พระราชพรหมเถร-วีระ-คณุตฺตโม

พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)อดีตรองเจ้าอาวาส และ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญวิชชาทั้งหมดทุกระดับนั้น เบื้องต้นใครๆก็ได้รับ…ไม่มีปัญหาเบื้องกลาง คือ ระดับวิปัสสนา ….ที่เป็นพระธรรมเทศนานั้น ผู้ที่บันทึกไว้คือ ท่านเจ้าคุณพิพัฒน์ธรรมคณี โดยท่านได้บันทึกเทปไว้ ซึ่งท่านได้มอบเทปที่บันทึกไว้ทั้งหมดแก่ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)และท่านพระมหาจัน เปรียญธรรม ๕ ประโยค ซึ่งจดวิชชาเอาไว้ที่เป็น “วิชชาชั้นสูง” หรือ “วิชชาครู” นั้น ก็ตกทอดมายัง พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) เช่นกัน

ไฟล์เสียง อธิบาย สอนธรรมกาย คลิก

เพราะฉะนั้น หลวงพ่อพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาส และ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จึงเป็นที่รวมของวิชชาธรรมกายตั้งแต่ เบื้องต้น เบื้องกลาง เบื้องสูง ขณะเดียวกันท่านก็ได้ “ถ่ายทอดวิชชา” ให้กับ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี …. ซึ่งมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงก็ “สอน” กันโดยอ้อมก็ให้ “รวบรวมเรียบเรียงขึ้นเป็นตำรา”ซึ่งได้รวบรวมเรียบเรียงใน ระดับสมถวิปัสสนา และ มหาสติปัฏฐาน ๔ รวมทั้งพระธรรมเทศนาหลวงพ่อพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) ท่านได้ให้ความเมตตาไว้วางใจแก่พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ร่วมกับ พระครูสมุห์ณัฐนันท์ กุลสิริ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในการรวบรวม “วิชชาธรรมกายชั้นสูง” คือ มรรคผลพิสดาร เล่มที่ ๑ / มรรคผลพิสดาร เล่มที่ ๒ต่อมาท่านก็ให้รวบรวม “วิชชาชั้นสูง เล่มที่ ๓” อีก และได้จัดพิมพ์เป็นเล่มไว้แจกแก่บุคคล (ที่ได้ธรรมกายแล้ว) หลังจากที่ได้มาฝึกปฏิบัติกับท่านพอสมควรแล้ว**http://ededrfv.blogspot.com

แชร์เลย

Comments

comments