นั่งสมาธิไม่นาน นิ่งไม่นาน เป็นไปได้ไหมที่อาจจะเห็นภาพหลอกหลอน ?

ถ้านั่งเจริญภาวนาสมาธิ ถ้านั่งไม่นาน นิ่งไม่นาน เป็นไปได้ไหมที่อาจจะเห็นภาพ หลอกหลอนต่างๆ ?


ตอบ:

ถ้าผิดวิธี  เป็นไปได้   แต่ที่สอนให้เอาใจมาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายนี้ถูกวิธีที่ไม่ต้องให้เห็นภาพหลอน   เพราะเมื่อเจริญภาวนารวมใจให้หยุดในหยุด  กลางของหยุด   ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม อันเป็นที่ตั้งของกายในกาย

เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมแล้ว  ก็จะเข้าถึง-รู้-เห็น และเป็นกาย เวทนา จิต และธรรม  ที่สะอาดผ่องใสยิ่งกว่ากันเข้าไปตามลำดับภูมิของจิตจะบริสุทธิ์ผ่องใส จากมนุษยธรรมถึงเทวธรรม พรหมธรรม  แล้วก็ถึงพุทธธรรมไปตามลำดับ    ขั้นตอนของเขาอย่างนี้

เรื่องภาพหลอนจึงไม่มี   ไม่ต้องสงสัย  แต่ถ้าใจออกนอกตัวโดยสมาธิจิตไม่ได้ตั้งอยู่ที่กลางของกลาง  อย่างนี้แล้ว   โอกาสที่จะเห็นภาพหลอนมีได้เป็นได้มาก    จึงให้รวมใจ หยุดนิ่งเข้ากลางของกลาง  หยุดในหยุด  กลางของหยุดในหยุด   เห็นดวงใสสว่างให้หยุดนิ่งกลางดวง  เห็นกายในกายให้ดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายละเอียดๆ ต่อๆ ไป  จนถึงธรรมกายและเป็นธรรมกายไป  ก็จะมีแต่ความสันติสุขและร่มเย็นอย่างเดียว  ภาพหลอนไม่เห็น   แล้วใจก็จะสามารถปล่อยวางอุปาทานได้มาก  โดยวิธีเจริญภาวนาเข้าถึงกาย เวทนา จิต ธรรม ดับหยาบไปหาละเอียด จนถึงธรรมกาย และเป็นธรรมกายที่ละเอียดๆ ต่อๆ ไปจนสุดละเอียด   เรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายก็จะหายไป   ใจก็จะสงบและบริสุทธิ์ผ่องใส    นี้แหละ ที่บอกให้ปฏิบัติภาวนาให้เข้าถึง รู้ เห็น และเป็น กาย เวทนา จิต ธรรมที่ละเอียดๆ ต่อไป จนสุดละเอียด   ถึงธรรมกายและเป็นธรรมกายที่ใส ละเอียด ก็จะมีแต่ความสันติสุขและร่มเย็นตลอดไป

แชร์เลย

Comments

comments

Share: