พระของขวัญ ฯ ในยุคต้นๆ

กร อนันตกาล 6 ชม. 

พระของขวัญ ฯ ในยุคต้นๆของหลวงพ่อเป็นพระที่ให้ใช้เป็นนิมิตในการภาวนา เป็นหลัก ……เเละประกอบด้วยการทำวิชชาฯ ที่สลับซับซ้อน ตามแนวการเดินวิชชาของท่าน อีกมากมาย …โดยการอธิษฐาน การเดินวิชชามรรคผลพิสดาร ตามแนววิชชาธรรมกาย คำว่าพิสดาร นั้น ให้เข้าใจในทิศทาง เดียวกันที่ถูกต้อง คือพิสดารให้มาก ให้ละเอียด ให้แข็งแรงหนาแน่น พลิกแพลงคมกล้ารวดเร็ว เหมือนกับ ความคมกล้าของปัญญาภาวนาฯ ที่คมกล้าสามารถ ชำระสะสางกิเลส อาสวะ ให้สิ้นซากไปได้จนสิ้นซาก แต่อย่าได้เอาความหมายของคำว่าพิสดาร ไปใช้ในแนวทางอุตริวิตถาร แล้วเข้าใจ ว่า คำว่าพิสดาร นั้นโดนเหมารวมไปใช้แบบโลกๆ แบบรั่วๆผสมปะปน ซึ่งจะทำให้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ใ้ห้เข้าใจผิดๆ ออกนอกลู่นอกทาง อุตริ~วิตถาร มีผลให้เสื่อมเสียวิชชาไปอีก จะเป็นบาปกรรม โดยไม่ทันได้ระลึกนึกถึง ให้ได้รับอกุศลธรรมไปเป็นสมบัติ ของตนไป

สมัยที่ท่านสั่งวิชชานั้น จะสั่งวิชชาพิเศษ ฯ กับคณะทำวิชชาฯ กลุ่มศิษย์พิเศษของท่าน อีก ชุดหนึ่ง จะเป็นคำสั่ง ที่สั่งจำเพาะ กลุ่ม จำเพาะคน ไม่ได้สั่งรวม ในกลุ่มใหญ่ทั่วๆไป การเดินวิชชาฯจะเริ่มแบบเดียวกันก็จริง แต่การอธิฐาน เดินวิชชา จะแยกส่วนละเอียดออกไปตามหน้าที่ และความสามารถ จำเพาะพิเศษ ของศิษย์ แต่ละกลุ่ม แต่ละคน ซึ่งก็จะรู้จักกันอยู่ในกลุ่ม ผู้ทำวิชชา ฯ นั่นเอง

ในการอธิษฐานพิเศษนั้น นับตั้งแต่การ เดินวิชชารบ ~สะสางธาตุธรรม ซึ่งเริ่มต้นจากการซ้อนสับทับทวีวิชชา ฯ การฟอกกาย การฟอกขันธ์ การสะสางธาตุธรรม ล้มกายเป็นเหตุในวิชชา19 อย่าง ……โดยพิสดาร ……ในแต่ละคนที่มีกำลังและวาสนา ฯ อธิษฐานสั่งสมบำเพ็ญ ฯที่แตกต่างกัน ในความเร็ว แรงละเอียด การพิสดารธาตุธรรมพิเศษ ฯ การตั้งฝัง วิชชา ในส่วน หยาบกลางละเอียด การทับทวีวิชชาในผังวิชชาเป็นฯ การตั้งฝังมหาสมบัติ และผัง …………ต่างๆ การ ทับทวีวิชชาเป็น วิชชาล่วงหน้า …และ การยึดธาตุธรรม ทับทวีธาตุธรรม อีกหลายๆอย่าง นั้น …… ต้องทำให้เรียบร้อย สมบูรณ์ ละเอียด ก็ให้เดินทับทวีผังวิชชาต่างๆ เหล่านี้ ทับทวีลงเป็นเนื้อเดียวกันในเครื่องธาตุ เครื่องธรรม ขององค์พระสิทธิอำนาจ ……สิทธิเฉียบขาดต่างๆ จะทับทวีลงไป เชื่อม ผังสำเร็จ……………ต่างๆ จนสุดเป็นเนื้อเดียวกันกับพระนิพพาน ………จนธาตุธรรม…เป็นธาตุธรรมเดียวกันกับ สิทธิอำนาจ ……กายสิทธิ์ ในพระนิพพาน ………เรียกเอาให้เข้าใจง่ายๆคือทำจนละเอียด ~จนสุด~จนครบ …เต็ม… เป็น ……ตามที่ท่าน ให้ทำ ตามที่สั่งวิชชาไว้ ………จึงจะสำเร็จ เสร็จสิ้น ตามหน้าที่ๆท่านได้มอบหมาย …………………

ในส่วนรวม ที่ร่วมทำ ก็จะเดินวิชชาตามหลัก พื้นๆไปตามนั้น โดยมีท่านคอยกำกับสั่งวิชชาไปอีกตามท่านไป แต่ส่วนวิชชาพิเศษ ท่านมอบหมายต่างหาก ก็ทำตามที่มอบหมาย ไม่ต้องทำตามแบบปกติธรรมดา ที่สั่งวิชชารวม……แต่ต้องทำตามหน้าที่ๆได้รับให้สมบูรณ์ และทับทวีไว้ตลอด ……การทำวิชชาสมัยนั้นเป็นลักษณะนี้ ……………………มีหน้าที่ต่างๆกันออกไป ………แต่ภายหลัง ไม่ค่อยได้เห็น ……แต่บอกได้เลยว่า การเดินวิชชายุคต้นๆ ของวัด นั้น …พระทุกรุ่น เป็นพระของขวัญที่ ดึงดูดใจ ในการภาวนา และมีประโยชน์ ต่อการนำมาเป็น นิมิต ในการภาวนาฯ อย่างยิ่ง ……เป็นพระเป็น คือเป็นพระที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสติคุ้มครองกายวาจาใจ ของผู้ที่อาราธนาท่านมาใส่ และมาใช้เป็นนิมิต ภาวนา ตรงตามเจตนาของหลวงพ่อสด หลวงพ่อภาวนาฯ หลวงป๋า ทุกประการ …………………

ผู้ใดมี ก็เก็บรักษาบูชาให้ดีน่ะครับ ผมคิดว่า พระแบบนี้ คงหาไม่ได้ง่ายแล้วครับ หากมีศิษย์ กลุ่มใด คนใดจะทำขึ้นมาใหม่ ก็อนุโมทนา ในส่วนที่เป็นกุศล นั้นด้วย แต่หากว่า จะมีคณะศิษย์ที่คิดจะทำขึ้นมาใหม่ อีกเป็นร้อยพันรุ่น ก็ตาม ก็หาจะวิเศษ ไปกว่าของอาจารย์ เป็นไปไม่ได้หรอกครับ ……………

แชร์เลย

Comments

comments

Share: