ติดต่อหน่วยงานในวัดหลวงพ่อสดฯ

เจ้าอาวาส (ผ่านเลขานุการ)081-941-6369lpa@dhammakaya.orgพระเทพญาณมงคล
รองเจ้าอาวาส083-017-5561pm@dhammakaya.orgพระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
    
กองเลขานุการ   
เลขานุการเจ้าอาวาส081-941-6369sec@dhammakaya.orgพระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต
เลขานุการเจ้าอาวาส ฝ่ายต่างประเทศ087-686-4635sec.fr@dhammakaya.orgพระมหาณัฐภัคนันท์ คุณงฺกโร
    
ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ   
ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) สนญ.089-162-0573ofc@sptcenter.orgพระมหากังวาล ธีรธมฺโม
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคกลาง วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ศสค.)086-355-1398pichet@cdve.netพระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ
    
ฝ่ายวิปัสสนา089-980-9755 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
    
ฝ่ายการศึกษา   
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี087-402-5919pali@dhammakaya.orgพระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม
   เลขานุการ แผนกบาลี085-296-6540pali.sec@dhammakaya.orgพระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม089-516-3644nktm@dhammakaya.orgพระมหาสายชล กิตฺติชญฺโญ
สำนักงานหน่วยวิทยบริการ มจร. วัดหลวงพ่อสดฯ08-xxx-xx46info@mcuratchaburi.comนายชิษณุพงศ์ วรรณเกษม
ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมฯ มจร.
วัดหลวงพ่อสดฯ
086-394-6849kp@mcuratchaburi.comพระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก
ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน081-941-1601lib@mcuratchaburi.comพระมหามณเฑียร รกฺขิตสทฺโธ
อุทยานการศึกษา089-516-3644ep@dhammakaya.orgพระมหาสายชล กิตฺติชญฺโญ
    
ฝ่ายปกครอง   
พระพี่เลี้ยงพระนวกะ089-980-9755 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
พระพี่เลี้ยงสามเณร080-010-8136 พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย
    
ฝ่ายเผยแผ่และประชาสัมพันธ์   
แผนกอาคารประชาสัมพันธ์086-306-0920-2prb@dhammakaya.orgพระมหาสมัย หิริมโก
แผนกต้อนรับ081-941-1601 พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
แผนกต้อนรับชาวต่างประเทศ087-686-4635 พระมหาณัฐภัคนันท์ คุณงฺกโร
แผนกสื่อสิ่งพิมพ์083-012-0799pub@dhammakaya.orgพระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ
แผนกสารสนเทศและเว็บไซต์083-012-0799info@dhammakaya.orgพระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา081-586-8685 พระมหาสมชาติ สุชาโต
แผนกเผยแผ่ทางวิทยุ080-421-5553 พระครูอาทรปริยัติสุธี
แผนกเสียงและวิดีทัศน์081-586-8685 พระมหาสมชาติ สุชาโต
แผนกผลิตซีดี089-913-5594 พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม
แผนกป้าย089-162-3945 พระมหาเทพนรินทร์ ชาตเทโว
    
ฝ่ายศาสนูปถัมภ์   
แผนกโรงครัว081-942-2532 พระครูสมุห์ปพน กนฺตวฑฺฒโน
แผนกจัดสถานที่พิธี083-082-6790 พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส
แผนกพิธีบรรพชาอุปสมบท089-980-9755 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
แผนกดูแลอุโบสถและวิหารพุทธภาวนาฯ089-980-9755 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
ภัตตุทเทสก์ (รับนิมนต์)081-586-8685 พระมหาสมชาติ สุชาโต
แผนกกิจการยานพาหนะ081-942-2532 พระครูสมุห์ปพน กนฺตวฑฺฒโน
แผนกคลังสังฆภัณฑ์086-906-3536 พระครูสมุห์เขต ปฐมรํสี
แผนกพยาบาล081-531-9334 พระมหาสมพร วรธมฺโม
    
ฝ่ายการเงิน   
แผนกการเงินและการบัญชี086-306-0920 พระมหาสมัย หิริมโก
 085-195-2164 พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส
แผนกเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการสงฆ์081-942-2532 พระครูสมุห์ปพน กนฺตวฑฺฒโน
    
ฝ่ายสาธารณูปการ   
แผนกก่อสร้าง/ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์081-016-5129 พระมหาสุจิตต สุจิตฺโต
แชร์เลย

Comments

comments

Share: