ผังสำเร็จกับผังอุดมสมบูรณ์ ควรแยกหรือรวมกัน ?

ตอบ:“ผังสำเร็จ” กับ “ผังสุขสมบูรณ์บริบูรณ์” ความจริงเป็น คนละผัง ให้ผลต่างกัน

“ผังสำเร็จ” ถ้าบังเกิดมีแก่ผู้ประกอบกิจการงานทางโลกและ ทางธรรมใดโดยชอบ ย่อมยังผลให้ผู้ประกอบกิจการงานโดยชอบนั้น สำเร็จลงด้วยดี

ส่วน “ผังสุขสมบูรณ์บริบูรณ์” นั้น ถ้าบังเกิดมีแก่บุคคลใด หรือ คณะบุคคลใด เช่น วัดวาอาราม สถาบัน คณะรัฐบาล หรือประเทศใด ย่อมยังผลให้บุคคลหรือคณะบุคคลนั้น มีความร่มเย็นเป็นสุขและสมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ อันได้แก่ ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ และบริวารสมบัติ ฯลฯ เป็นต้น สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ มี มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1 ตามระดับภูมิธรรม ภูมิปัญญา และ บารมีที่ปฏิบัติสั่งสมอบรมมาของแต่ละบุคคล หรือคณะบุคคลนั้นๆ

ผังทั้ง 2 นี้ ผู้ปฏิบัติภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูงย่อมอาราธนา ขอได้จากพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆ ให้ตั้ง “ผังสำเร็จ” และ “ผังสุขสมบูรณ์ บริบูรณ์” เป็นทับทวี และให้ตั้งเป็นวิชชาเป็นไว้ได้ตามระดับภูมิธรรม ของผู้ปฏิบัติธรรมนั้น กล่าวคือ ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ผังทั้งสองนี้ ย่อมเป็นอยู่ คือให้ผลดีตลอด ชื่อว่าเป็นวิชชาเป็นอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่ ปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัย ภาคมารก็จะสอดละเอียด มาตัดหรือปิดบังผังเหล่านี้เสีย มิให้เป็นผลดีตามที่อธิษฐานขอจาก พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆ ได้

ธาตุธรรมที่ยังความสำเร็จ และ สุขสมบูรณ์บริบูรณ์จาก ณ ภายในผังทั้งสองใช่อื่นไกล ก็คือ จักรพรรดิรัตนะ 7 และ กายสิทธิ์ ทั้งหลาย ผู้เป็นบริวารจักรพรรดินั้นเอง

หลวงป๋าตอบปัญหา

แชร์เลย

Comments

comments

Share: