คำบูชาพระกัมมัฏฐาน

วิธีบูชาพระ

(ว่าก่อนนั่งภาวนา)

คำบูชาพระ คำขอขมาโทษ คำอาราธนา คำอธิษฐาน

คำบูชาพระ

ยมหํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ ภควนฺตํ สรณํ คโต (ชาย) คตา (หญิง)
อิมินา สกฺกาเรน ตํ ภควนฺตํ อภิปูชยามิ.
ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ ซึ่งข้าพเจ้าถึง ว่าเป็นที่พึ่ง กำจัดทุกข์ได้จริง ด้วยสักการะนี้.

ยมหํ สฺวากฺขาตํ ภควตา ธมฺมํ สรณํ คโต (ชาย) คตา (หญิง)
อิมินา สกฺกาเรน ตํ ธมฺมํ อภิปูชยามิ.
ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งพระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว ซึ่งข้าพเจ้าถึง ว่าเป็นที่พึ่ง กำจัดภัยได้จริง ด้วยสักการะนี้.

ยมหํ สุปฏิปนฺนํ สงฺฆํ สรณํ คโต (ชาย) คตา (หญิง)
อิมินา สกฺกาเรน ตํ สงฺฆํ อภิปูชยามิ.
ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ซึ่งข้าพเจ้าถึง ว่าเป็นที่พึ่ง กำจัดโรคได้จริง ด้วยสักการะนี้.

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ. (กราบลง 1 หน)
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ. (กราบลง 1 หน)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ. (กราบลง 1 หน) 
 

คำขอขมาโทษ

ตั้ง นโม 3 หนแล้ว ขอขมาโทษดังต่อไปนี้

อุกาส   อจฺจโย โน ภนฺเต   อจฺจคฺคมา  ยถาพาเล  ยถามุฬฺเห  ยถาอกุสเล   เย มยํ กรมฺหา   เอวํ ภนฺเต มยํ   
อจฺจโย โน   ปฏิคฺคณฺหถ   อายตึ สํวเรยฺยามิ.

ข้าพระพุทธเจ้า ขอวโรกาส   ได้พลั้งพลาดด้วยกาย วาจา ใจ  ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์  
เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้า  เป็นคนพาล คนหลง  อกุศลเข้าสิงจิต  ให้กระทำความผิด ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 
ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์   จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น แก่ข้าพระพุทธเจ้า  จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป  ข้าพระพุทธเจ้าจักขอสำรวมระวัง ซึ่งกาย วาจา ใจ สืบต่อไปในเบื้องหน้า ฯ 
 

คำอาราธนา

อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาล มากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง 4  แลสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า แลสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพระพุทธเจ้า ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา พระนพโลกุตตรธรรมเจ้า 9 ประการ ในอดีตกาลล่วงลับไปแล้ว จะนับจะประมาณมิได้ และพระนพโลกุตตรธรรมเจ้า 9 ประการ ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า และพระนพโลกุตตรธรรมเจ้า 9 ประการในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพระพุทธเจ้า ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา พระอริยสงฆ์ กับสมมติสงฆ์ ในอดีตกาลล่วงลับไปแล้ว จะนับจะประมาณมิได้ และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิด ในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพระพุทธเจ้า ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด 

คำอธิษฐาน

ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า  คุณพระธรรมเจ้า  คุณพระสงฆ์เจ้า  คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ (ชาย) คุณครูบาอาจารย์ (หญิง) คุณมารดาบิดา คุณทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา แต่ร้อยชาติพันชาติ หมื่นชาติแสนชาติก็ดี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ตั้งแต่เล็กแต่น้อย ระลึกได้ก็ดี มิระลึกได้ก็ดี ขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้น จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคแลผล ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพพานปัจจโย โหตุ.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: