อานุภาพของจิตเมื่อเข้าถึงและเป็นธาตุธรรมฝ่ายบุญ

📌อานุภาพของจิตเมื่อเข้าถึงและเป็นธาตุธรรมฝ่ายบุญ📌
🍀”…เมื่อเจริญภาวนาวิชชาธรรมกาย ทำนิโรธดับสมุทัย ปหานอุศลจิตของกายในภพ ๓ (ไมใช่ทำนิโรธสมาบัติ) ละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดนั้น ก็จะรู้จะเห็นในกลางของกลางธาตุธรรมเห็น จำ คิด รู้ ของทุกกายสุดหยาบสุดละเอียดว่ายังมีจักรพรรดิ คือ พระภาคผู้เลี้ยงซึ่งป็นประธานของรัตนะ ๗ และกายสิทธิ์ และกลางภาคผู้เลี้ยงเป็นพระภาคผู้สอดวิชชาเข้ามาในธาตุธรรมเห็น จำ คิด รู้ ของสัตว์ทั้งหลาย
🍀กลางภาคผู้สอดก็จะเป็นพระภาคผู้ส่ง และพระภาคผู้สั่งวิชชาเข้ามาในธาตุธรรมห็น จำ คิด รู้ ของสัตว์ทั้งหลาย และกลางของกลางต่อไป ก็จะมีพระภาคผู้บังคับ และพระภาคผู้ปกครองธาตุธรรมของสัตว์ทั้งหลายและกลางของกลางภาคผู้ปกครองต่อๆ ไปจนสุดละเอียด ก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุต้นธรรม ในอายตนะนิพพานเป็น และจะมีพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม ต้นในต้นๆๆๆๆ ต่อๆ ไป จนสุดละเอียด…
🍀จิตของผู้ที่เข้าถึงและเป็นธาตุธรรมฝ่ายบุญกุศลเพียงนี้ ย่อมเกิดวิชชาและอภิญญาได้ดีโดยธรรมชาติ และเมื่อกระดิกจิต หรือ อธิษฐานจิต เพื่อสิ่งใดๆ ในทางที่ชอบ ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยบุญนั้นจึงชื่อว่าบุญญฤทธิ์ ผู้ที่ตั้งใจประกอบแต่ความดีด้วยสัมมาทิฏฐิ และแก่กล้ายิ่งๆ ขึ้นไปเป็นบาร อุปบารมี ปรมัตถบารมี จนเต็มส่วนที่ตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานไว้ในระดับใด ก็ยิ่งสามารถประกอบเหตุปัจจัยเป็นวิชชา เป็นบุญญฤทธิ์ คือ ความสำเร็จด้วยอำนาจของบุญให้ปรากฎผลสำเร็จเป็นที่น่าอัศจรรย์ อันปราศจากโทษได้มากเพียงนั้น…”
🙏โอวาทธรรม🙏
พระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) (หลวงป๋า) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: