสุวัณได้มาปวารณาแสดงตนกับหลวงป๋า เพื่อช่วยสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยถวายวัตถุมงคล (ท้าวเวสสุวัณเนื้อกายสิทธิ์) ซึ่งปรากฏขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์ในบาตรน้ำมนต์ของหลวงป๋า เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันจันทร์ที่ 10 พ.ย. 2557 และได้นำวัตถุมงคลชุดนี้ออกให้สาธุชนบูชา เพื่อนำปัจจัยไปสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ หลวงป๋าจึงสร้างรูปเปรียบท้าวเวสสุวัณไว้ที่พระมหาเจดีย์สมเด็จชั้นที่ 1 เพื่อให้สาธุชนได้สักการะบูชาและขอพรจากท่าน

ปัจจุบันวัดหลวงพ่อสดฯ มีพระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล เป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมาจากหลวงป๋า ได้กล่าวถึงเรื่องท้าวเวสสุวัณ ทางคณะศิษย์มีชมรมศิษย์วัดเป็นต้น จึงได้จัดสร้างเหรียญท้าวเวสสุวัณ   รุ่น ๑ นี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ตามเจตนาของหลวงป๋าและท่านท้าวเวสสุวัณ

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบบวรพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง เป็นที่ให้การศึกษาอบรม ทั้งภาคปริยัติสัทธรรมและภาคปฏิบัติสัทธรรม ทั้งภายในและภายนอกวัด ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก มีหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน 4 (วิชชาธรรมกาย) ของพระพุทธเจ้า ที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้ปฏิบัติและสั่งสอน ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน

วัดหลวงพ่อสดได้เริ่มก่อตั้ง เป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย เมื่อปี พ.ศ.2529 และได้จัดตั้งขึ้นเป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เมื่อปี พ.ศ. 2534 มีปฐมเจ้าอาวาส คือ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) หรือที่รู้จักกันในนามว่า “หลวงป๋า” ท่านได้เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้พัฒนาวัดทั้งด้านการก่อสร้างปูชนียสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทั้งแผนกนักธรรม – บาลี และหลักสูตรปริญญาตรี-โท-เอก มีวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี สังกัดมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ม.จ.ร) อยู่ภายในวัด

ปัจจุบันนี้ (พ.ศ.2565) มีท่านเจ้าคุณพระปิฏกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.9,ดร.) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี  เป็นเจ้าอาวาสผู้สืบทอดเจตนารมณ์  และสืบสานงานของหลวงป๋าให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์

โครงการที่สำคัญ คือ โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เพื่อเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุที่สำคัญ ที่มีอยู่ภายในวัด เป็นที่สักการะบูชา ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นสถานที่ประชุมสงฆ์ และจัดงานพิธีสำคัญต่างๆ เป็นสถานที่สวดมนต์เจริญภาวนา และปฏิบัติธรรม

ภายในพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางปฐมเทศนาประดิษฐานอยู่ คือสมเด็จพระศากยะมุนีโคดมปฐมเทศนา (พระนั่งเมืองแก้ว) เนื้อโลหะทองสำริดปิดด้วยทองคำแท้ สูง 9 เมตร 15 เซนติเมตร เป็นพระประธานประจำชั้นที่ 2 ของพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: