ภพภูมิของคนนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร

หลวงป๋า

#อมตวัชรวจีหลวงป๋า

#ภพภูมิของคนนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร ???

#ถาม :: ภพภูมิของบุคคลนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร เช่นคนนับถือศาสนาอื่นบางกลุ่ม ได้ฆ่าพระสงฆ์เรา จะมีคติเป็นอย่างไร

#ตอบ :: ตรงนี้ ใคร่กราบเรียนพระเดชพระคุณพระคุณเจ้า ทุกท่านให้ทราบ ขอเจริญพรให้ญาติโยมทราบ ตั้งใจฟังให้ดี

เรื่องเป็นบุคคลอยู่ในพระพุทธศาสนา หรือนอกพระพุทธศาสนา ข้อนี้ไม่เป็นประมาณ เพราะทุกศาสนาถ้าจะว่าจริงๆแล้ว ตั้งใจสอนให้คนทำดี ละเว้นความชั่ว ด้วยกันทั้งนั้น แต่ว่าจะลึกซึ้งอย่างไรเพียงไรนั้น ก็แต่ละศาสนาก็ว่าของท่านไป ของศาสนาพุทธนี่เรารู้กันแล้ว การกระทำปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เป็นบาปอกุศลนักเชียว

#บาปอกุศลอย่างไร ??

กล่าวโดยย่อ #สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส บาปอกุศล ผู้ที่มักกระทำปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน้อยใหญ่ทั้งปวง เป็นกายทุจริต ที่ให้ผลทั้งในปัจจุบัน และต่อๆไปในอนาคตข้ามภพข้ามชาติ ในปัจจุบันนี่ฆ่าสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวง หรือว่าจะทำเป็นอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะทำเป็นเฉพาะครัวเรือน เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อเอามาเลี้ยงดูมาเป็นอาหาร ก็ยังเป็นบาปอกุศลให้ได้รับ ได้รู้ ได้เห็น กันนะ

อันนี้ อาตมายกตัวอย่าง นี่ มีพระเรานี่แหละ มีพระเรารูปหนึ่ง คำว่าพระเรา ก็พระที่อยู่ในโครงการของเรานี่ แต่ตอนนี้อยู่ที่วัดอื่น ก็คงไม่ต้องระบุชื่อท่านน่ะ ท่านเป็นโรคปวดหลัง ปวดเหลือเกิน นั่งก็ปวด นอนก็ปวด ค่อยยังชั่วหน่อย..ยืน ท่านนอุตส่าห์เรียนหนังสือ เรียนบาลี จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ด้วยความทุกข์ทรมาน อ่านหนังสือต้องยืนอ่าน เขียนหนังสือต้องยืนเขียน นั่งนานไม่ได้ ท่านก็ปฏิบัติธรรมไป ทำใจให้สงบเท่าที่พอทำได้ ยังไม่ได้ผลมากหรอก แต่ว่า เมื่อใจสงบแล้ว รำลึกไปแล้ว ไปเห็นภาพของตนเองเมื่อตอนเป็นเด็ก เพราะท่านเกิดอยู่ทางภาคอีสาน เรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจก็คือว่า”ตีกบ” รู้จักกบไหม กบตามท้องนาน่ะ ฤดูฝนน่ะ กบมันก็จะออกมากินเหยื่อ ไส้เดือนบ้าง อะไรบ้าง อยู่ตามคันนา

เป็นเด็กก็ มีไม้ยาวๆ หรือสมัยก่อนก็ใช้ไต้ นะ หรือไม่ก็ไฟฉาย หรือไม่ตะเกียงส่อง มองไปก็เห็นกบมันร้อง เห็นแต่คอมันขาวๆ ไม้ก็ไปตี ตีไม่น้อยนะ เสมอๆน่ะได้ซะ เอามาประกอบอาหาร ตีกบมันหลังหักน่ะ มันยังไม่ตาย มันแค่สลบ ตีปุ๊บมันก็หงายหลังตึง จับเอามาใส่ข้องมันก็ยังดิ้นกระแด่วๆ ก็ทำอยู่อย่างนั้นน่ะ เรียกว่าเฉพาะกบอย่างเดียวนี่เป็นร้อยละมั้ง ผลก็คือ ในภพชาตินี้ปวดหลังซะจน เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หาย แล้วพ่อแม่ทำนาก็แน่ละ คนในชนบทฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ประกอบอาหารนั่นนะ เป็นเหตุให้เป็นคนขี้โรคอ่อนแอ อายุก็พลอยจะสั้น แต่ถึงไม่ตายมันก็โอ้โห!ทรมาน นี้อย่างหนึ่ง ที่เห็นในภพชาติปัจจุบัน รำลึกไปก็ อ๋อ!! เราทำร้ายเขาก่อน

แตกลายทำลายขันธ์ อันนี้ก็ ตามพระพุทธดํารัส ผลของกรรมปาณาติบาต ถ้ากระทำมาก กระทำกับสัตว์ใหญ่ แน่นอนหล่ะ ทุคติเป็นที่หวัง เพราะจิตใจขุ่นมัวด้วยอำนาจของกิเลส ตัณหา อุปาทาน พระพุทธเจ้าท่านตรัสเลย มีพระบาลีรับรอง

“จิตเตสังกิลิฏเฐ ทุคติปาฏิกังขา”

“เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นที่หวัง เป็นที่หวังได้”

ผู้ที่กระทำความชั่วบาปอกุศล หรือประพฤติผิดศีลผิดธรรมนี่ จิตใจขุ่นมัวทุกคน ขุ่นมัวแล้ว ตายไปแล้ว ด้วยอำนาจของกรรมนั้น นำไปสู่หรือนำไปเกิดในทุคติภูมิ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ส่วนมาก ยิ่งฆ่าสัตว์ใหญ่ มีหมู มีไก่ มีวัว-ควาย ตายไปแล้วนั่นส่วนมาก ผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมได้ถึงธรรมกาย เขารู้เห็นด้วยกันทั้งนั้นแหละ อยู่ในขุมที่หนึ่ง บางราย ก็ตัวเป็นคนหัวเป็นหมู นี่พวกฆ่าหมูมากๆ และบางตนก็ตัวเป็นหมูหัวเป็นคน หรือตัวเป็นควายหัวเป็นคน ตัวเป็นคนหัวเป็นควาย ผิวหนังหยาบ กลิ่นเหม็น เหมือนซากศพ แต่ว่าหยาบนั่นเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่า ต้องเห็นด้วยทิพยจักษุ นี่จะบอกว่า ขนาดฆ่าสัตว์ธรรมดานะ ไม่นับว่าฆ่าคน ผู้ทรงศีลทรงธรรม

ฆ่าคน ผู้ทรงศีลทรงธรรมนี่ อันนี้ถ้าพิจารณาดูแล้ว ที่จะเป็นผู้รู้บาปบุญคุณโทษเหมือนกัน แต่ก็ฝืนทำ อย่างนี้มีน้อย เพราะรู้อยู่ว่าพระภิกษุสงฆ์ ผู้ไม่ประทุษร้ายใคร ใครไปฆ่าเข้าก็บาปหนัก มีทุคติเป็นที่ไปนั้นแน่นอน 100%

ถ้าฆ่าพระอรหันต์ หรือเพียงทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต คือเลือดห้อ ห้อเลือด จัดเป็นอนันตริยกรรม หรือฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ จัดเป็นอนันตริยกรรม เป็นกรรมหนัก ตายแล้วให้ผลก่อน และเกิดมีคติค่อนข้างจะแน่นอนคือ อเวจีมหานรก เป็นนรกขุมที่ ๘

#นรกขุมที่_๘_นี่ #ตามคัมภีร์พระธรรมบท #และตามที่ผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วไปรู้ไปเห็น เป็นสัตว์นรกนี่ ตัวสูงใหญ่ประมาณ ๑ โยชน์ อยู่ในอเวจีมหานรกนั้น ปรากฏโทษโดยธรรมชาติ มีเหล็กเสียบตั้งแต่ศีรษะตลอดกายตั้งอยู่ และก็มีเหล็กขนาดลำตาลนี่นะ ท่านเปรียบว่าประมาณลำตาล เสียบตรึงตรงกลาง ตรึงแขน แล้วไฟไหม้ตลอดเวลา ไฟนรกนี่ร้อนแรงที่สุด ท่านเปรียบว่า แม้ดีดไอ้เศษไฟนรกเนี่ย เพียงก้อนเดียวนิดเดียวน่ะ ไปตกที่ยอดเขาพระสุเมรุ จะระเบิดและไหม้เขาพระสุเมรุนี่ราบเป็นหน้ากลอง เพราะฉะนั้น ไฟนรกนี่ร้อนแรงมาก เพราะฉะนั้น ท่านที่ทำผิด ไปอยู่ในนรกขุมนี้ คือ อเวจีมหานรก นี่..ร้องตลอดเวลา ไฟไหม้นี่ตัวแดงเหมือนกับเหล็ก เหล็กที่มันถูกไฟแล้วมันแดงน่ะ แต่มันไม่ละลาย ไม่ไหม้ ไม่เป็นขี้เถ้า แล้วก็ไม่ตายด้วย ทรมานอยู่ชั่วนาตาปีอย่างนั้น ร้องอยู่อย่างนั้นไม่มีซะ

#แล้วอนันตริยกรรมนี่ หลายอย่างนะ #ปิตุฆาต ฆ่าพ่อ #มาตุฆาต ฆ่าแม่ #พระอรหันตฆาต นี่ฆ่าพระอรหันต์ #ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด นี่ ๔ ข้อนี่ กรรมหนักเป็นอนันตริยกรรม มีอีกข้อหนึ่ง”#สังฆเภท” นี่ต้องบอกกันเลยนะ ยังสงฆ์ให้แตกแยกกัน นี่ วันนี้ยังไงก็ขอพูดให้มันจบ เอาเรื่องยังสงฆ์ให้แตกแยกกันด้วย และกำลังจะพูดเรื่องการฆ่าพระด้วย

ทีนี้ เอาเรื่องการฆ่า เพราะคำถามมาด้วยว่า ฆ่าพระนี่มีคติอย่างไร ถ้าใครเป็นมิจฉาทิฏฐิ มันมีว่าเป็นสัมมาทิฏฐิพอสมควร รู้บาปบุญคุณโทษ แต่อาจจะทำไปด้วยโทสะ เช่น มีบางคนอาจจะมีความโลภไปปล้นของพระ ฆ่าพระ อย่างนี้ก็มี นะ แต่ที่มีนั่นต้องแยกว่าเจตนาใด ถ้าเจตนาไม่รู้บาปบุญคุณโทษ นึกว่าการฆ่าเป็นการดี เป็นการถูกต้อง เช่นกรณีที่เกิดการฆ่าว่าเป็นความดีของตน ตามคติของตน ตามความเชื่อของตน แต่มันเป็นความเชื่อผิดๆ ผิดทำนองคลองธรรม ถ้าใครฆ่าพระหรือญาติโยมก็แล้วแต่ ด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริง และนึกว่าการทำนั้นดี นี่ มิจฉาทิฏฐิ นึกว่าดีตามคติตามความเชื่อของตน มิจฉาทิฏฐิดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันอย่างนี้ มีคติแน่นอน “#โลกันตนรก” ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใด ศาสนาใด ไม่ว่ากันละ ถ้ามิจฉาทิฏฐิ เป็นไปด้วยมิจฉาทิฏฐิว่า เนี่ยทำถูกแล้วดีแล้ว ทำไปนี่ดีแล้ว ไม่รู้บาปบุญคุณโทษเลยอันนี้ มัวเมาเต็มที่ คติเดียวคือ”โลกันตนรก”

#โลกันตนรกนี่ #ท่านนึกวาดภาพเอานะ จักรวาลหนึ่งๆ อย่างจักรวาลของเรานี่มีภพ ๓ กามภพอยู่ส่วนล่าง ส่วนกลางเป็นรูปภพ ส่วนบนเป็นอรูปภพ

กามภพเป็นภพของเทพยดา ๖ ชั้น เพราะเทพยดาก็เสพกาม และก็ภพมนุษย์ แล้วล่างไปก็ภพของทุคติภูมิ เป็นภูมิที่ทุคติ เรียกว่าภูมิที่ไปไม่ดี คือ เปรต สัตว์นรก อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรกนี่มี ๘ ขุมใหญ่ อยู่ใต้ข้างล่างเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล ซึ่งเป็นของทิพย์ มองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่า แต่เห็นได้ด้วยทิพยจักษุ และใต้เขาพระสุเมรุนั่นมีภพแรกคือภพของอสูร ที่เทวดาโดยท้าวสักกะเทวราช แต่ก่อนเคยเป็นเทวดาอยู่ด้วยกันนั้นน่ะ บนชั้นดาวดึงส์ ทะเลาะกันเรื่อย พวกเทวดาหนึ่งเป็นพาล ท้าวสักกะเทวราชท่านก็เลยออกอุบาย ว่าให้มันกินเหล้าน่ะ พอเทวดากินเหล้า ทำเหล้าให้กิน กินเหล้าเมา เมาก็ ไอ้พวกคนพาลนี่มันเมานี่ เทวดาก็จับพากันโยน อธิษฐานส่งลงไปอยู่ใต้เขาพระสุเมรุ ก็เป็นภพของอสูร เราเรียกว่าอสูร ล่างนั้นไปนั่นแหละเป็นภพนรก นรกในขุมต่างๆนี่ ส่วนมากก็พอรู้บาปบุญคุณโทษนะแต่ฝืนทำ และที่เป็นมิจฉาทิฐิก็อาจจะมีบ้าง ที่เบาๆหน่อย จริงแล้วคำว่ามิจฉาทิฏฐิหลงผิดนี่ มันก็หลงด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่หลงระดับไหน แต่ถ้าลงระดับว่า เห็นดีเป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดี แล้วก็ นั่นมิจฉาทิฏฐิตัวจริงแท้ๆล้วนๆ เช่นว่า ฆ่าคนต่างลัทธิว่าเป็นความดี แต่ไม่รู้หรอกว่า ขึ้นชื่อว่าฆ่านั้นมันเป็นความชั่ว ไม่ว่าฆ่าใคร แม้แต่ฆ่าสัตว์เดรัจฉาน ผู้ที่หลงผิดอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ซึ่งจะแจงคำว่ามิจฉาทิฏฐิยังมีอีกนะ มีอีก แต่ว่าเอาไม่ง่ายๆเท่านี้พอเข้าใจ พวกมิจฉาทิฏฐินี่ตายแล้วด้วยอำนาจของกรรมหนักนั้น ไปเกิดในทุคติภูมิในชั้นโลกันตนรก

ทีนี้ เมื่อกี้กล่าวว่าในจักรวาลมีภพอยู่ ๓ ภพ กามภพอยู่ชั้นล่าง ตั้งแต่เทวโลกลงไปจนถึงอเวจีมหานรก นรกนั่นมี ๘ ขุมใหญ่ หนักที่สุดคืออเวจีมหานรก พวกกระทำความผิดชั้นอนันตริยกรรม ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด และยังสงฆ์ให้แตกแยกกัน และแม้กรรมชั่วอื่นๆที่หนักๆ ที่พอจะรู้บาปบุญคุณโทษแต่ยังฝืนทำ ก็อยู่ชั้นนี้

แต่ทีนี้ #ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิน่ะไปอยู่ที่ไหน โลกันตนรกนั่นมันอยู่นอกจักรวาล จักรวาลถ้านึกถึงกลมๆ ๓ ลูก ถ้าเอามาชนกันมันมีช่องว่างอยู่ ที่แท้จักรวาลน่ะแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาลไม่มีประมาณ นับไม่ถ้วน พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกและหมดทั้งจักรวาล ทรงเห็นตลอดหมด #ไอ้ตรงระหว่างจักรวาลนั่นแหละมันโลกันตนรก เครื่องกรรมกร เครื่องทรมาน ที่เป็นเองโดยธรรมชาติ คือ น้ำกรด ทะเลกรด สัตว์โลกันต์ที่มาเกิดในภพภูมินี้ ไต่แตะอยู่ตามขอบจักรวาล มืดมิดไม่เห็นกันละ บางรายก็มีไฟไหม้อยู่บนหัว บางรายก็มีกงจักรหมุนตัดคออยู่ แต่ไม่ตาย บางตนก็เหี่ยวแห้งผอม หิว หิวโหย พอคลานไป เปะปะไป พบกันก็กัดกัน กินกัน ปล้ำกันก็ตกลงไปในน้ำกรด น้ำกรดก็ละลายซู่ ไม่ตาย ละลายน่ะ กินละลายนะไอ้น้ำกรดนั่น ปวดแสบปวดร้อนเท่าไหร่ลองไปจุ่มน้ำกรดบนโลกนี้ดู ไอ้นั่นยิ่งกว่าน้ำกรดบนโลกนี้หลายร้อยเท่า ทรมานมาก แล้วก็ไม่ตายนะ ประกอบเป็นตัวขึ้นมาใหม่ เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เคยเห็นแสงสว่าง นานๆจะมีพวกเหมือนที่เคยกล่าวว่า พระมาลัยนี่เที่ยวตามนรก-สวรรค์ คือพระโมคคัลลานะ ท่านไปด้วยกายธรรมกาย ไปรู้ไปเห็น พอธรรมกายเข้าไปนานๆมีทีนึง ก็ได้เห็นแสงสว่างทีนึง นั่นแหละเป็นอย่างนั้น

เพราะฉะนั้น #คติของมิจฉาทิฏฐิ #และกระทำความผิดปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งฆ่าพระสงฆ์ ภิกษุนี่ ตอบได้เลย คติเดียว”โลกันตนรก” อยู่นอกภพ ๓ อยู่นอกจักรวาล #โอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นสัตว์โลกในภพสามอีกนั้น อย่าหวังเลย ไม่รู้เมื่อไหร่ ไม่มีกำหนด ไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่

#คงจะบอกได้ก็มีเพียงพระองค์เดียว #คือพระพุทธเจ้า เพราะเป็นวิสัยที่พระองค์ทรงรู้แจ้งทรงเห็นแจ้งด้วยพระญาณ คือ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ที่เป็นญาณหยั่งรู้แจ้งโลกเลย เป็นญาณเครื่องช่วยให้ตรัสรู้ ตรัสเห็น ตรัสยิน นั่นแหละ

เพราะฉะนั้น คำถามที่ว่านี่ ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ จะเป็นใครก็ตาม โลกันตนรกเป็นที่ไป.

_______________
เทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล
หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
_______________
ที่มาของธรรมะจาก
“เวปมงคลธรรม”
_______________
เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า
ขอบพระคุณภาพประกอบธรรมะ.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: