แก้ที่จิตใจ

🎯 แก้ที่จิตใจ 🎯
🌿”…กิเลสทั้งปวงนับตั้งแต่อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายที่รวมเรียกว่า สมุทัยนั้น ต่างก็ประชุมรวมลงอยู่ที่จิตใจของสัตว์คือในเห็น จำ คิด รู้ ทั้ง ๔ อย่างนี้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น การแก้หรือปหาน (ละ)กิเลสทั้งมวลเหล่านี้ ก็ต้องแก้ที่จิตใจ คือที่ เห็น จำ คิด และรู้นี่เอง กิเลสจึงจะหมด…”🌿
🙏โอวาทธรรม🙏
พระราชพรหมเถร
(วีระ คณุตฺตโม)
อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: