พระธรรมเทศนา โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

๒๔๙๒

รตนัตตยคมนปณามคาถา

[พระของขวัญ]

๒๔๙๖

อาทิตตปริยายสูตร
สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน
สังคหวัตถุ
มงคลกถา
พระปรมัตถ์ : อกุศลจิต
เบญจขันธ์
ขันธ์ 5 เป็นภาระอันหนัก

๒๔๙๗

 คารวาทิกถาธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม
 ธรรมนิยามสูตรเขมาเขมสรณาคมน์
 ติลักขณาทิคาถาปัจฉิมวาจา
 ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูงสมาธิเบื้องต่ำและสมาธิเบื้องสูง
 ปัญญาเบื้องต่ำและปัญญาเบื้องสูงศีลทั้ง 3 ประการ
 อริยธนคาถาอุทานคาถา
 ปัพพโตปมคาถาติลักขณาทิคาถา
 เกณิยานุโมทนาคาถามงคลสูตร (1)
 มงคลสูตร (2)รัตนสูตร
 ภัตตานุโมทนากถา (1)ภัตตานุโมทนากถา (2)
 รัตนสูตร : สังฆรัตนะรัตนสูตร : ธรรมรัตนะ
 รัตนะกรณียเมตตสูตร
 กรณียเมตตสูตร (ต่อ)ขันธปริตร
 ธชัคคสูตรโพชฌงคปริตร
 ปกิณกเทศนาสัจจกิริยคาถา
 สังวรคาถาติลักขณาทิคาถา
 ติลักขณาทิคาถา (ต่อ)สุขที่สัตว์ปรารถนาจะพึงได้
 สติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตร
 โอวาทปาฏิโมกข์พุทธโอวาท
 ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุการแสดงศีล (สีลุทเทส)
 ปกิณณกธรรมของที่ได้โดยยาก
 ภัตตานุโมทนากถา (3)ความไม่ประมาท
 อริยทรัพย์พุทธอุทานคาถา
 การย่อย่นสกลพุทธศาสนาฯสังคหวัตถุ

๒๔๙๘

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อนุโมทนาคาถา
ภัตตานุโมทนากถา (4)
อริยธนคาถา
ภารสุตตกถา
โพธิปักขิยธรรมกถา

โอวาทของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรม

๒๔๙๙

ทานวัตถุ-ฉากหลัง

แชร์เลย

Comments

comments

Share: