“สัม มา อะ ระ หัง”

“สัม มา อะ ระ หัง”

(สัม)
สงฺขตาสงฺขเต ธมฺเม สมฺมา เทเสติ ปาณินํ
สํสารสฺส วิฆาเฏติ สมฺพุทฺธํปิ นมามิหํ
๑. พระพุทธองค์ทรงแสดงสังขตธรรม
และอสังขตธรรมโดยชอบแก่สัตว์ทั้งหลาย
๒. พระพุทธองค์ทรงทำลายการเวียนเกิดเวียนตายได้
๓. พระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง
๏ ข้าพเจ้าขอนมัสการ

(มา)
มาตาว มานปาลิเต มานสตฺเต ปมทฺทิ โย
มานิโต เทวสงฺเฆหิ มานฆาตํ นมามิหํ
๑. พระพุทธองค์ทรงย่ำยีสัตว์ผู้มีมานะที่มานะเลี้ยงไว้ดุจมารดา
๒. พระพุทธองค์ อันหมู่ทวยเทพยอมรับนับถือ
๓. พระพุทธองค์ ทรงทำลายมานะได้
๏ ข้าพเจ้าขอนมัสการ

(อะ)
อนุสฺสาหสพฺพสตฺตานํ อนุสฺสาเหติ โย ชิโน
อนนฺตคุณสมฺปนฺโน อนตคามี นมามิหํ
๑. พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนคนที่ไม่มีอุตสาหะให้มีความอุตสาหะ
๒. พระพุทธองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมไม่สิ้นสุด
๓. พระพุทธองค์ทรงถึงที่สุดแห่งทุกข์
๏ ข้าพเจ้าขอนมัสการ

(ระ)
รโต นิพฺพานสมฺปตฺโต รโต โส สตฺตโมจโน
รมาเปติธ สตฺเต โย รมทาตํ นมามิหํ
๑. พระพุทธองค์ทรงยินดีในธรรมได้ทรงบรรลุถึงพระนิพพาน
๒. พระพุทธองค์ทรงปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นทุกข์
๓. พระพุทธองค์ทรงยังสัตว์ให้ยินดีในพระนิพพาน
๔. พระพุทธองค์เป็นผู้ทรงประทานให้ซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่ยินดี
๏ ข้าพเจ้าขอนมัสการ

(หัง)
หญฺญติ ปาปเก ธมฺเม หํสาเปติ ปทํ ชนํ
หํสมานํ มหาวีรํ หนฺตปาปํ นมามิหํ
๑. พระพุทธองค์ทรงฆ่าบาปธรรม
๒. พระพุทธองค์ยังชนให้ยินดี ซึ่งทางฆ่าบาปนั้น
๓. พระพุทธองค์ทรงร่าเริง
๔. พระพุทธองค์ทรงกล้าหาญยิ่งใหญ่
๕. พระพุทธองค์ฆ่าบาปได้แล้ว
๏ ข้าพเจ้าขอนมัสการ

อันบท “สัมมาอะระหัง”
เป็นบทบริกรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ใช้สอนวิปัสสนาวิชชาธรรมกาย
อันมีคำแปลที่พระโบราณาจารย์ผูกพรรณนา
พระคุณของพระพุทธเจ้า ดังกล่าวมาฉะนี้ ฯ

ขออาราธนาพระพุทธาทิคุณ บุญกุศลสมภาร
ได้โปรดดลบันดาลให้บ้านเมืองและโลกหล้า
นิราศจากโรคภัยโดยเร็วพลัน

คณะสามเณรวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: