วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย

♻”…วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย ให้ใจหยุดในหยุดกลางของหยุด จะเข้าสู่อารมณ์วิตก วิจาร พร้อมด้วยอารมณ์ปีติสุขจะเกิด และเอกัคคตารมณ์จะเกิดโดยง่าย
♻ทีนี้เมื่อนิวรณูปกิเลสหมดไป จิตหยุดนิ่งเป็นเอกัคคตารมณ์ ใสสะอาดอยู่นั้น สำหรับการเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกายที่อาศัยอาโลกกสินมาเป็นเครื่องช่วยด้วยนั้น มีผลให้ทิพยจักษุ ทิพโสตเจริญด้วย มีผลให้สามารถพิจารณา เห็นกายในกาย ณ ภายในและ ณ ภายนอก ละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียด ได้เห็นเวทนาในเวทนา จิตในจิตและธรรมในธรรม ทั้ง ณ ภายในและภายนอกละเอียดเข้าไปได้สุดละเอียด
♻เรื่องการมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม โปรดเข้าใจว่าทั้ง ๔ ข้อนี้อยู่ด้วยกัน แต่จะพิจารณาอะไรก่อน หรือพร้อม ๆ กันก็แทบจะได้ เพราะการพิจารณาทั้งหมดนั้นคือพิจารณารายละเอียดในกายและในใจของเรานั่นเอง
♻ใจประกอบด้วยเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในส่วนที่ว่าด้วยสังขารนั่นแหละเรียกว่าจิต ในส่วนวิญญาณตัวรับรู้นั้น เป็นกุญแจดอกสำคัญ แต่ว่าทั้ง ๔ อย่างนี้จะไปพร้อมกัน เห็นอยู่ที่ไหน ใจอยู่ที่นั่น
♻ธรรมชาติ ๔ อย่างจะประชุมอยู่พร้อมกันเสมอไป เหมือนข่ายของใยแมงมุมมีเป็นจำนวนมาก มีอะไรกระทบส่วนไหนของข่ายของใยแมงมุม จะกระเทือนทั้งรังใยแมงมุมฉันใด ก็มีความสัมพันธ์กันฉันนั้นเหมือนกัน….”
🙏โอวาทธรรม🙏
พระเทพญาณมงคล วิ. (หลวงป๋า)
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: