เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก

– เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก.☀️ ทานกุศล..เป็นเรื่องดี และเป็นพื้นฐานให้ท่านรักษาศีลได้สะดวก เพราะติดตามให้ผลเป็นโลกียทรัพย์ให้ท่านไม่เดือดร้อน ท่านสามารถจะรักษาศีลได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลมากจะสังเกตว่า ผู้ที่มานั่งธรรมะไม่ได้นั้น ปัจจัยหนึ่งนั้นคือ ชีวิตประจำวันนั้นต้องร้อนรุ่ม ต้องคิดต้องทำแต่การทำมาหาเลี้ยงชีพ ถ้าพอฐานะปานกลางก็มาได้ ฐานะน้อยหน่อยแต่ภาระน้อยก็มาได้ แต่ถ้ามันเดือดร้อนไปทั่วแล้ว มาไม่ได้ มารักษาศีล เจริญภาวนา ทำความดี มาไม่ได้ ทั้งๆที่ใจอยากทำและ แม้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ไปแล้ว ถ้าท่านทำทานบารมีมาดี ก็จะส่งผลเป็นปัจจัยสี่ ให้ท่านมีใช้พอเหมาะแก่อัตภาพ ให้ท่านปฏิบัติไปถึงมรรคผลนิพพานได้สะดวก แต่ถ้าท่านมีจิตศรัทธาที่จะสร้างบารมีไปสูงกว่านั้น เช่น อสีติมหาสาวก อัครสาวก พุทธอุปัฏฐาก พุทธบิดา พุทธมารดา เป็นต้น หรือสูงขึ้นไป เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัพพัญญูพุทธเจ้า ทานบารมีของท่านที่ทำไว้ด้วยดีแล้วนั้น จะติดตามให้ผล ให้ท่านสามารถสร้างบำเพ็ญบารมีให้สูงยิ่งๆขึ้นไป กว้างไกลออกไปตามฐานะของท่านได้ ทุกภพทุกชาติ เพราะฉะนั้น ทานบารมีนี้จึงเป็นเครื่องรองรับเรา ให้ปฏิบัติความดีได้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้น ทานบารมีนั้นพึงทำ และพิจารณาเอาว่าควรจะทำทานอะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร ตามฐานะ ตามกำลังของเรา จึงจะได้ผลดีที่สุดเรามีฐานะน้อย ก็เหมือนกับมีพืชพันธุ์น้อยที่จะเพาะปลูก ก็ต้องเลือกดิน ถ้าจะปลูกตรงไหนก็ได้ ก็อาจได้ผลน้อย ไม่พอจับจ่ายใช้สอย แต่ถ้าเราเลือกดินดี แม้เรามีพันธุ์น้อยมีทุนน้อย มันก็พอใช้ได้หรือดีขึ้น ให้เราเพียงพอถ้าใครจะถือว่าการเลือกบุคคลและสถานที่ทำบุญ แปลว่ายังมีกิเลส แต่อาตมาว่า”มีปัญญา” เพราะทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว”ต้องมีปัญญา” ปัญญาเจริญขึ้นไปแล้ว แม้เราไม่มีเงินสักบาทเดียวก็ทำบุญได้ คือ ชักจูงคนที่เขาไม่มีจิตใจในทานกุศล ศีลกุศล ให้เขามาศรัทธาโดยสัมมาทิฏฐิ ก็ได้บุญ และเมื่อเขามาทำบุญ เราอนุโมทนากับเขา เราก็ได้บุญ ใจเราก็สะอาดตามคนอื่นไปด้วย คนเห็นความดีว่าเป็นความดี ก็คือ “คนดี” นี่แหละ คือผลหรืออานิสงส์ ของการอนุโมทนาบุญบางคนขอทำคนเดียว ก็เจริญคนเดียว แต่บางคนทำบุญแล้วให้คนอื่นรู้ด้วย เขาจะได้อนุโมทนาบุญด้วย ผู้นั้นจะได้บริวารสมบัติเพิ่มเป็นธรรมดา บุญก็ต่อบุญ ใจก็ต่อใจ.

เทศนาธรรมจากพระเทพญาณมงคลหลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี

ที่มาบางตอนจากหนังสือ”บุญ-ทานกุศล”

เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: