คำสอนหลวงปู่ทองทิพย์

หลวงปู่จะสอนให้เราสร้างแต่กรรมดี รู้จักบุญกุศลไม่มักมากในกิเลส ถ้าผู้ใดใฝ่ที่จะถึงการหลุดพ้น ท่านก็จะบอก ว่า “ข้ามไฟ3กอง ยิงนก6ตัว”

ไฟ3กอง ก็คือไฟโกรธ ไฟโลภ ไฟหลง หรือก็คือโมหะ โทสะ โลภะนั่นเอง
หยุดโกรธซะบ้าง ถึงแม้ว่าจะไม่หมดให้มันเบาบางลงไป
ความโลภ นั้น ถ้ามีสัมมาอาชีพ ทำมาหากินอย่างสุจริต ก็ไม่ถือว่าโลภ ที่ทุกคนจะต้องหากินหาอยู่ตามอัฐภาพ
ความหลง ก็อย่าไปหลงอุปกิเลสให้มากมายใฝ่ฝันยศถาบรรดาศักดิ์ มีลาภย่อมเสื่อมลาภ มียศย่อมเสื่อมยศ ไม่สมควรรู้ ลาภ ยศ สรรเสริญ รู้จักพอ รู้จักหยุด ใฝ่ในคุณธรรม สร้างประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รัก รักผู้อื่นเท่ากับรักตัวเรา

ยิงนก6ตัวคือ อะไร ท่านก็สาธยายว่า ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นแหละยิงนกหกตัว ยิงให้มันตาย ตายจากอะไรล่ะ ตายจากกิเลสนั้นเอง

@@@@@@@@@@@@@@

คาถาบูชาหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ (คาถาจินดามณี)
(ตั้งนะโม 3 จบ)
สิทธิวิชามหามันตัง จินดามณี ทิวากะรังภูมิยาโจ ระปัตตัสมิง ทิพพะจักขุง
ถาวะทิสสะเร จันทะเทวี อัสสะมุขี ทุติยา ปะทะลักขณา มหามณีจินดา ปิยัง
ปัญจะทานัง ปะสังทาลิถาสัง โกมัง ปะสันติ สิเนหังมาตาปุตตังวะโอระสัง
มหามณีจินดา สหัสสะโกติเทวานัง มนุสสะเทวานัง สมณะจิตตัง ปุริสะจิตตัง
อาคัจฉาหิ ปริเทวันติปิยังมะมะ สัพเพชนา พหูชนา มหามณีจินดา เอหิ เอหิ
พุทธัง ปิโย เทวะมนุสสานัง มหามณีจินดา เอหิ เอหิ ธัมมัง ปิโย พรหมา
นะมุตตะโม มหามณีจินดา เอหิ เอหิ สังฆัง ปิโย นาถะ สุปัณณานัง ปิยินทรียัง
นะมามิหัง พุทโธ โสภะคะวา อินทะสิเนหา พรหมะสิเน่หา อิสสะสิเน่หา
ราชาเทวีมนตรีรักขัง จิตตังสระณัง จิตตัง เอหิ เอหิ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: