ผลงานและฐานะที่ได้รับ

31 ปี สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

21 ปี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

83 ปี 26 พรรษา พระราชญาณวิสิฐ

2554

ได้รับรางวัล สำนักศาสนศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ.2554
จาก เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ส่วนหน่วยวิทยบริการ มจร. จังหวัดราชบุรี
ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ได้บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (2551-2554) อย่างยอดเยี่ยม
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554

ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการให้การสนับสนุนโครงการวัดช่วยวัด ไทยช่วยไทย
จากมหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554

2553

ได้รับเกียรติบัตร “เป็นผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมฯ”
โดย กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

2552

ได้รับคัดเลือกให้เป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี 2552

ได้รับมอบปริญญา ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาพระพุทธศาสนา
จาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “พระเถระผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา ระดับกาญจนเกียรติคุณ”
โดยคณะกรรมการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร) เมื่อ 21 มิถุนายน 2552

2551

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
สนญ. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

2550

ได้รับมอบปริญญา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาการจัดการเชิงพุทธ
จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2548

ได้รับการคัดเลือกเป็น วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ.2548

2547

พระราชญาณวิสิฐ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ 
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนา (วิ)   ที่
พระราชญาณวิสิฐ วิ.
ภาวนามงคลสิทธิปรีชา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

2544

ได้รับคัดเลือกและตั้งให้เป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1  โดยมติมหาเถรสมาคม

ได้รับคัดเลือกและตั้งให้เป็น  วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2544

2542

ได้รับคัดเลือกและตั้งให้เป็น โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 2) 

2541


ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติฯ”
และได้รับพระราชทาน  เข็มทองคำเครื่องหมายโครงการ จาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ 
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เปรียญ ฝ่ายวิปัสสนา (สป.วิ)  ที่
พระภาวนาวิสุทธิคุณ

2539


อุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้รับรางวัล “อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยดีเด่น”   
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติฯ”  ประเภทศาสนสถาน 
ของกรมป่าไม้   จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์  (พรรษา 10)

2538

ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็น “อุทยานการศึกษา”

 
ได้รับเลือกเป็น สำนักเรียนพระปริยัติธรรม ประจำอำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

2537


สอบได้ เปรียญธรรม 6 ประโยค (พรรษา 7  อายุ 65 ปี)

2536


ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ  “เสมาธรรมจักร” 
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

2534


สอบได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค


ได้รับการประกาศตั้งเป็น วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

2529

  
บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  ได้รับฉายานามว่า ชยมงฺคโล

2524


ก่อตั้ง สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

(ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: