พบเสาที่จารึกคำว่า “พระธรรมกาย” ที่นครวัด เสียมเรียบ ประเทศพระราชอาณาจักรกัมพูชา

พบเสาที่จารึกคำว่า “พระธรรมกาย” ที่นครวัด เสียมเรียบ ประเทศพระราชอาณาจักรกัมพูชา

พบเสาที่จารึกคำว่า "พระธรรมกาย" ที่นครวัด เสียมเรียบ ประเทศพระราชอาณาจักรกัมพูชา พบเสาที่จารึกคำว่า "พระธรรมกาย" ที่นครวัด เสียมเรียบ ประเทศพระราชอาณาจักรกัมพูชา

อยู่ทางเดินทิศใต้ ทิศที่ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตตรัย นับจากศูนย์กลางจักรวาล (เดินเข้ามาทางประตูกลาง) ต้นที่ ๒ ซ้ายมือ

พบเสาที่จารึกคำว่า "พระธรรมกาย" ที่นครวัด เสียมเรียบ ประเทศพระราชอาณาจักรกัมพูชา
ข้อความก่อนคำว่า “พระธรรมกาย” จารึกว่า “พระอรหันต์ … คุณพระรัตนะ” (แปลโดยไกด์ชาวกัมพูชา)

และนับขึ้นบรรทัดที่ ๑๓ จารึกว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงพระธรรมกาย ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ” (แปลโดยพระครูสังฆรักษ์ธนกร กมโล)

จารึกไว้ในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน ที่ ๗ ทรงบูรณะนครวัด (ข้อมูลจากไกด์ชาวกัมพูชา)

ขอบคุณภาพที่ ๑ และภาพที่๒ ของ www.diri.ac.nz

แชร์เลย

Comments

comments

Share: