ทุนนิธิ

ขอเชิญตั้งทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัช

ทุนนิธิเพื่อการศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ

ในชื่อวงศ์ตระกูลหรือคณะของท่าน

ทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัช

วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้เป็น ค่าภัตตาหาร และ ค่ารักษาพยาบาล  แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้อยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรม และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

  • ต้นทุนนิธิของท่านคงอยู่ตลอดไป
  • ได้ดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัย 4 แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้ประพฤติธรรมและเผยแผ่ธรรม อันเป็นบุญเขตกว้างขวางไม่มีประมาณ เป็นบุญและบารมีหลั่งไหลติดตามให้ผลแก่ท่านตลอดกาลนาน ให้เป็นผู้เจริญรุ่งเรือง สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ ด้วยมนุษยสมบัติ อันมีทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ และบริวารสมบัติ เป็นต้น และสวรรคสมบัติอันประณีต ได้เป็นพลวปัจจัยให้ถึงนิพพานสมบัติ มีมรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1 ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง
  • เท่ากับท่านได้ใส่บาตรทุกวัน และได้รักษาพยาบาลภิกษุอาพาธเป็นประจำ   เมื่อนึกถึง “บุญเป็น” คือบุญอันตั้งเป็นอยู่ตลอดกาลนาน ได้ทุกเวลา   จิตใจย่อมผ่องใสทุกเมื่อด้วยบุญนี้   ชีวิตย่อมไม่มีตกต่ำ มีแต่จะเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

ทุนนิธิเพื่อการศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ

วัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลมาใช้

  1. ใน กิจกรรมการศึกษาภาคพระปริยัติธรรม
  2. ใน การอบรมภาวนาธรรมแด่ พระภิกษุ สามเณร ผู้อยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรม และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และ 
  3. เป็นค่าใช้จ่ายใน การเผยแผ่ธรรมปฏิบัติแก่ประชาชนโดยทั่วไป ทั้งทางสื่อมวลชน และการให้การอบรม ภาวนาธรรมและจริยธรรมทั้งภายนอกวัดและ ณ ภายในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ในสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลอดไปนั้นโดย
  • ต้นทุนนิธิของท่านคงอยู่ตลอดไป
  • ได้ดอกผลมาใช้จ่ายใน การให้การศึกษาภาคปริยัติแด่พระภิกษุสามเณร ในการให้การอบรมธรรมปฏิบัติและเผยแผ่ธรรม เป็นธรรมทานอันเป็นบุญเขตอย่างกว้างขวางไม่มีประมาณ เป็นบุญและบารมีที่หลั่งไหลติดตามให้ผลแก่ ท่านตลอดกาลนาน ให้เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมและเจริญรุ่งเรือง สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติ อันมีทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ และคุณสมบัติ และบริวารสมบัติ เป็นต้น และสวรรคสมบัติอันประณีต ได้เป็นพลวปัจจัยให้ถึงนิพพานสมบัติ มีมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง
  • เมื่อนึกถึงธรรมทาน อันมีอานิสงส์สูงยิ่ง  และเป็น “บุญเป็น” คือบุญอันตั้งเป็นอยู่ตลอดกาลนาน ได้ทุกเวลา จิตใจย่อมผ่องใสทุกเมื่อด้วยบุญนี้ ชีวิตย่อมมีแต่จะเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยสติปัญญาสามารถและเฉียบแหลม จึงไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ตั้ง “ทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัช” และ/หรือ  “ทุนนิธิเพื่อการศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ”นี้ ได้ทุกวัน

ด้วยทุนประเดิม 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ขึ้นไป และเพิ่มทุนได้ทุกวัน (ครั้งละ 500 บาทขึ้นไป ตามระเบียบของธนาคาร)

ผู้มีจิตศรัทธา ติดต่อได้บริจาคได้ที่ ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร. (032)-745-180 กดต่อ 220/191  แฟกซ์. (032)-745-170

แชร์เลย

Comments

comments

Share: