หรือจะให้ธรรมกายแก่ผู้ใด หรือไม่ให้ก็ได้

ผู้ถามคุณโอภาส เครือวัลย์🙏

🎤ถาม: ถ้ามีพระภิกษุผู้สอนธรรม ได้แสดงแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมให้เป็นที่เข้าใจ ในหมู่ศิษยานุศิษย์ว่า

ท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุต้นธรรมที่สุดจะให้ธรรม หรือจะให้ธรรมกายแก่ผู้ใด หรือไม่ให้ก็ได้

แล้วแต่ท่าน จะเป็นไปได้หรือไม่เพียงใดครับ

และถ้าไม่จริงอย่างนั้น พระภิกษุผู้ที่พูดหรือแสดงให้เป็นที่เข้าใจ ในหมู่ผู้เข้ามาศึกษา และปฏิบัติธรรมเช่นนั้น จะถือว่าท่านมุสาหรือเปล่าครับผม

🗣ตอบ : ปัญหานี้อาตมา จะขอแยกตอบเพียงสองประเด็นใหญ่ ๆ ก็คงจะพอเข้าใจได้ตลอดคือ

👉๑) ถ้ามีพระภิกษุแสดงว่า

ท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุ ต้นธรรม

ที่สุดจะให้ธรรมหรือจะให้ธรรมกาย หรือจะไม่ให้แก่ใครก็ได้ แล้วแต่ท่าน

💚ข้อนี้ตอบได้เลยว่า ไม่จริง เป็นไปไม่ได้

แม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐสูงสุด

เป็นที่ประจักษ์แก่พระสงฆ์สาวก ผู้ศึกษาและปฏิบัติตาม พระธรรมของพระองค์

ท่านก็ยังไม่เคยแสดงพระองค์ว่า เป็นผู้ให้ธรรม

หรือธรรมกายแก่ใคร

มีแต่ทรงแสดงว่าพระพุทธองค์เป็น แต่ผู้บอกหรือชี้ทางให้ธรรม เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคล

จะพึงบรรลุและรู้เองเห็นเอง มีเอกสารหลักฐานในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ชัดเจน โปรดดูความในพระสุตตันปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสก์คุณกโมคคัลลานสูตรว่าด้วยการศึกษา

และการปฏิบัติเป็นขั้นตอนข้อ ๑๐๑-๑๐๓

ซึ่ง ณ ที่นี้จะคัดเอาแต่ความในวรรคสุดท้าย

ของข้อ ๑๐๓ มาแสดงให้เห็นดังนี้

“ ดูกรพราหมณ์เราจะทำอย่างไรได้

ตถาคตเป็น แต่ผู้บอกหนทางให้

และโปรดดูในบทสรรเสริญพระธรรมคุณที่พุทธศาสนิกชนสวดกันเป็นประจำที่ว่า

“ สนทิฏฐิโกฯ ” อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองและ“ … ปัจจเวทิตพฺโพวิญญหา” อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

😇พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทสโร) ก็ไม่เคยปรากฏว่าท่านเคยแสดงไว้เช่นนั้น

มีแต่ท่านแสดง (จากข้อความที่ถอดเทปไว้) ว่าท่านศึกษาและปฏิบัติธรรมมา ตั้งแต่บวชมิได้หยุดเลยบัดนี้

(ขณะที่สอนและบันทึกเทปนี้)

🧘‍♂️ทั้งเรียนและทั้งสอนด้วย ไม่เห็นว่าท่านได้เคยแสดงว่าท่านบรรลุธรรมสูงสุด แต่ประการใด

แล้วยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้เพิ่งจะได้มาเรียนรู้ธรรมปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า แต่เพียงครึ่งๆกลาง ๆ บางส่วนจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านได้สั่งสอนถ่ายทอดไว้ดีแล้ว ทุกแง่ทุกมุม

จะไปวิเศษวิโสกว่าพระพุทธเจ้า

หรือแม้แต่กว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดวิชชานี้เอาไว้ก่อนแล้ว ได้อย่างไร

🧘‍♀️ถ้าถึงขั้นจะให้ธรรมหรือให้ธรรมกาย

หรือจะไม่ให้แก่ใคร ๆ ก็ได้ เช่นนั้นก็นับว่าพระภิกษุรูปนั้นทรงคุณวิเศษสูงกว่าพระพุทธเจ้าเสียอีก

🌳ถ้าเช่นนั้นลองขอให้ท่านเหาะเหินเดินอากาศให้ดูหน่อยประไร เอาแค่คุณธรรมเพียงเศษธุลีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ

หรือลองสังเกตภิกษุรูปนั้น

ดูว่ากิเลสประเภทโลภ โกรธ หลง

เพียงขั้นหยาบๆนี้แหละ ว่ายังมีอยู่หรือว่าหมดกิเลสเป็นสมุเฉทปหานแล้วหรือยัง

ถ้าเห็นว่ายังมีโลภ โกรธ หลงอยู่แล้ว

ก็อย่าได้ไปหลงเชื่อ ถ้ามีพระภิกษุประเภทนี้นะ

โกหกทั้งเพ

👉๒) ถ้าเป็นพระภิกษุได้แสดงออกให้ใครก็ตาม

ที่เป็นผู้ใหญ่รู้เดียงสาแล้ว ให้ได้ยินได้ฟัง

ได้รู้และเข้าใจความ ตามที่พระภิกษุนั้นกล่าวแสดงเช่นนั้น ออกไปแม้เพียงครั้งเดียว

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือการปฏิญญาโดยตรงหรือว่าจะเป็นการใช้เล่ห์กโลบาย

และการแนะนำธรรมในเชิงชี้นำ ให้ศิษยานุศิษย์เห็นเป็นเช่นนั้น ด้วยเจตนาจะอวดอุตตรมนุษยธรรม

อันไม่มีจริงในตน ตามพระวินัยพุทธบัญญัติ

ภิกษุรูปนั้นย่อมต้องอาบัติปาราชิก

ในฐานอวดอุตตริมนุษยธรรมอันไม่มีจริง ในตนไปทันที ณ บัดนั้น

สัมภาษณ์พระราชพรหมเถรวีระ คณุตฺตโม

นิตยสารธรรมกายเล่ม8

แชร์เลย

Comments

comments

Share: