เทพยดา สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้จริงหรือ

– เทพยดา สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้จริงหรือ?

💎 ผลของการปฏิบัติที่ดี เทพยดาเขาก็อนุโมทนา แม้แต่ที่กระผมพูดนี่ กระผมถวายความรู้แก่พระเดชพระคุณท่าน เมื่อถวายความรู้แล้ว ถ้าเป็นความรู้ที่จะนำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริง ได้จริง แม้เทพยดาเขาอนุโมทนาครับ ดังกระหึ่มทั่วทั้งเทวโลกนะครับ เป็นธรรมดา เพราะเทพยดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเยอะ และก็เป็นอริยบุคคลก็ไม่น้อย แต่ที่เป็นปุถุชนก็มาก

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้ว จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยนัก” อยู่ในหนังสือที่ผมถวายนั่นแหละครับ แต่ “มนุษย์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์แล้ว ไปเกิดในนิริยะภูมิ ภูมิที่ไม่เจริญ ได้แก่ ภูมิของเปรต สัตว์นรก อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน มากต่อมากนัก” แม้แต่ภิกษุก็อย่าประมาทนะครับ พลาดท่านก็ไป ไม่ได้เลือกว่าท่านบวชแล้ว

กระผมเองก็ต้องระวัง ผมก็กลัวเหมือนกัน จึงต้องตั้งใจแต่ทำให้มันดีเรื่อยไป พลาดก็แก้ตัวใหม่ เพราะคนเรามันก็พลาดได้ ยังเป็นปุถุชนอยู่น่ะ ก็ทำอย่างนั้นล่ะครับ

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เทพยดา (นี่..กินความไปถึงพรหมด้วยนะ) ตายจากความเป็นเทพยดาแล้ว จักได้มาเกิดเป็นเทพยดาอีกนั้นก็น้อยนัก แต่ไปเกิดในนิริยะภูมิมากต่อมากนัก” นั่นเพราะไปหลงเสวยสุข จนลืมรักษาศีล เจริญภาวนา ประเภทนี้ก็จะ ตายแล้วก็ไปเสวยสุขอยู่ชั่วคราว หมดบุญก็ ตายแล้วก็ กลับไปเกิดใหม่ในทุคติภูมิมากต่อมาก นี่เป็นพระพุทธดำรัส ตรัสอยู่ในนั้นแหละในหนังสือ หนังสือคำอธิบาย การสอนหรือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย ถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็น แล้วท่านสอนน่ะ ไปดูเถอะครับ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุอย่างนี้

นรก-สวรรค์ มีจริงครับ แล้วค่อยๆรู้ไปก็แล้วกัน ประเดี๋ยวพวกที่ถึงธรรมกายเนี่ย จะแนะนิดเดียวก็เห็น ตอนนี้เวลาท่านเจริญภาวนาไปแล้ว ตอนสุดท้ายท่านแผ่เมตตา ผู้ที่ปฏิบัติแม้เห็นดวงใสน่ะ เข้าถึงกายในกาย ตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ ทิพย์ละเอียด พรหม พรหมละเอียด ไปเพียงไร ยิ่งถึงธรรมกายแล้ว ท่านอธิษฐานขยายเห็นจำคิดรู้ ถึงธรรมกายก็ขยายข่ายของญาณรัตนะของธรรมกาย แล้วท่านดูให้ทั่ว ก็จะเห็น เอาแค่นี้ เอาเห็นแค่นี้ล่ะก่อน แต่อย่าไปมัวเพลินดูเท่านั้นน่ะ เพียงแต่รู้ว่ามี

แล้วเวลาเราพูดดี ทำดี เขาก็อนุโมทนา เราพูดไม่ดีทำไม่ดี เขาก็โจษจันกัน ก็ดังกระหึ่มนะครับ ดังกระหึ่ม ท่านที่ทำอะไรที่ไม่ถูกน่ะ ดังกระหึ่มนะครับ อย่านึกว่าเทวดาเขาไม่มีผลนะครับ เขาเห็นเราทำดี เขาอนุโมทนา เขาช่วยคุ้มครองรักษา ช่วยดลจิตดลใจให้ญาติโยมสาธุชน เป็นญาติกาญาติเกเก่าแก่นานๆ อ้าว! นี่ท่านองค์นี้เคยเป็นญาติกันนะ และไปดลจิตดลใจให้มาร่วมบุญกุศลกันอีก เย้อะเลย

แต่ในทางกลับกัน ก็เหมือนกัน โอ้!! ท่านองค์นี้ทำไม่ดีนะ บอกตลอดเลย เทวดาเขาก็ไม่ช่วยดูแล เพราะฉะนั้นจึงแห้งแล้งกันดารไง

ทั้งหมด เดี๋ยวจะไปนึกว่าเป็นไปด้วย”กรรม” ใช่ นี่แหละ..กรรมดีกรรมชั่ว สิ่งประกอบรอบด้าน ก็ช่วยอุปถัมภ์เราถ้าเราทำดี

แม้แต่โยม ถ้าทำไม่ดีเขาก็ไม่อุปถัมภ์ อยู่ตรงไหนก็แห้งแล้งตรงนั้นน่ะ เพราะฉะนั้น กระผมกราบเรียนมีผลเยอะนะครับต่อชีวิตของพระภิกษุ ซึ่งคือ”ผู้ขอ” อยู่ได้ด้วยศรัทธาของชาวบ้าน นะครับ.

_______________

เทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล

หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

_______________

ที่มาจากเทศนาเรื่อง

“ปล่อยวางอกุศล”

_______________

เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: