แอพพลิเคชั่น ธรรมกาย

Description

แอพพลิเคชั่นนี้เป็นแอพพลิเคชั่นที่เผยแพร่วิชชาธรรมกายตามพระสัจธรรมของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเท่านั้น ผิดพลาดประการใดข้าพเเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้าท่านชื่นชอบก็ร่วมอนุโมทนากับข้าพเจ้าด้วย และทางผู้จัดทำได้จัดทำเว็บไซต์ด้วยคือ http://www.dhammakaya.tv และ http://www.dhammakaya.biz ถ้าสนใจก็เข้าไปศึกษาได้นะครับ

“เกิดมา ว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร สิ่งที่อยากก็หลอก สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงใย เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้”
ⓓⓗⓐⓜⓜⓐⓚⓐⓨⓐ

ศึกษาวิชชาธรรมกายเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://www.watpaknam.org
http://www.dhammakaya.org
http://www.mongkoldhamma.org
http://www.dhammacenter.org

เมื่อ 85 ปีมาแล้ว ในปี พ.ศ.2459 พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้ค้นพบ วิธีเจริญสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้ถึงธรรมกายมรรคผลนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติอย่างชัดเจนภายหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ 500 ปี การปฏิบัติแนวนี้เป็นที่รู้จักในหมู่ศิษยานุศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ า “วิชชาธรรมกาย”

วิชชาธรรมกายเป็นวิธีปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 มีวิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ให้ถึงธรรมกาย ให้เกิดอภิญญา และวิชชา คือความรู้ความสามารถพิเศษ ได้แก่ วิชชา 3 วิชชา 8 (รวมอภิญญา 6) ชื่อว่า “วิชชาธรรมกาย” ให้เข้าถึงและรู้เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม สามารถให้ทั้งเห็นและทั้งรู้สภาวธรรมทั้งสังขารและวิสังขารคือพระนิพพาน และเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานคู่กัน เป็นพื้นฐานสำคัญแก่การเจริญวิปัสสนาปัญญาถึงโลกุตตรปัญญา ได้อย่างดี จึงเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง

วิชชา ธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำสั่งสอนศิษยานุศิษย์จนตลอดชีวิตของ ท่าน และได้ถ่ายทอดสืบต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏผลเป็นอัศจรรย์แก่คนทุกชาติทุกภาษา ทุกศาสนา แม้ผู้ที่ไม่ทราบอะไรเลยหรือยังไม่มีศรัทธาเลย หากแต่สามารถทำใจหยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายได้ (เพียงเท่านั้น) ย่อมได้รับผลประจักษ์ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเชื่อใคร…

iPhone Screenshot 2iPhone Screenshot 1
แชร์เลย

Comments

comments

Share: