วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์
15-28 ธันวาคม 2558 ระยะเวลา14 วัน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รุ่นกลางปี 15-28 พฤษภาคม และ รุ่นปลายปี 15-28 ธันวาคม

1. ชื่อโครงการ
โครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์
หน่วยงานรับผิดชอบ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15-28 พฤษภาคม และ 15-28 ธันวาคม ของทุกปี
2. หลักการและเหตุผล
หน้าที่อันสำคัญของพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาท มี 2 ประการ หนึ่งคือ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เรียกว่า คันถธุระ และสอง คือ การอบรมกาย วาจา ใจ ตามแนวแห่งไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา วิปัสสนาธุระ ในส่วนของการเล่าเรียนพระธรรมวินัย คณะสงฆ์ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี แต่ในทางปฏิบัติวิปัสสนาธุระ ยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง
ดังนั้น วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิปัสสนาธุระ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ระหว่างวันที่ 15-28 พฤษภาคม และ 15-28 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภิกษุบริษัท ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ทางการปฏิบัติส่วนตัวและเป็นที่ศรัทธานำพาพุทธบริษัทประพฤติ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในทีฆนิกาย มหาวรรค ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก” อันจะส่งผลถึงความสถิตมั่นสถาพรแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการนิเทศและฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 สามารถปฏิบัติเองและอบรมสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เพิ่มพูนความเคารพศรัทธา เป็นผู้นำของชุมชนในด้านการปฏิบัติธรรม อันเป็นการอนุเคราะห์ประชาชนตามพุทธประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในคณะพระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม และพระสังฆาธิการผู้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ถวายการอุปถัมภ์บำรุง
เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำเป็นหลักสูตรมาตรฐาน สำหรับใช้อบรมรุ่นต่อๆ ไป
4. ลักษณะและระยะเวลาดำเนินการ
ภาคปริยัติ คือการฟังบรรยาย สลับกับภาคปฏิบัติ
โดยเริ่มวันที่ 15-28 พฤษภาคม และ 15-28 ธันวาคม รุ่นละ 14 วัน
5. สถานที่จัดอบรม
ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย และ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1)
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
6. วิธีดำเนินการ
กำหนดหลักสูตร เนื้อหาการอบรม และพระวิทยากรผู้ถวายความรู้
อาราธนาพระมหาเถระ พระสังฆาธิการ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการจัดอบรม
อาราธนาพระมหาเถระ / วิทยากรมาถวายความรู้
จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และอุปกรณ์
ดำเนินการจัดอบรม
ทดสอบ / วัดผลความรู้ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งก่อนและหลังการอบรม
ประเมินโครงการ เพื่อนำผลการประเมินใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการอบรมในครั้งต่อไป
7. การประเมินผลโครงการ
ด้านความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติ ประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
ประเมินโดยรวม โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พระภิกษุผู้เข้าอบรม ได้รับการนิเทศและฝึกปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4
พระภิกษุผู้เข้าอบรม เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนว สติปัฏฐาน 4 สามารถปฏิบัติเองและอบรมสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
พระภิกษุผู้เข้าอบรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เพิ่มพูนความเคารพศรัทธา เป็นผู้นำของชุมชนในด้านการปฏิบัติธรรม อันเป็นการอนุเคราะห์ประชาชนตามพุทธประสงค์
เกิดความสามัคคีในคณะพระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม และพระสังฆาธิการผู้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ถวายการอุปถัมภ์บำรุง
ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำเป็นหลักสูตรมาตรฐาน สำหรับใช้อบรมรุ่นต่อๆ ไป
แชร์เลย

Comments

comments

Share: