ทานของพระโพธิสัตว์

ทานของพระโพธิสัตว์ ++

พระโพธิสัตว์ได้ให้ทานพร้อมด้วยวัตถุบริวาร คือให้ทานวัตถุ 10 อย่าง มีข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้  ที่นอน ที่พัก
อาศรัย และ เครื่องประทีป เช่นเดียวกัน แต่ของพระโพธิสัตว์ 

1.เมื่อจะถวายข้าว ได้แก่ ข้าวยาคู ท่านไม่ได้ถวายเพียงข้าวยาคูแต่เพียงอย่างเดียว ท่านจะปูอาสนะ ผูกเพดาน กระทำสักการะด้วยของหอม โรยด้วยข้าวตอกดอกไม้ไว้ ณ บริเวณนั้นด้วย   แล้วจึงนิมนต์พระภิกษุให้นั่งเพื่อถวาย เมื่อภิกษุเสร็จการดื่มข้าวยาคู ได้ถวายโภชนะอันประณีต มีของฉันของเคี้ยวหลายอย่าง

2. เมื่อจะถวายน้ำดื่ม ก็ถวายน้ำปานะ 8 อย่าง มี  น้ำมะม่วง น้ำหว้า น้ำกล้วยมีเมล็ด น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด น้ำผลมะซาง น้ำผลจันทร์หรือองุ่น น้ำเหง้าบัว และน้ำมะปรางหรือลิ้นจี่ 

3.เมื่อจะถวายผ้า ไม่ได้ถวายจีวรอย่างเดียว ได้ถวายผ้าห่ม ผ้าเช็ดต่าง ๆ ได้ถวายเข็มบ้าง ด้ายบ้าง ได้ถวายอาสนะ สีย้อมจีวรบ้าง แล้วถวายข้าว น้ำ ให้เป็นบริวารของผ้า 

4.เมื่อจะถวายยาน คือรองเท้า เป็นต้น ก็ได้ถวายถุงใส่รองเท้า ชั้นวางรองเท้า แล้วถวายข้าว น้ำ ผ้า ให้เป็นบริวารของรองเท้า 

5.เมื่อจะถวายดอกไม้   ก็ไม่ได้ถวายดอกไม้ล้วน ๆ ได้เคล้าดอกไม้นั้นด้วยของหอม แล้วถวายข้าว น้ำ ผ้า ยาน ให้เป็นบริวารของดอกไม้ 

6.เมื่อจะถวายของหอม เพื่อให้ท่านบูชาต้นโพธิ์ เจดีย์ อาสนะ และคำภีร์ ก็ถวายเครื่องบด เครื่องฝน และเครื่องภาชนะสำหรับใช้สำหรับใส่ของหอมเหล่านั้น แล้วถวาย ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ให้เป็นบริวารของหอม 

7.เมื่อจากถวายเครื่องลูบไล้  มีหรดาล และมโนศิลา เป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างวิหาร หรือพระสถูปเจดีย์ ก็ถวายข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม ให้เป็นบริวารของเครื่องลูบไล้เหล่านั้น 

หมายเหตุ
7.1 หรดาล เป็นก้อนสีเหลือง ใช้ฝนทำเป็นแท่งยาว สำหรับเขียนหนังสือ หรือทำเป็นฝุ่น
สีเหลืองสำหรับฉาบทา

7.2 มโนศิลา คือศิลาอ่อนที่ย่อยละเอียด ใช้ผสมกับหรดาล จักเป็นดินเหนียว ใส่น้ำมันงาเป็นน้ำเชื้อ ปั้นเป็นก้อนอิฐ เพื่อก่อสร้างวิหาร พระสถูป พระเจดีย์ 

8.เมื่อจะถวายที่นอน คือเตียงและตั่ง ก็ได้ถวายกระดานและไม้รอง พร้อมด้วยผ้ากัมพล เครื่องลาดและขาเตียง แล้วถวายข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ให้เป็นบริวารของเตียงสั่งนั้น 

9.เมื่อจะถวายที่พักอาศัย ก็ไม่ได้ให้เพียงเรือน ได้ตกแต่งเตียงตั่ง ประดับด้วยมาลา และช่อดอกไม้ แล้วถวายข้าว น้ำ ผ้า ยานดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ที่นอนให้เป็นบริวารของที่พักอาศัยนั้น 

10.เมื่อจะถวายประทีป ก็ถวายไส้ตะเกียง ภาชนะใส่น้ำมัน และน้ำมันประทีป 
ด้วยคำว่า ท่านทั้งหลาย ขอจงยังประทีป ให้สว่างด้วยน้ำมันนี้ ณ เนินเจดีย์ เนินโพธิ์ โรงฟังธรรม เรือนอาศัย หรือที่อ่านพระคัมภีร์ แล้วถวาย ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พักอาศัย ให้เป็นบริวารของประทีป 

ทานของพระโพธิสัตว์จึงเป็นทานที่ประณีต ชื่อว่าทานของสัตบุรุษ 

ทานของพระโพธิสัตว์นี้แสดงไว้ใน 
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม 3 ภาค 2  
ฉบับ มมร.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: