บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

หลักการและเหตุผล

“เยาวชน” เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ การสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อม ด้วยความรู้คู่คุณธรรม อาจกระทำได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานในสังคมไทย คือ การบรรพชาอุปสมบท เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม อันเป็นรูปแบบของการฝึกฝนอบรมและควบคุมตน พร้อมทั้งขจัดขัดเกลากิเลสในใจตน เพื่อให้เป็นผู้มีกาย วาจา ที่เรียบร้อย และจิตใจที่ดีงาม ตามแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติด้วยดีนั้น ไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างพระในใจของเยาวชน ห้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีสติสัมปชัญญะ ด้วยสมาธิที่มั่นคง และด้วยปัญญาอันเห็นชอบ รู้จักบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริง รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิต จักได้ไม่เป็นผู้ประมาทมัวเมาในชีวิต ไม่หลงไปตามกระแสโลก ที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และกรรมชั่ว ที่จะเป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อน แก่ตนเองและผู้อื่น
 2. เพื่อให้เยาวชนได้รับการอบรมศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้สั่งสอนและถ่ายทอดไว้
 3. เพื่อให้เยาวชนรู้คุณค่าของพระรัตนตรัย และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย ช่วยกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไว้ ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
 4. เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะพลอยช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้นอีกทางหนึ่ง

ระยะเวลาการอบรม

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี   ระยะเวลา 15 วัน คือ

 1. มาอยู่วัด 4 วัน เพื่อท่องคำขอบรรพชาและอบรมตนก่อนบวช
 2. บรรพชาเป็นสามเณร ในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน ของทุกปี แล้วอยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 11 วัน

กำหนดการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 21 ปี 2557

พ. 2 เม.ย.  
  08.30-11.00 น.รับสมัคร ลงทะเบียนศาลาอเนกประสงค์
  13.00 น.พิธีมอบตัว ปฐมนิเทศศาลาสมเด็จฯ ชั้น 3
ส. 5 เม.ย.  
  14.00 น.พิธีปลงผมข้างศาลาสมเด็จฯ
อา. 6 เม.ย.  
  08.30-10.00 น.เจ้าภาพบรรพชาสามเณรลงทะเบียนรับบริขารศาลาสมเด็จฯ ชั้น 2
  10.00 น.รับฟังโอวาทศาลาสมเด็จฯ ชั้น 3
  12.30 น.พิธีขอขมา รับผ้าไตร พิธีบรรพชาศาลาสมเด็จฯ ชั้น 3
พ. 16 เม.ย.  
  13.00 น.พิธีรับวุฒิบัตร ลาสิกขาศาลาสมเด็จฯ ชั้น 3

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นชาย อายุระหว่าง 12-17 ปี
 2. มีความประพฤติดี มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้
 3. มีสุขภาพแข็งแรง และไม่ติดสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ เป็นต้น
 4. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. เฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้มีเอกสารจากทางแพทย์หรือจากสถาบันศึกษารับรองมาด้วย
 3. เสื้อผ้าชุดขาว 2 ชุด หรือชุดนักเรียน/นักศึกษา (เสื้อขาว-ผ้านุ่งสีขาว สำหรับใช้ในเฉพาะวันบวช ทางวัดได้เตรียมไว้ให้แล้ว ไม่ต้องนำมาด้วย)
 4. ของใช้ส่วนตัว เช่น ไฟฉาย, ยาประจำตัว เป็นต้น (เฉพาะ สบู่, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก จัดให้ญาติโยมถวายเป็นไทยธรรมในวันบรรพชา)

ติดต่อสอบถามได้ที่

 1. ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
  090-595-5162, 090-595-5164, 090-595-5166
 2. email: info@dhammakaya.org

หลักสูตรการอบรม

ภาคปริยัติธรรม

 1. อบรมธรรมะเบื้องต้น เช่น ทาน ศีล ภาวนา, คิหิปฏิบัติ (ธรรมสำหรับฆราวาส)
 2. ศาสนพิธี และกิริยามารยาทที่ชาวพุทธควรรู้
 3. พุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ ฯลฯ

ทุกวันเวลา 14.00 น. จะมีพระอาจารย์ หรือพระเถรานุเถระ มาบรรยายธรรมประมาณ 1 ชั่วโมง

ทางวัดจะมี หนังสือคู่มือธรรมปฏิบัติและเทปสอนภาวนา ให้ตามสมควร ตามกำลังทีมีเจ้าภาพ

ภาคธรรมปฏิบัติ

 1. ทำวัตร สวดมนต์ เช้า-เย็น
 2. ฝึกอบรมเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า โดย
  – การให้คำแนะนำในการฝึกเจริญภาวนา เป็นส่วนรวม และ
  – การแยกเป็นกลุ่มย่อย โดยมีพระวิทยากรผู้ช่วยคอยให้คำแนะนำและควบคุมการเจริญภาวนาอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมการอบรมประจำวัน

ภาคเช้า 
05.00 น.ตื่นนอน (สัญญาณระฆัง)
05.30 น.ทำวัตรเช้า ฝึกเจริญภาวนา
07.00 น.ฉันภัตตาหารเช้า
08.30 น.สัญญาณระฆัง
09.00 น.เจริญภาวนาธรรม/ธรรมบรรยาย
10.45 น.สัญญาณกลองเพล
11.00 น.ฉันภัตตาหารเพล
  
ภาคบ่าย 
14.00 น.สัญญาณระฆัง
14.30 น.ธรรมบรรยาย
16.30 น.สัญญาณระฆัง
17.00 น.แบ่งกลุ่มย่อยเจริญภาวนาธรรม
19.00 น.สัญญาณระฆัง
19.30 น.ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนาธรรม/ตอบปัญหาธรรม
21.00 น.ดับไฟ จำวัด

ข้อห้ามระหว่างการเข้ารับการอบรม

 1. ห้ามนำสิ่งเสพติดประเภทต่างๆ เข้ามา และโปรดงดการสูบบุหรี่ตลอดการอบรม
 2. ห้ามพกพาอาวุธ ของมีคมต่างๆ หรือนำเข้ามาในวัด
 3. ห้ามสะสมอาหารและของขบเคี้ยว ในบริเวณกลด หรือที่พักของตน
 4. ห้ามประพฤติตนในทางที่จะขาดความสามัคคี หรือก่อให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกัน
 5. ห้ามฟังวิทยุ หรือนำอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเสียงต่างๆ เข้ามา
 6. ห้ามนำหนังสืออ่านเล่นต่างๆ เข้ามา
 7. ห้ามจับกลุ่มสนทนากันในเรื่องไร้สาระ ที่ไม่ใช่การสนทนาธรรม หรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
 8. ห้ามพูดโอ้อวดผลของการปฏิบัติธรรม
 9. ห้ามพูดหยาบคาย ลามก หรือคำส่อเสียด รวมทั้งไม่ส่งเสียงดังให้เกิด ความรำคาญแก่ผู้อื่นที่ต้องการความสงบหรือกำลังพักผ่อน
 10. ห้ามลงอาบน้ำหรือซักผ้าในคลอง
 11. ห้ามทำความสกปรกในบริเวณวัด เช่น ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่ๆ มิได้จัดภาชนะรองรับไว้

ข้อปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการอบรม

 1. รักษาระเบียบวินัย เช่น การเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ และการนั่งเจริญภาวนา
 2. ต้องช่วยตนเองในเรื่องความเป็นอยู่ เช่น การตักอาหาร การล้างภาชนะที่ตนเองใช้, การนอนในกลดหรือสถานที่ที่ทางวัดจัดไว้ให้
 3. ทำความสะอาดที่พักอาศัย/ห้องน้ำ ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ตลอดจนช่วยกันรักษาของสงฆ์ และพึงใช้ของทุกอย่างด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
 4. หากพบว่ามีอุปกรณ์หรือสาธารณูปโภคสิ่งใดชำรุด ให้บอกพระเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่ดูแล
 5. ช่วยปิดน้ำ/ไฟฟ้า ทุกครั้งที่เสร็จจากภารกิจ หรือปิดไฟตามที่ทางวัดกำหนดไว้
แชร์เลย

Comments

comments

Share: