สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลวงพ่อสด

อมตวัชรวจีหลวงป๋า

1 ชม.  ·

-สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลวงพ่อสดฯ พระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่พระสมณโคดม ถอยหลังไปนับไม่ถ้วน ถึงองค์ต้นธาตุ ฟังให้ดีนะ จำนวนนับไม่ถ้วน เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน.

🟡 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ ดับขันธ์น่ะคือว่าตายจากเบญจขันธ์ ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือนิพพานเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือเป็นพระนิพพานธาตุที่ไม่มีอุปาทิ คือไม่มีกิเลสและไม่มีเบญจขันธ์ กิเลสและเบญจขันธ์น่ะหมดไปแล้ว คงแต่พระนิพพานธาตุ ที่เรากล่าวกันว่า เราได้รู้คุณธรรมของพระพุทธเจ้า ถือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอตีตารมณ์ เป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นะ

แต่พระนิพพานธาตุยังอยู่ พระนิพพานธาตุยังอยู่ นี่แหละ ตรงนี้แหละ น้อยวัด หรือวัดจำนวนน้อย หรือพระจำนวนน้อย ที่จะได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นพระนิพพานธาตุ เนี่ยน้อย พระนิพพานธาตุเนี่ย มีผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นน้อย และที่ว่าจะเป็นพระนิพพานธาตุนั่นก็น้อยเหมือนกัน ยิ่งน้อยไปใหญ่ ดังนี้เป็นต้น แต่ที่วัดหลวงพ่อสดฯนี่ มีผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็น คำว่าเป็นนี่ก็เรียกว่า ได้อารมณ์พระนิพพานก็แล้วกัน เพราะถ้ากล่าวเป็นปุ๊บน่ะ มันหมายถึง เป็นพระอริยะสงฆ์พระอริยเจ้าไปเลย เป็นหรือไม่เป็นไม่รู้ รู้แต่ว่าเข้าถึง ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส นี่..เราศึกษาสัมมาปฏิบัติไปจนถึงอย่างนั้น ไม่ได้กล่าวว่าผู้พูดนี่แก่กล้าสามารถอะไรนะ ไม่ใช่นะ แต่ผู้ที่มาศึกษาสัมมาปฏิบัติด้วยดี ก็เข้าถึงรู้เห็นและเป็น คุณธรรมของพระอริยเจ้า ของพระพุทธเจ้า ตามสมควรแก่ภูมิธรรมของแต่ละท่าน ตามสมควรแก่บารมีของแต่ละท่าน

อาตมาหรือหลวงพ่อหรือครูอาจารย์ เพียงแต่เป็นผู้นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชี้ทางให้เท่านั้น การปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็น เป็นกิจเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นผลงานของท่านเอง ของผู้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเอง นี่ขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ซะก่อน

เพราะฉะนั้น ที่นี่ก็ เพื่อมากล่าวว่า จึงไม่น่าแปลกใจ ว่าทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงปานนั้น จึงได้ปรากฏมีแก่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม นี่แหละเราสร้างพระมหาเจดีย์ ถูกทางเลยทีเดียว ถ้าเราไม่สร้างแล้ว เอ้ะ ก็น่าจะไม่เสด็จเหมือนกันนะ ไม่แน่นะ ถ้าเราไม่สร้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้ แต่ความจริงเสด็จมาก่อนแล้ว เป็นสัญญาณให้เรารู้แล้วส่วนหนึ่งน้อยๆ ที่เราเห็นมาแล้วจนชินจึงกลายเป็นน้อยๆ เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี่ ก็เลยมารวมว่า ท่านมาศึกษาสัมมาปฏิบัติที่นี่ถูกแล้ว ถูกทางแล้ว นี่ข้อ 1

และข้อ 2 ท่านผ่านหน้าวัดนี้ ท่านบ่ายหน้า พนมมือ ยกมือขึ้นพนมไหว้ไปที่ศาลาเอนกประสงค์ ก็ถูกพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ในพระเกศโมลีพระประธานเต็มเลย ใส่ภาชนะเป็น ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นจุยเจีย ใส่ไว้ แล้วก็มีแก้วกายสิทธิ์ใส่ไว้ด้วย นั่นครั้งแรก

แม้แต่ท่านมาที่นี่ (ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ศาลาหอฉัน) ท่านกราบไหว้ที่นี่ ที่พระเกศโมลีหรือเมาลีของพระพุทธเจ้าทั้ง 2 องค์นี่ พระประธานทั้ง 2 องค์นี่ทั้งข้างบนข้างล่าง ก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ที่อุโบสถก็เช่นกัน ที่หอวิปัสสนา ตอนนี้คือ วิหารพุทธภาวนา ทรงจตุรมุขกลางน้ำนั่น ก็มี และแม้แต่ ณ ที่สำคัญอื่นๆ บอกเท่านี้นะ

ท่านยกมือไหว้ บ่ายหน้าไป นึกถึง ไหว้ถึงพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระสมณโคดมถอยหลังไปนับไม่ถ้วน ถึงองค์ต้นธาตุ ฟังให้ดีนะ นับไปนี่เป็นจำนวนนับไม่ถ้วน เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน เท่าไหร่ก็ไม่รู้ นี่พระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกัน 3 ประเภท ที่บำเพ็ญบารมียิ่งด้วยปัญญา อย่างเช่นพระสมณโคดมนี่ นี่เรารู้มาเคยเล่าให้ฟังว่า พระองค์น่ะผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนพระองค์นะ เป็นแสนๆพระองค์ แล้วครั้นมาถึงองค์ที่ 28 ถอยหลังไปจากองค์นี้ องค์ที่ 28 พระพุทธเจ้าทีปังกร อ้อ ทีปังกรแล้วก็ถอยหลังไปอีก 3 องค์ เอาถึงแค่พระพุทธเจ้าทีปังกรนี่ พระองค์ผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนๆพระองค์แล้ว ก็ตรึกอยู่ในพระทัยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าถึง 7 อสงไขยปี พระญาณแก่กล้าเปล่งพระวาจาออกมาอีกแสดงความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอีก 9 อสงไขย นี่มาถึงพระพุทธเจ้าทีปังกร ตอนนี้ทรงทั้งเปล่งพระวาจาทรงกระทำทั้งทางกายและด้วยพระหฤทัย แปลว่าโดยทางไตรทวารครบสมบูรณ์ ได้เปล่งวาจา ได้ตั้งใจ และได้กระทำ เรียกว่าพุทธการกธรรม คือคุณธรรมที่จะเป็นพระพุทธเจ้า อีก 4 อสงไขยกับแสนกัป จึงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า นี่เล่าลัดตัดความ ทั้งหมดนี่ก็ 20 อสงไขยกับแสนกัป กว่าจะมีพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะ แล้วพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะนี่ก็มีเยอะนะ นับเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ และในหมื่นในแสนองค์ล้านองค์ถอยหลังไปในอดีตนั่นน่ะ มีพระพุทธเจ้าต้นธาตุของพระปัญญาธิกพุทธเจ้า ถ้าเข้าใจไม่ผิด พระนามว่า”ติสสะ” นี่องค์หนึ่ง สำหรับพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้ก็เสด็จแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกอย่างเหมือนองค์อื่น

แล้วในขณะเดียวกันเนี่ย พระโพธิสัตว์เจ้าที่บำเพ็ญบารมีใช้เวลานานกว่าพระปัญญาธิกโพธิสัตว์ แต่แก่กล้าด้วยศรัทธา จึงมีระยะเวลาเป็น 2 เท่าของพระปัญญาธิกโพธิสัตว์ ก็นับถอยหลังไปอีกเป็นล้านๆองค์นะ หรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นับไม่ถ้วน ก็มีพระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุของพระพุทธเจ้าสัทธาธิกโพธิสัตว์

และพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมียิ่งด้วยความเพียร เรียกว่า วิริยาธิกโพธิสัตว์ ก็บำเพ็ญบารมี 2 เท่าของพระพุทธเจ้าสัทธาธิกโพธิสัตว์ นับไปเป็นไม่รู้กี่ล้านองค์นับไม่ถ้วน มีต้นธาตุของพระพุทธเจ้าวิริยาธิกโพธิสัตว์

รวมเป็นพระพุทธเจ้า 3 ประเภทนี่มีแล้วก็ ยังมีต้นของ 3 ประเภทนี้อีก และยังมีต้นของต้น ต้นของต้น ไปจนถึงต้นองค์ปฐมอีก ดังนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็เกิดมีที่วัดนี้แล้วหลายส่วน เป็นที่น่าอัศจรรย์ เพราะฉะนั้น นี่แหละ ท่านเพียงยกมือพนมตั้งจิตอธิษฐานเวลาผ่าน ไปที่อุโบสถก็ได้ ไปที่วิหารพุทธภาวนากลางน้ำก็ได้ ศาลาเอนกประสงค์ก็ได้ และหรือ ณ ที่อื่น ที่สำคัญอีกก็ได้ วัดหลวงพ่อสดฯเนี่ย อธิษฐานนมัสการ ถวายความเคารพหรือการบูชา พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ถึงองค์ต้นธาตุ และต้นของต้น จนถึงองค์ต้นองค์ปฐม นับประมาณมิได้ ตั้งจิตอธิษฐานพระบรมสาริกธาตุของท่าน บ่ายหน้าไปนี้ก็เป็นบุญแล้ว นี่ นี่กล่าวว่ามาวัดหลวงพ่อสดฯนี่ เพียงตั้งจิตอธิษฐานยกมือพนมก็เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ จึงไม่ต้องกล่าวว่าท่านมาปฏิบัติบูชาด้วย มาบำเพ็ญสมณธรรม ทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล นี่ยิ่งสูงขึ้นไปอีก บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่นี่ ยิ่งด้วยอานิสงส์..

_____________

เทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล

หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

_____________

บางตอนจากเทศนาธรรมเรื่อง

“ผลของการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ”

_____________

เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

ขอบพระคุณภาพประกอบธรรมะ.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: