วิธีปฏิบัติพระสัทธรรมเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัย

🎯”…วิธีปฏิบัติพระสัทธรรมเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยดังกล่าว โดยทางปฏิบัติก็ให้มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต และเห็นธรรมในธรรม เป็นทั้ง ณ ภายใน และ ณ ภายนอก ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็น “เอกายนมรรค” หนทางไปอันเอก กล่าวคือให้รวมใจหยุดในหยุดไว้เสมอ ณ ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม ต่อตรงศูนย์กลางกาย เหนือระดับราวสะดือ ประมาณ ๒ นิ้วมือ ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของ “ใจ”
🎯เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้า ก็จะถึงและเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ไสบริสุทธิ์ประมาณเท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่ อย่างโตเท่าดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ รวมใจหยุดในหยุด ตรงกลางของดวงธรรมนั้น ก็จะถึงและเห็นดวงศีลเป็นศีลบริสุทธิ์ในพระกัมมัฏฐาน
🎯ตราบใดที่ใจจรดอยู่ที่กลางของกลางดวงศีลนี้ไว้เสมอแล้ว เจตนา ความคิดอ่านทางใจ เป็นอันบริสุทธิ์หมด หยุดนิ่ง กลางของหยุด ที่ตรงกลางดวงศีลนี้ ก็จะถึงและเห็นดวงสมาธิที่ใสละเอียดยิ่งนัก เมื่อจิตจรดนิ่งอยู่ที่กลางของกลางดวงสมาธินี้แล้ว อารมณ์ฌานคือ วิตก วิจาร ปิติ สุข และเอกัคคตารมณ์ย่อมเกิดขึ้นปหานกิเลสนิวรณ์ให้หมดสิ้นไป จึงชื่อว่าเป็นอธิจิตหรือจิตยิ่ง สมาธิยิ่ง กล่าวคือสมาธิในระดับนี้เองที่จัดว่าเป็นฌานซึ่งจะพัฒนาไปสู่ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌานได้สะดวก…”
🙏โอวาทธรรม🙏
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายโดยตรงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: