ผู้ทุศีลหรือผู้ใจบาปหยาบช้ามักประพฤติชั่วมีกายทุจริต

วิทยา ทิพสงคราม4 วัน  ·

🌸ผู้ทุศีลหรือผู้ใจบาปหยาบช้ามักประพฤติชั่วมีกายทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริต แม้จะได้หรือมีพระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปที่ดีวิเศษเพียงไร

อยู่ในครอบครอง ก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์เป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตอย่างแท้จริงได้

แม้แต่พระพุทธรูปที่ดีวิเศษนั้นก็ไม่อาจ ครอบครองไว้ได้นาน และยังแถมจะแพ้ภัยตัวเองเร็วขึ้น

🌹อุปมาดั่งคนพาลปัญญาโฉดผู้ใจบาปหยาบช้า

แม้จะได้หรือมีพระราชโอรสหรือพระธิดาของท้าวพระยามหากษัตริย์ไว้ในครอบครอง ก็มีได้ไม่นาน

และยังแถม จะได้รับพระราชอาชญาหรือราชภัยจากความที่ตนประพฤติชั่วนั้นเร็วขึ้นฉันใดฉันนั้น

👉อีกประการหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีจากวิชชาธรรมกายว่าวัตถุที่ไม่สะอาดที่ไม่บริสุทธิ์มาก ๆ เช่นวัตถุธาตุดำหรือวัตถุที่มีวัตถุธาตุดำปนเป็นอยู่มาก ได้แก่

หินดำหรือนิลหรือพลอยดำหรือหินรัตนชาติ

ที่มีวัตถุที่ไม่บริสุทธิ์ปนอยู่มากเป็นต้นเหล่านี้

ไม่ควรใช้สร้างอุทเทสิกเจดีย์คือพระพุทธปฏิมา

หรือนิมิตเครื่องหมายแทนพระรัตนตรัยเลย

เพราะวัตถุที่ไม่ สะอาดบริสุทธิ์เช่นนั้น เป็นที่สถิตอยู่ของภาคผู้เลี้ยงหรือกายสิทธิ์ภาคดำ เป็นกําลังของภาคมาร คือเป็นกำลังของฝ่ายบาปอกุศล

🌼แม้จะทำวิชชาสะสางธาตุธรรมให้กลับบริสุทธิ์ขึ้น

ก็สำเร็จเป็นความบริสุทธิ์คือกลับเป็นธาตุธรรมภาคขาวที่ถาวรได้ยาก โดยนัยนี้จึงมักให้โทษมากกว่าให้คุณ

🌻และจะเป็นกำลังให้แก่ภาคมารเขาแกร่งขึ้น

คือพวกมิจฉาทิฏฐิจะมีกำลังกล้าแข็งขึ้น

ให้สังเกตดูว่าวัดใดมีพระพุทธรูปที่ทำด้วยวัตถุ ธาตุดำองค์ใหญ่หรือมีจำนวนมาก ๆ เช่นทําด้วยหินดำ

หรือทําด้วยวัตถุธาตุที่ไม่บริสุทธิ์อย่างอื่น

มักจะมีปัญหามาก และจะเสื่อมเร็วและให้สังเกตดูว่าดินแดนหรือประเทศชาติหรือหมู่ชนใด ที่มีวัตถุธาตุที่ไม่บริสุทธิ์หรือวัตถุธาตุดำ

เช่นมีหินดำเป็นที่สักการะบูชาหรือมี อยู่ในครอบครองก็จะมีปัญหามาก เพราะพวกมิจฉาทิฏฐิผู้มากไปด้วยโลภะตัณหา ราคะโทสะพยาบาท และโมหะจะมีกำลังกล้าแข็งมากก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ให้เกิดความไม่สงบสุขและให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนได้ มากและจะประสบกับเหตุวิบัติคือความเสื่อมหรือฉิบหายต่าง ๆ บาปศักดิ์สิทธิ์ด้วยผลของกรรมตัดรอนภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นภัยสงครามหรือการรบราฆ่าฟันกันมาก และบ่อยภัยธรรมชาติ ได้แก่ วาตภัยคือภัยจากลมอุทกภัยคือภัยจากน้ำท่วมอัคคีภัย

🦋คือภัยจากไฟไหม้พยาธิภัยคือภัยจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อร้ายแรงและทุพภิกขภัย คือภัยจากการขาดแคลนอาหาร เกิดข้าวยากหมากแพงจากฝนฟ้าแห้งแล้งเป็นต้น

🌺เพราะเหตุนี้ผู้รู้จึงไม่นิยมสร้างอุทเทสิกเจดีย์ด้วยวัตถุธาตุที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ หรือด้วยวัตถุธาตุดำ

เช่นนิลหรือพลอยหินดำหินแกรนิต ที่มีวัตถุธาตุปนเป็นอยู่มากเหล่านี้เป็นต้น ทั้งไม่นิยมมีไว้ในครอบครองและทั้งไม่นิยมใช้เป็นนิมิต ในการเจริญสมาธิภาวนาอีกด้วย แม้ในพระวินัยพุทธบัญญัติก็ทรงห้ามวัตถุธาตุดำล้วน

หลวงป๋า

แชร์เลย

Comments

comments

Share: