ตอบปัญหาธรรมะปฏิบัติ

หลวงป๋า

#ธรรมกายคืออะไร

วิธีฝึกสมาธิตามแนววิชชาธรรมกายนี้ง่ายๆ โดยประการที่ว่า เรานึกให้เห็นด้วยใจ เพื่อให้ใจของเรามาอยู่ที่อารมณ์เดียว คือดวงแก้วกลมใส ใจเห็นอยู่ที่ไหน เห็นอะไรอยู่ที่ไหนด้วยใจ ใจก็อยู่ที่นั่น

เพราะฉะนั้น เราต้องการให้ใจมาสงบตรงศูนย์กลางกาย ก็นึกให้เห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ด้วยใจ

ตรงไหน ??
คือ ตรงศูนย์กลางกายนี้ ใจก็มาที่นี้

แต่ว่า สิ่งที่ให้นึกให้เห็นด้วยใจให้ได้ผลดีที่สุดก็คือ ดวงแก้วกลมใส หรือพระแก้วขาวใสก็ได้ ให้นึกให้เห็นด้วยใจบ่อยๆ ใจก็จะมารวมอยู่ที่นั่น เพราะใจเห็นอยู่ที่ไหน ใจก็อยู่ที่นั่น นี้เป็นอุบายวิธี

พอใจหยุดแล้ว เราไม่ต้องนึกแล้ว เพียงหยุดตัวเดียว เมื่อหยุด ใจก็จะไม่ออกไปฟุ้งซ่านภายนอก ใจก็จะหยุดสงบนิ่งผ่องใส เมื่อผ่องใสก็หยุดในหยุดกลางของหยุด ให้ใสละเอียดต่อๆไป ยิ่งกว่าสุดละเอียด แล้วก็จะเห็นกาย ณ ภายในของเราเอง

เริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียด ซึ่งมีอยู่ในตัวเรา ตัวเราไม่ใช่มีอยู่กายเดียวเท่าที่เห็นนี่ แต่ยังมีกายละเอียดๆ เริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดนั้นต่อๆไปจนสุดละเอียด คิดง่ายๆ เมื่อเรานอนหลับฝันไป ที่ฝันไปนั่นแหละ ใจของกายมนุษย์ละเอียดของเรานั่นเอง ไปรู้ไปเห็นเหตุการณ์อะไรๆข้างนอก แล้วก็มารายงานที่ใจของกายเนื้อ ทำให้เราจำได้บ้าง จำไม่ได้บ้าง หรือบางคนก็ได้ทราบเหตุการณ์อะไรๆ ที่อาจจะปรากฏขึ้นได้ตรงตามที่เห็นในฝัน นั่นเพราะ กายละเอียดซึ่งมีใจเหมือนกัน เขาทำหน้าที่ไปฝัน แต่ว่ากลางของกลางกายในกาย ยังมีกายที่ละเอียดๆต่อไปอีก ตามระดับภูมิของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์

อย่างเช่น
ในระดับมนุษยธรรมก็จะเห็นกายมนุษย์ละเอียด ในระดับเทวธรรมก็จะเห็นกายทิพย์โตใหญ่กว่ากายมนุษย์อีกเท่าตัว ผ่องใสสวยงาม มีรัศมีสว่าง มีเครื่องประดับประดาปรากฏเองด้วยอำนาจของบุญกุศลปรุงแต่ง สุดละเอียดของเทวธรรมหรือทิพยธรรมก็จะถึงพรหมธรรม เราจะเห็นกายรูปพรหมและอรูปพรหมต่อๆไปตามลำดับ ขนาดโตใหญ่และผ่องใสยิ่งกว่ากันไปตามลำดับ รัศมีก็จะสว่างยิ่งกว่ากัน ใจก็ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่ากันไปตามลำดับ

พอสุดละเอียด สุดความบริสุทธิ์ของกายในภพ ๓ คืออรูปพรหมแล้ว ก็จะถึงกายที่บริสุทธิ์ที่สุดด้วยพุทธธรรม คือ “#ธรรมกาย

#มีผู้ที่ถามว่า_ธรรมกายคืออะไร ??

ธรรมกายนี้ เป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ พ้นจากธาตุธรรมของกายในภพ ๓ กล่าวคือ ตั้งแต่มนุษย์ถึงอรูปพรหม ซึ่งสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่ากันไปตามลำดับ จนถึงที่สุดของความสะอาดบริสุทธิ์ ในระดับมนุษยธรรม เทวธรรม พรหมธรรม ถึงอรูปพรหม จนสุดละเอียดถึงพุทธธรรม จะเห็นองค์พระธรรมกายปรากฏ

ธรรมกายนั้น มีพุทธลักษณะเหมือนพระปฏิมาเกตุดอกบัวตูมใสสว่าง รัศมีปรากฏ ขนาดหน้าตักและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรม ๔ วาครึ่งขึ้นไป

ธรรมกายนั้นเป็นกายพ้นโลก แต่จัดอยู่ในระดับโคตรภูบุคคล ต่อเมื่อละกิเลสได้อย่างน้อย ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได้ ก็จะก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชน เข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคล มีองค์พระอยู่ภายใน คือ”ธรรมกาย”นั่นแหละ

ธรรมกายนั่นแหละ เป็นพระพุทธรัตนะ เป็นพระธรรมรัตนะ เป็นพระสังฆรัตนะ ที่บรรลุมรรคผลนิพพาน เมื่อตัดกิเลสดังกล่าวได้แล้ว ก็จะเห็นปรากฏสว่างอยู่ ณ ภายใน ผู้ถึงธรรมกายย่อมเห็นกันได้ สำหรับท่านที่ปฏิบัติถึงนั้น

#พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า #พระองค์เองเป็นธรรมกาย พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงธรรมกาย ก็จะแสดงว่าท่านเป็นธรรมกายอย่างนี้นะ

เพราะฉะนั้นถ้าจะสรุป
ธรรมกายก็คือธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ที่สุดในระดับพุทธธรรมขึ้นไป เป็นกายพ้นโลก มีชีวิตจิตใจ แต่เป็นกายและจิตใจที่ซ้อนกันเป็นอยู่เป็นชั้นๆ จากที่สุดของภูมิธรรมระดับมนุษยธรรม เทวธรรม พรหมธรรม สุดละเอียดเข้าไปแล้ว เป็นพุทธธรรม นั่นคือธรรมกาย

นี่แหละ เป็นวิธีปฏิบัติภาวนาสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงธรรมกาย ผู้ปฏิบัติได้ถึงเพียงใดก็ได้ผลดีเพียงนั้น แม้แต่ปฏิบัติยังไม่เห็นดวงไม่เห็นกาย ถ้าฝึกปฏิบัติบ่อยๆเนื่องๆ จิตใจก็จะเป็นสมาธิดีขึ้นๆ สติสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นๆ เข้มแข็งขึ้น ให้สามารถทำกิจการงานดีขึ้นตามลำดับ.

_________________
เทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล
หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล
#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
_________________
ที่มาของธรรมะจาก
“ตอบปัญหาธรรมะปฏิบัติ”
_________________
เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า
ขอบพระคุณภาพประกอบธรรมะ.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: