รวมเล่ม 3 in 1 หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ”

หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ” นี้ มีทั้งหมด ๓ เล่ม คือ

๑) หาบุญได้ ใช้บุญเป็น

๒) การบำเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก

๓) ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน

หนังสือ “หาบุญได้ ใช้บุญเป็น” เป็นหนังสือที่อธิบายขยายความคติธรรมที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้เทศน์สั่งสอนไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบาย การหาบุญได้ตามหลักวิชาการในพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ มีปรากฏในพระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายขยำยความพระไตรปิฎกนั้น และการใช้บุญเป็นนั้น เป็นอย่างไร หนังสือ “การบำเพ็ญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก” เป็นหนังสือที่อธิบาย กำรบำเพ็ญทุกระดับ ตำมข้อมูลที่ปรากฏในพระไตรปิฎก คัมภีร์ อรรถกถาและคัมภีร์อื่นๆ ในพระพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาท หนังสือ “ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน” เป็นหนังสือ ที่อธิบายโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพำน ว่า คืออะไร มีวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอย่างไร และนำประสบการณ์การ ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน ของบูรพาจารย์ที่ปฏิบัติ ตรงตามพระปริยัติสัทธรรม มาแสดงไว้ ว่าสอดคล้องกับพระสัทธรรม ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

แชร์เลย

Comments

comments

Share: