อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย

– อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย💎 คราวนี้ กระผมจะขอยกตัวอย่าง ประสบการณ์ของลุงจอนอีกล่ะครับท่านผู้ฟัง ทั้งนี้..เพราะเป็นบุคคลที่กระผมรู้จักดีประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ก็เห็นว่าประสบการณ์ของลุงจอนนั้นพอจะเชื่อถือได้ ในฐานะที่ลงจอนแกมีบุตรสาวซึ่งถึงธรรมกาย และร่วมเจริญภาวนาธรรมด้วยกันกับลุงจอนเสมอๆ ลุงจอนก็ได้อาศัยการตรวจสอบญาณทัศนะกับบุตรสาวเพื่อให้แน่ใจอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตาม #กระผมก็จะขอตั้งกติกาเอาไว้กับท่านผู้ฟังเสียก่อนว่า เมื่อได้รับฟังตัวอย่างประสบการณ์เหล่านี้แล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปักใจเชื่อหรือไม่เชื่อหรอกครับ ท่านเพียงแต่วางใจให้เป็นกลางๆไว้ แล้วเพียงฝึกปฏิบัติธรรมนี้ต่อไป ก็จะทราบด้วยตนเองนะครับ#เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ นี้แหละครับ ลุงจอนแกได้รดน้ำศพญาติคนหนึ่ง ที่วัดสะพานสูง หรือวัดธรรมาภิรตาราม บางซื่อ ผู้ตายเป็นชาวจีน อายุประมาณ ๖๐ ปีเศษเมื่อว่างจากการสนทนากับญาติมิตรแล้ว ลุงจอนก็หลับตาเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย เพื่อตรวจดูว่า ผู้ตายจะไปเกิดในภูมิใด จะได้อุทิศส่วนกุศลให้ ก็ปรากฏเห็นว่า ผู้ตายได้ไปเกิดในทุคติภูมิ คือ นรกเพราะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้นี้ได้ติดยาเสพติด คือ ยาฝิ่น จนกระทั่งป่วยหนัก และสิ้นชีวิตลง จึงมาเสวยวิบากกรรมในภูมินี้ เมื่อลุงจอนเห็นเช่นนั้น ก็ได้ทดลองอาราธนาพระธรรมกายให้ศีลแก่ผู้นี้ดู เผื่อจะได้อนุโมทนารับศีล จะได้เป็นบุญหล่อเลี้ยงให้พ้นทุกข์บ้าง#แต่ปรากฏว่า กายละเอียดของผู้ตาย ซึ่งกำลังเสวยวิบากกรรมอยู่ในนรกนั้น ไม่ได้แสดงอาการรับรู้ใดๆเลย ทั้งนี้เพราะ ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้นี้ไม่เคยรู้เรื่องบริจาคทาน สมาทานศีล หรือเจริญภาวนาธรรมเลย แม้แต่พระ จะได้เคยไหว้บ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ จึงไม่มีอุปนิสัยในทางบุญกุศลติดตัวไปในสัมปรายภพ คือ ภพหน้านี้เลย#ต่อมาวันเสาร์ ที่ ๒๑ ของเดือนเดียวกัน ลุงจอนก็ร่วมเจริญภาวนาธรรมกับบุตรสาวและแม่บ้านอย่างเคย เมื่อจิตสงัดจากนิวรณ์แล้ว ก็ได้สั่งให้บุตรสาวใช้ญาณพระธรรมกาย ตรวจดูญาติผู้ตายดังกล่าว ว่าจะไปเกิดอยู่ในภูมิใด เพียงแต่แจ้งชื่อและอายุของผู้ตายให้ทราบเท่านั้น มิได้เล่าประวัติให้ฟัง และสั่งมิให้ตอบในขณะที่อยู่ในกรรมฐานเมื่อเสร็จจากการเจริญภาวนาแล้ว ทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำธุระหน้าที่ส่วนตัว ลุงจอนจึงไปสอบถามเรื่องที่ให้ตรวจดู ก็ได้ความตรงกันว่า #ผู้ตายกำลังเสวยวิบากอยู่ในนรก#นี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพ การเจริญภาวนาธรรมตามแนววิชชาธรรมกาย ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเจริญปัญญา จากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นอย่างนี้ จึงช่วยให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์..ยิ่งขึ้น ใครจะว่านรก สวรรค์ นิพพาน มีหรือไม่มี ก็ไม่หวั่นไหว แล้วก็จะไม่ขอโต้เถียงให้เสียเวลาอีกด้วยเมื่อได้รู้เห็นอย่างนี้แล้ว ก็ต้องมีศีลสังวรยิ่งขึ้น #เพราะรู้แน่อยู่แก่ใจว่าหากทุศีล โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล ๕ ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความดีของมนุษย์ ก็แปลว่า ไม่พลาดจากทุคติภูมิ ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว เว้นแต่ว่าได้รู้สึกตัว แล้วกลับตัวกลับใจ ประพฤติดีประพฤติชอบใหม่อีก จนผลบุญนำหน้าบาป ก็พอจะแคล้วคลาดไปได้#ผู้ประพฤติผิดศีลเป็นต้นว่า ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดี ลักฉ้อปล้นสะดมก็ดี ประพฤติผิดในกาม คือ ล่วงประเวณีก็ดี มุสา หรือ เสพยาเสพติดให้โทษ เครื่องดองของมึนเมาทั้งหลายก็ดี ในขณะที่หลงมัวเมาประพฤติอยู่ ก็ดูเหมือนว่าเพลิดเพลินดี แต่ก็เป็นความสุขที่ระคนด้วยทุกที่จะตามมา ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า อย่างไม่ต้องสงสัย และไม่มีข้อยกเว้น หรืออุธรณ์ฎีกาใดๆ แก่ผู้ใดทั้งสิ้นนะครับ#โดยเฉพาะเวรสุรา#หรือยาเสพติดนั้น นอกจากจะทำลายธาตุธรรมส่วนหยาบ คือ กายกับใจ ให้เสื่อมสมรรถภาพลงแล้ว ยังทำลายกายละเอียด ให้เสื่อมสมรรถภาพอีกด้วย เมื่อกายละเอียดนี้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีก ก็จะมีความเสื่อมสมรรถภาพนี้ติดไปด้วย ทำให้กลายเป็นคนปัญญาอ่อน ปัญญาทึบ หรือเสื่อมทราม ตามขนาดของยาเสพติด หรือเครื่องดองของเมาเหล่านั้น#ด้วยเหตุนี้#พระพุทธองค์จึงทรงกล่าวเตือนพระภิกษุทั้งหลาย เรื่องการรักษาศีล และล่วงละเมิดศีล ดังมีปรากฏในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ หน้า ๑๓๑-๑๓๕ ข้อ ๖๙ ว่า…” ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตาย เนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรง แทงเอาที่หว่างอก ด้วยหอกอันคมกล้าทาน้ำมันทำให้ลื่น หาได้เป็นเหตุให้เขาต้องเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ภายหลังแต่ความตาย เพราะการทำลายแห่งกายไม่ส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีล มีความเป็นอยู่ลามก ไม่สะอาด ไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ เป็นคนเน่าใน เปียกแฉะ มีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอย แล้วยัง(มีความคิดที่จะ)รับการไหว้ของพวกกษัตริย์มหาศาล หรือพราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาลนั้น(มีความคิดที่จะ)นุ่งห่มจีวร บริโภคกัอนข้าว ใช้สอยเตียงตั่ง บริโภค(อาศัย)ในวิหาร ที่พวกกษัตริย์มหาศาล หรือพราหมณ์มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายด้วยศรัทธานั้น ย่อมเป็นไปด้วยความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนาน ภายหลังแต่ความตาย เพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก”#นี่แหละครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพ ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนทั้งหลาย พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้แหละครับ

เทศนาธรรมจากพระเทพญาณมงคลหลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี

ที่มาบางตอนจากหนังสือธรรมสู่สันติ เล่ม ๑

เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: