ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติธรรม ชาวคริสต์ผู้ปฏิบัติธรรมจริงจัง ก็ถึงธรรมกายได้

ประสบการณ์ผู้ปฏิบัติธรรม
ชาวคริสต์ผู้ปฏิบัติธรรมจริงจัง ก็ถึงธรรมกายได้


โดย  วิชชาธร


ในการอบรมพระกัมมัฏฐานรุ่นที่ ๓๒  มีชาวออสเตรเลียผู้นับถือศาสนาคริสต์ ๒ ท่าน  ได้มาอยู่ฝึกปฏิบัติพระกัมมัฏฐานตามแนววิชชาธรรมกาย ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม


ท่านผู้เฒ่า Alan ปฏิบัติผลดีและรวดเร็วมาก เพียง ๒ วันเท่านั้นก็สามารถปฏิบัติได้ถึงธรรมกายแล้ว  และได้รับการฝึกเจริญฌานสมาบัติ ตรวจภพ ตรวจจักรวาล  ดูความเป็นไปของสัตว์โลกในภพ ๓  ได้เห็นตามเป็นจริงว่า “ทำดีก็บริสุทธิ์เอง”  ทำชั่วก็มัวหมองเอง ได้ผลชั่วเอง  ไม่มีใครช่วยใครได้  และเห็นว่าธรรมทั้งปวงที่เป็นไปในภพ ๓ มีสภาพเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา


ต่อเมื่อทำนิโรธ (ไม่ใช่นิโรธสมาบัติ)  ดับสมุทัย  จนจิตละเอียด เป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ล้วนๆ  จนธรรมกายที่สุดละเอียดปรากฏในอายตนะนิพพาน  ได้เห็นพระนิพพานธาตุ คือ ธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตขีณาสพที่ดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ สว่างไสวเต็มไปหมด  มีสภาพเที่ยง เป็นสุขอย่างยิ่ง และสถิตยั่งยืนอยู่ในอายตนะนิพพานนั้นผู้เฒ่า Alan ถึงกับน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปีติที่ได้พบของจริงในพระพุทธศาสนา

แชร์เลย

Comments

comments

Share: