ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ ประจำวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ฝ่ายบรรพชิต

เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 1. พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ป.ธ.6, รป.ม. มธ.
  • เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  • เจ้าสำนักและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1)
  • ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 2) โดยมติมหาเถรสมาคม
  • ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
  • ประธานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  • Director, Wat Luang Phor Sodh Buddhist Meditation Institute, an Affiliated Institution of the World Buddhist University.
  • โทร. 089-552-2652
 2. พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต  ป.ธ.9, พธ.บ., ศษ.ม. (การแนะแนว) มสธ.
  • รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
  • รองเจ้าอาวาส  
  • หัวหน้าฝ่ายบริหาร
  • ผู้อำนวยหน่วยวิทยบริการ มจร. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  • กรรมการและเลขานุการ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนหน่วยวิทยบริการ มจร. ราชบุรี
  • ประธานคณะอนุกรรมการวินัยธร
  • หัวหน้าแผนกต้อนรับ
  • โทร. 083-017-5561
 3. พระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ  ป.ธ.7
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
  • หัวหน้าแผนกสื่อสิ่งพิมพ์
  • หัวหน้าแผนกสารสนเทศและเว็บไซต์
  • โทร. 083-012-0799
 4. พระมหาสมัย หิริมโก  ป.ธ.7
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • โทร. 085-562-5659, 090-595-5162
 5. พระมหาสุจิตต สุจิตฺโต  ป.ธ.8, วศ.บ. จุฬาฯ
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • หัวหน้าแผนกสาธารณูปการ
  • โทร. 081-016-5129
 6. พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม ป.ธ.9
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี
  • พระผู้ปกครองสามเณร, หัวหน้าพระพี่เลี้ยงสามเณร
  • ผู้ปกครองอาคารยุวเขต
  • โทร. 091-519-5956
 7. พระครูอาทรปริยัติสุธี (สุบรรย์ สุธีโร)  ป.ธ.4, พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • โทร. 080-421-5553
 8. พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต  ป.ธ.8, วท.บ. มก.
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • เลขานุการเจ้าอาวาส/วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  • หัวหน้าแผนกอาคารประชาสัมพันธ์
  • หัวหน้าแผนกการเงินและการบัญชี
  • หัวหน้าแผนกเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการสงฆ์
  • โทร. 084-549-6465
 9. พระมหา ดร.กังวาล ธีรธมฺโม  ป.ธ.9, พธ.ด.
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • อาจารย์ใหญ่ ฝ่ายฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ฯ
  • หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.),
  • ผู้ปกครองอาคารสุทธิเขต 
  • โทร. 089-162-0573
 10. พระมหาอธิโชค สุโชโต  ป.ธ.9
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำอำเภอดำเนินสะดวก
  • รองอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ฯ
  • ผู้ปกครองอาคารธรรมเขต
  • โทร. 083-032-8907, 090-595-9562
 11. พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ  ป.ธ.9, วศ.บ. สจล.
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • อาจารย์ใหญ่ ฝ่ายฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน
  • รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี
  • โทร. 086-603-9092, 086-355-1398
 12. พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม  ป.ธ.9
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • หัวหน้าสำนักงานหน่วยวิทยบริการ มจร. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  • รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี
  • ผู้ปกครองอาคารมงคลเขต
  • หัวหน้าพระพี่เลี้ยงพระนวกะ
  • หัวหน้าแผนกผลิตซีดี,
 13. พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย  ป.ธ.9, พธ.ม.
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  • อาจารย์ใหญ่ ฝ่ายฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน
   หัวหน้าสำนักงานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำวัดหลวงพ่อสดฯ
  • รองอาจารย์ใหญ่และหัวหน้าฝ่ายวิปัสสนา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1)
  • รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี
  • หัวหน้าแผนกพิธีบรรพชาอุปสมบท
  • หัวหน้าแผนกอุโบสถและวิหารพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
  • พระวิปัสสนาจารย์
  • โทร. 090-594-9654

หัวหน้าแผนกต่างๆ

 1. พระมหาสายชล กิตฺติชญฺโญ  ป.ธ.6, พธ.บ.
  • หัวหน้าอุทยานการศึกษา
  • ผู้ปกครองอาคารพระอาคันตุกะ
  • โทร. 089-516-3644
 2. พระมหาสมชาติ สุชาโต   ป.ธ.4
  • หัวหน้าแผนกเสียงและวิดีทัศน์
  • นายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
  • หัวหน้าพระภัตตุทเทสก์ (รับนิมนต์)
  • โทร. 081-586-8685
 3. พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก  ป.ธ.9, พธ.บ., ศษ.ม. (การแนะแนว) มสธ.
  • เลขานุการรักษาการเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
  • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนหน่วยวิทยบริการ มจร. จ.ราชบุรี
  • หัวหน้าแผนกภาพนิ่ง
  • หัวหน้าห้องสมุดหน่วยวิทยบริการ มจร./วัดหลวงพ่อสดฯ
  • โทร. 086-394-6849
 4. พระมหาสมพร วรธมฺโม  ป.ธ.4
  • หัวหน้าแผนกพยาบาล
  • โทร. 081-531-9334
 5. พระครูสมุห์เขต ปฐมรํสี  
  • หัวหน้าแผนกคลังสังฆภัณฑ์
  • พระผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
  • โทร. 086-906-3536
 6. พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส  ป.ธ.6, พธ.ม.
  • หัวหน้าแผนกจัดสถานที่พิธี
  • หัวหน้าแผนกกิจการยานพาหนะ,
  • โทร. 080-429-9626
 7. พระอเนก ถิรวิริโย  ป.ย.1-2, น.ธ.เอก, บธ.บ.(การตลาด) มร.มจ.
  • หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยและจราจร
  • หัวหน้าแผนกป้าย
  • โทร. 083-082-6790
 8. พระมหาสมควร อตฺตทีโป ป.ธ.4, วท.บ. (ฟิสิกส์) มช.
  • เลขานุการฝ่ายต่างประเทศ
  • โทร. 081-837-8457

ฝ่ายคฤหัสถ์

 1. อาจารย์อรุณ งามดี (อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
  ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
  โทร. 081-644-6060
 2. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (อดีต รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  ประธานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย 
  โทร. 081-829-1044
 3. นายนพ โรจนวานิช วศ.บ. จุฬาฯ, ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง West Virginia, USA. นายช่างใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง,
  กรรมการมูลนิธิพุทธภาวนาฯ, ไวยาวัจกรวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, วิศวกรผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างเสนาสนะ และ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
  โทร. 081-424-9595
 4. นายวิชยา วัฒนานุกิจ วศ.บ. จุฬาฯ., Dip. Hyd. E. (I.H.E.), The Netherlands. กรรมการผู้จัดการ บ.เซ็นเตอร์ออฟ สแตนดาร์ด เอนจิเนียริ่ง จก. (CSE.) ฯลฯ
  กรรมการมูลนิธิพุทธภาวนาฯ, วิศวกรผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
  โทร. 081-173-9157
 5. รศ.ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ วศ.บ. มก., M. Eng. Hyd. E. (I.H.E.), The Netherlands, D. Eng. (Civil Engineering) The Univ. of Tokyo, Japan. รองศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรรมการบริหารและอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  กรรมการมูลนิธิพุทธภาวนาฯ, วิศวกรผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
  โทร. 081-173-9157
 6. อาจารย์อนันต์ สวัสดิสวนีย์ (อดีตผู้อำนวยการกองนายช่างสิบหมู่) 
  สถาปนิก โครงการก่อสร้างพระวิหารพุทธภาวนาฯ และ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
  โทร. 087-042-1392
 7. นายสุทัศน์ นิ่มกุลรัตน์  ภบ. จุฬาฯ
  กรรมการเลขานุการมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
  โทร. 093-424-6141
 8. นายสุวิชญ โรจนวานิช  บช.บ. จุฬาฯ, M.BA., North Texas State Univ., USA. รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง,
  ไวยาวัจกร (แผนกการเงิน/การบัญชี) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
  โทร. 089-811-5090
 9. คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช
  ประธานชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  โทร. 02-373-9167
 10. นายณัฏฐ์สิทธิ์ (จำรัส) บุญเนียม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.แพงพวย,
  ไวยาวัจกร (ฝ่ายความมั่นคงภายนอกรอบวัด)
  โทร. 089-173-5912
 11. นายกรณ์ศักดิ์ วริษฐ์พล
  ไวยาวัจกร (ฝ่ายความมั่นคงภายในวัด), หัวหน้าคนงานก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
  โทร. 086-352-8118
 12. นายนนท์ปวิธ แสงทอง
  หัวหน้าคนงานก่อสร้างเสนาสนะ (ทั่วไป), ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปการ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  โทร. 085-809-6358 
แชร์เลย

Comments

comments

Share: