พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

๑.#องค์สมเด็จพระพุทธตัณหังกร
องค์สมเด็จพระพุทธตัณหังกร – ผู้กล้าหาญประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้านันทราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางสุนันทราชาเทวีเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ 10,000 ปีทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 7 วันพระวรกายสูง 18 ศอกปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 20,000 ปี
๒.#องค์สมเด็จพระพุทธเมธังกร
องค์สมเด็จพระพุทธเมธังกร – ผู้มียศใหญ่ประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า เทโวพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนาง ยะสุนทราชาเทวีเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ 80,000 ปีทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 15 วันพระวรกายสูง 18 ศอกปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี
๓.#องค์สมเด็จพระพุทธสรณังกร
องค์สมเด็จพระพุทธสรณังกร – ผู้เกื้อกูลแก่โลกประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า สุมาเลราชาพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนาง ยสะเทวีเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ 10,000 ปีทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 2 เดือน กับ 20 วันพระวรกายสูง 18 ศอกปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 60,000 ปี
๔.#องค์สมเด็จพระพุทธทีปังกร
องค์สมเด็จพระพุทธทีปังกร – ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรืองสถานที่ประสูติ กรุงรัมมวดีมหานครประสูติเมื่อ วันเพ็ญ เดือน 8 อาสาฬหนักขัตฤกษ์ประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า นรเทวราช(พระเจ้าสุเทพ)พระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางเจ้า สุเมธาพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง ปทุมาราชเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระอสุภขันธกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ เมื่อพระชนมายุ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 9 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ต้นปิปผลิทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 10 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระสุมังคลเถร และพระติสสเถรพระอุปัฏฐาก ชื่อว่า พระสาคตเถรพระอัครสาวิกา ชื่อว่า พระนันทาเถรี และพระสุนันทาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า ตปุสสะ และภัลลิกะ มหาอุบาสกอัครอุปัฎฐายิกา ชื่อว่า นางสิริมา และนางโสณา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 400,000 องค์พระวรกายสูง 80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 10 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปีอายุพระศาสนา 100,000 ปี
๕.#องค์สมเด็จพระพุทธพระโกณฑัญญะ
องค์สมเด็จพระพุทธพระโกณฑัญญะ – ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชนสถานที่ประสูติ กรุงรัมมวดีมหานครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า สุนันทราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนาง สุชาดาราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง รุจิราชเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระวิชิตเสนกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ เมื่อพระชนมายุได้ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา รถพระที่นั่งเทียมม้าอาชาไนยคู่รัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 58 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ต้นพญารังทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 10 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระภัททเถร และพระสุภัททเถรพระอุปัฏฐาก ชื่อว่า พระอนุรุทธเถรพระอัครสาวิกา ชื่อว่า พระติสสาเถรี และพระอุปัสสนาเถรีมีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน แสนโกฏิ องค์พระวรกายสูง 18 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 200,000 ปีอายุพระศาสนา 100,000 ปี
๖.#องค์สมเด็จพระพุทธพระสุมังคละ
บิดา พระนามว่า พระเจ้า อุตตรมหาราช
พระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางอุตตรราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง ยสาวดีพระราชโอรส พระนามว่า พระสีวระราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ เมื่อพระชนมายุ 70,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ม้าพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 57 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ต้นนาคพฤกษ์(กากะทิง)ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 8 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระเทวเถร และพระธรรมเสนเถรพระอุปัฏฐาก ชื่อว่า พระปาลิตเถรพระอัครสาวิกา ชื่อว่า พระสีวราเถรี และพระอโสกาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า นันทะ และวิสาขะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า อนุฬา และสุมนา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 10,000 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000ปี
๗.#องค์สมเด็จพระพุทธสุมนะ
องค์สมเด็จพระพุทธสุมนะ – ผู้เป็นธีรบุรุษมีพระหทัยงามสถานที่ประสูติ เมขละนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า สุทัตตมหาราชาพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางเจ้า สิริมาพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง ฏังสกีพระราชโอรส พระนามว่า พระอนุปมราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ อยู่นาน 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 60 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ต้นนาคพฤกษ์(กากะทิง)ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 10 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระสรณเถร และพระภาวิตัตตเถรพระอุปัฏฐาก ชื่อว่า พระอุเทนเถรพระอัครสาวิกา ชื่อว่า พระโสณาเถรี และพระอุปโสณาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า วรุณะ และสรณะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า จารา และอุปจารา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 90 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีอายุพระศาสนา 90,000 ปี
๘.#องค์สมเด็จพระพุทธเรวตะ
องค์สมเด็จพระพุทธเรวตะ – ผู้เพิ่มพูนความยินดีสถานที่ประสูติ สุธัญญวดีนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าวิปุลราชาพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางวิปุลาราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง สุทัสนาพระราชโอรส พระนามว่า พระวรุณราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสอยู่ 6,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา รถพระที่นั่งเทียบม้าอาชาไนยรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 53 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า นาคพฤกษ์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 7 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระวรุณเถร และพรหมเทวะเถรพระอุปัฏฐาก ชื่อว่า พระสัมภวะเถรพระอัครสาวิกา ชื่อว่า พระภัททราเถรี และพระสุภัททราเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า วรุณ และสรภะมหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า ปาลา และอุปปาลา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 1 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 60,000 ปี
๙.#องค์สมเด็จพระพุทธโสภิตะ
องค์สมเด็จพระพุทธโสภิตะ – ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณสถานที่ประสูติ สุธรรมนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าสุธรรมราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนาง สุธรรมาเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง มจิลาราชเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระสีหราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสอยู่ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ปราสาทที่ลอยไปในอากาศรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 38 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า นาคพฤกษ์ (ไม้กากะทิง)ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 7 วันวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระอสมเถร และ สุเมธเถรพระอุปัฏฐาก ชื่อว่า พระอโนมเถรพระอัครสาวิกา ชื่อว่า พระนกุฬาเถรี และพระสุชาตาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า นายรัมมะ และ นายสุเนตตะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางนกุฬา และนางสุชาตา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 58 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี
๑๐.#องค์สมเด็จพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า – ผู้อุดมสูงสุดในหมู่ชนสถานที่ประสูติ จันทวดีนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า ยศวราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางยโสธราพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง สิริมาพระราชโอรส พระนามว่า พระอุปสารราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ เมื่อพระชนมายุ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา สีวิกากาญจนมาศ (วอทอง)รัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 38 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ต้นอชุนะ (ไม้รกฟ้า)ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 10 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระนิสภเถร และอโนมเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระวรุณเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระสุนทราเถรี และพระสุมนาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า นายนันทิวัฒนะ และสิริวัฑฒะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางอุปรา และนางปทุมา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 58 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 80 ศอกปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี
๑๑.#องค์สมเด็จพระพุทธปทุมะ
องค์สมเด็จพระพุทธปทุมะ – ผู้ทำให้โลกสว่างสถานที่ประสูติ จัมปานครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า อสมราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางอสมาราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง อุตตราเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระรัมมราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาส อยู่ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา รถพระที่นั่งเทียมม้าอาชาไนยรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 38 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า มหาโสณพฤกษ์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 8 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระสาลเถร และพระอุปสาลเถรพระอุปัฏฐาก ชื่อว่า พระวรุณเถรพระอัครสาวิกา ชื่อว่า พระราธาเถรี และพระสุราธาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า นายสภิยะ และนายอสมะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางรุจิ และนางนันทิมาลา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 58 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี
๑๒.#องค์สมเด็จพระพุทธนารทะ
องค์สมเด็จพระพุทธนารทะ – ผู้เป็นสารถีประเสริฐสถานที่ประสูติ ธัญญวดีมหานครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า สุเมธราชาพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางอโนมาเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง วิชิตเสนาเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระยันทุตรราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ทรงดำเนินไปด้วยพระองค์เองรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 57 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า มหาโสณพฤกษ์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 7 วัน ตรงวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระภัททสาลเถร และพระพิชิตมิตตเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระวาเสฏฐเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระอุตตราเถรี และพระผักขุนีเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า อุตรินท์ และวสะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางอินทอรี และนางคัณฑี มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 100,000 องค์พระวรกายสูง 88 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 1 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีอายุพระศาสนา 1 อสงไขย
๑๓.#องค์สมเด็จพระพุทธปทุมุตระ
องค์สมเด็จพระพุทธปทุมุตระ – ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์สถานที่ประสูติ หงสวดีนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า อานันทมหาราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางสุชาดาราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง สุละทัคคเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระอุตตรราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสอยู่ 90,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ปราสาทที่ลอยไปในอากาศรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 38 ศอกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่า สลฬะหรือต้นสนทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 7 วันวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระเทวลเถร และพระสุชาตเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระสุมนเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระอมิตตาเถรี และพระอสมาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า อมิตตะ และติสสะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางหัตถา และนางสุจิตตา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 58 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 12 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปีอายุพระศาสนา 30,000 กัลป์
๑๔.#องค์สมเด็จพระพุทธสุเมธะ
องค์สมเด็จพระพุทธสุเมธะ – ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้สถานที่ประสูติ สุทัสสนนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้า สุทัสสนมหาราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางสุทัตตาราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนาง สุมนาเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระปุนัพพราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ได้ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 20 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้มหานิมพะ (ไม้สะเดา)ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 8 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระสุมนเถร และพระสัพพกามเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระสาครเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระรามาเถรี และพระสุรมาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า อุรุเวฬ และยสวา มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางยสา และนางสิริมา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 88 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 1 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี
๑๕.#องค์สมเด็จพระพุทธสุชาตะ
องค์สมเด็จพระพุทธสุชาตะ – ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวงสถานที่ประสูติ สุมังคลนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าอุคคตราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางปภาวดีราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางสิรินันทาเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระอุปเสนราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ เมื่อพระชนมายุ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ม้าพระที่นั่ง ชื่อ หังสวาสภราชารัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 33 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้มหาเวฬุ (ไม้ไผ่ใหญ่)ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 9 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระสุสุทัสสนเถร และพระสุเทวเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระนารทเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระนาคาเถรี และพระนาคสมาราเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า สุทัตต และจิตต มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางสุภัททา และนางปทุมา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 50 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลกาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี
๑๖.#องค์สมเด็จพระพุทธปิยทัสสี
องค์สมเด็จพระพุทธปิยทัสสี – ผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชนสถานที่ประสูติ สุธัญญราชธานีประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าสุทัตตราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางจันทราราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางวิมาลาเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระกัญจนเวฬกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ เมื่อพระชนมายุ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา รถพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 53 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้กุ่มทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 6 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระปาลิตเถร และพระสัพพทัสสีเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระโสภิตเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระสุชาดาเถรี และพระธัมมทินนาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า สันตกะ และธัมมิก มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางวิสาขา และนางธัมมทินนา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปี
๑๗.#องค์สมเด็จพระพุทธอัตถทัสสี
องค์สมเด็จพระพุทธอัตถทัสสี – ผู้มีพระกรุณาสถานที่ประสูติ สุจิรัตถราชอุทยานแห่งสาครราชธานีประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าสาครราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางสุทัสสนาราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางวิสาขาราชเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระเสลราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสได้ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ม้าพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 53 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้จำปาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 8 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระสันตเถร และพระอุปสันตเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระอภัยเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระธรรมาเถรี และพระสุธรรมาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า นกุละ และนิสภะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางมจิลา และนางสุนันทา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 9 โกฏิพระวรกายสูง 80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 100 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี
๑๘.#องค์สมเด็จพระพุทธธรรมทัสสี
องค์สมเด็จพระพุทธธรรมทัสสี – ผู้บรรเทามืดสถานที่ประสูติ สรณราชอุทยานแห่งสรณราชธานีประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าสรณราชาพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางสุนันทาราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางวิจิโกลีพระราชโอรส พระนามว่า พระวัฒนราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสได้ 8,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ปราสาทที่ลอยไปในอากาศรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 50 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้ไทรย้อยทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 8 วันวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระปทุมเถร และปุสสเทวเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระสุเนตตเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระเขมาเถรี และพระสัจจนามาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า สุภัททะ และกฏิสหะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางสาฬสา และนางกฬิสสา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 10,000 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี
๑๙.#องค์สมเด็จพระพุทธสิทธัตถะ
องค์สมเด็จพระพุทธสิทธัตถะ – ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลกสถานที่ประสูติ เวภารนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าอุเทนพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางสุผัสสาเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางสุมนาราชเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระอนุปนราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสได้ 10,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา สีวิกากาญจมาศ (วอทอง)รัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 40 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ต้นกรรณิการ์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 10 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระสัมพลเถร และพระสุมิตตเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระเรวตเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระสิวลาเถรี และพระสุรามาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า สุปิยะ และสัมพุทธะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางรัมมา และนางสุรัมมา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 100,000 โกฏิพระวรกายสูง 60 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 10,000 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี
๒๐.#องค์สมเด็จพระพุทธติสสะ
องค์สมเด็จพระพุทธติสสะ – ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลายสถานที่ประสูติ อโนมราชอุทยานแห่งเขมราชธานีประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าชนสันธราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางปทุมาเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางสุภัทราเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระอานนทราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสได้ 8,000[[สื่อ:]] ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ม้าพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 40 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้อาสนะ (ต้นประดู่)[[ไฟล์:]]ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 15 วันวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระพรหมเทพเถร และพระอุทัยเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระสัมภวเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระปุสสาเถรี และพระสุทัตตาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า สัมภระ และสิริ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางกีสาโคตมี และนางอุปเสนา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 100,000 องค์พระวรกายสูง 60 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 100,000 ปี
๒๑.#องค์สมเด็จพระพุทธปุสสะ
องค์สมเด็จพระพุทธปุสสะ – ผู้ประทานธรรมอันประเสริฐสถานที่ประสูติ กาสีราชธานีประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าชัยเสนพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางสิริมาราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางกีสาโคตมีราชเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระอานนทราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสได้ 9,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 38 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้มลกะ (ไม้มะขามป้อม)ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 7 วันวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระสุรักขิตเถร และพระธัมมเสนเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระโสภิยเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระจาลาเถรี และพระอุปจาลาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า นายธนัญชัย และนายวิสาข มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางปทุมา และนางสิรินาคา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 400,000 องค์พระวรกายสูง 58 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 90,000 ปีอายุพระศาสนา 91 กัลป์
๒๒.#องค์สมเด็จพระพุทธวิปัสสี
องค์สมเด็จพระพุทธวิปัสสี – ผู้หาที่เปรียบมิได้สถานที่ประสูติ พันธุมดีราชธานีประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าพันธุมหาราชาพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางพันธุมดีราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางสุทัสสนาราชเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระสมวัตตขันธราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสได้ 8,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา รถพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 50 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้แคฝอยทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 8 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระขันธเถร และพระติสสเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระอโสกเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระจันทราเถรี และพระจันทมิตตาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า ปุณณสุมิตต และนาคะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางสิริมา และนางอุตตรา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 84,000 องค์พระวรกายสูง 80 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 7 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 80,000 ปีอายุพระศาสนา 49 กัลป์
๒๓.#องค์สมเด็จพระพุทธสิขี
องค์สมเด็จพระพุทธสิขี – ผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สัตว์สถานที่ประสูติ มิสกราชอุทยานแห่งอรุณวดีนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าอรุณราชาพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางปภาวดีราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางสัพพกามาเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระอตุลราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสได้ 7,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ช้างพระที่นั่ง
รัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 24 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ต้นปุณฑริกะ (ไม้ซึก) คล้ายกับไม้ปาตลีทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 8 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระอภิภูเถร และพระสัมภวเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระเขมังกรเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระเขมาเถรี และพระประทุมเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า สิริวัฒนะ และนันทะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางจิตรา และนางสุจิตรา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 70,000 องค์พระวรกายสูง 70 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 3 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 70,000 ปี
๒๔.#องค์สมเด็จพระพุทธเวสสภู
องค์สมเด็จพระพุทธเวสสภู – ผู้ประทานความสุขสถานที่ประสูติ อโนมนครประสูติในตระกูล กษัตริย์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าสุปตีตราชาพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางยสวดีราชเทวีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางสุจิตราเทวีพระราชโอรส พระนามว่า พระสุปปพุทธราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองราชย์ เมื่อพระชนมายุ 6,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา สีวิกากาญจนมาศ (วอทอง)รัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 40 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้รังทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 6 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระโสณเถร และพระอุตตรเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระอุปสันตเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระรามาเถรี และพระสุมาลาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า โสตถิกะ และรัมมะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางโคตมี และนางสิริมา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 40,000 องค์พระวรกายสูง 60 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 60,000 ปีอายุพระศาสนา 70,000 ปี
๒๕.#องค์สมเด็จพระพุทธกุกกุสันธะ
องค์สมเด็จพระพุทธกุกกุสันธะ – ผู้นำสัตว์ออกจากกันดาร คือ กิเลสสถานที่ประสูติ เขมวันราชอุทยานแห่งเขมนครประสูติในตระกูล พราหมณ์พระพุทธบิดา พระนามว่า อัคคิทัตตพราหมณ์พระพุทธมารดา พระนามว่า วิสาขาพราหมณีพระอัครมเหสี พระนามว่า โสภิณีพราหมณีพระราชโอรส พระนามว่า อุตตรกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสอยู่ 4,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา รถเทียมม้าอาชาไนยรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 80 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้ซึกใหญ่ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 8 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระวิธูรเถร และพระสัญชีวเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระพุทธิยะเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระสามาเถรี และพระจัมปนามาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า อัจจุคาตะ และสุมนะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางนันทา และนางสุนันทา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 40,000 องค์พระวรกายสูง 40 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 11 โยชน์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 40,000 ปี
๒๖.#องค์สมเด็จพระพุทธโกนาคมนะ
องค์สมเด็จพระพุทธโกนาคมนะ – ผู้หักเสียซึ่งข้าศึก คือ กิเลสสถานที่ประสูติ โสภวดีราชอุทยานแห่งโสภวดีนครประสูติในตระกูล พราหมณ์พระพุทธบิดา พระนามว่า ยัญญทัตตพราหมณ์พระพุทธมารดา พระนามว่า อุตตราพราหมณีพระอัครมเหสี พระนามว่า รุจิคัตตาพราหมณีพระราชโอรส พระนามว่า สัททวาหกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสอยู่ได้ 3,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ช้างพระที่นั่งรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 20 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้อุทุมพร (ไม้มะเดื่อ)ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 6 เดือนวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระภิโยสเถร และพระอุตตรเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระโสทิชเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระสมุทาเถรี และพระอุตตราเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า อุคคะ และโสมเทว มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางวรา และนางสามา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 30,000 องค์พระวรกายสูง 30 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 30,000 ปี
๒๗.#องค์สมเด็จพระพุทธกัสสปะ
องค์สมเด็จพระพุทธกัสสปะ – ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริสถานที่ประสูติ อิสิปตนมิคทายวันแห่งนครพาราณสีประสูติในตระกูล พราหมณ์พระพุทธบิดา พระนามว่า พรหมทัตตพราหมณ์พระพุทธมารดา พระนามว่า ธนวดีพราหมณีพระอัครมเหสี พระนามว่า สุนันทาพราหมณีพระราชโอรส พระนามว่า วิชิตเสนกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสอยู่ได้ 2,000 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ปราสาทที่ลอยไปในอากาศรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 15 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้นิโครธทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 7 วันวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระติสสเถร และพระภารทวาชเถรพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระสัพพมิตตเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระอนุฬาเถรี และพระอุรุเวลาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า สุมังคละ และฆฏิการะ มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางวิชิตเสนา และนางภัตรา มหาอุบาสิกามีพระอรหันต์เป็นพุทธบริวารแวดล้อม จำนวน 1 โกฏิพระวรกายสูง 20 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกลหาประมาณมิได้ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 20,000 ปี
๒๘.#องค์สมเด็จพระพุทธโคตมะ
องค์สมเด็จพระพุทธโคตมะ – ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราชสถานที่ประสูติ กรุงกบิลพัสดุ์ประสูติเมื่อ วันเพ็ญ เดือน 6ประสูติในตระกูล กษัตริย์ แห่งศากยวงศ์พระพุทธบิดา พระนามว่า พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระพุทธมารดา พระนามว่า พระนางสิริมหามายาพระอัครมเหสี พระนามว่า พระนางยโสธรา(พิมพา)พระราชโอรส พระนามว่า พระราหุลราชกุมารเสด็จออกบรรพชาหลังจากครองฆราวาสอยู่ได้ 29 ปีพาหนะที่ทรงออกบรรพชา ม้ากัณฑกะ กับ นายฉันนะรัตนบัลลังก์ที่ประทับนั่งวันตรัสรู้ กว้าง-ยาว-สูง 14 ศอกไม้ศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ชื่อว่า ไม้อัสสัตถะ (ไม้ปาเป้ง)ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ นาน 6 ปีวันที่ตรัสรู้ วันเพ็ญเดือน 6 วิสาขปุณณมีพระอัครสาวก ได้แก่ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะพระอุปัฏฐาก ได้แก่ พระอานนทเถรพระอัครสาวิกา ได้แก่ พระเขมาเถรี และพระอุบลวัณณาเถรีอัครอุปัฏฐาก ชื่อว่า จิตตะ และหัตถอาฬวก มหาอุบาสกอัครอุปัฏฐายิกา ชื่อว่า นางนันทมาตา และนางอุตตรา มหาอุบาสิกาพระวรกายสูง 14 ศอกพระรัศมีแผ่ออกโดยรอบพระวรกาย กว้างไกล 1 วาปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 80 ปีอายุพระศาสนา 5,000 ปี

คัดลอกจากหนังสือ หลวงปู่สอนหลาน หน้า 142-170 พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ นี้ หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ได้คัดลอกจากภาษาล้านนา และแปลเก็บไว้ในหอพระไตรปิฎก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอ ลี้ ลำพูน

แชร์เลย

Comments

comments

Share: