โครงสร้างการบริหารวัด


เจ้าอาวาส
พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)  ป.ธ.6, รป.ม. มธ.

รองเจ้าอาวาส
พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต  ป.ธ.9, พธ.บ., กศ.ม. (แนะแนว) มสธ.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ ป.ธ.7พระมหาสมัย หิริมโก  ป.ธ.7
พระมหาสุจิตต สุจิตฺโต  ป.ธ.8, วศ.บ. จุฬาฯพระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม ป.ธ.9
พระครูอาทรปริยัติสุธี (สุบรรย์ สุธีโร) ป.ธ.4, พธ.ม.พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต ป.ธ.8, วท.บ. มก.
พระมหา ดร.กังวาล ธีรธมฺโม ป.ธ.9, พธ.ด.พระมหาอธิโชค สุโชโต  ป.ธ.9
พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ   ป.ธ.9, วศ.บ. สจล.พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม ป.ธ.9
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย  ป.ธ.9, พธ.ม. 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

กองการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรี ศูนย์อบรมบาลีก่อนสอบ ภาค 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หน่วยวิทยบริการ มจร. ภาค 15 ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค 15 ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อุทยานการศึกษากองฝึกอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) สนญ. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ (ศสค.) วัดหลวงพ่อสดฯ Wat Luang Phor Sodh Buddhist Meditation Institute (Affiliated Institution of the World Buddhist University) โครงการบรรพชาและอบรมสามเณรกองวิปัสสนา พระวิปัสสนาจารย์
ผู้ปฏิบัติและให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4
กองปกครอง ประธานฝ่ายบริหาร ประธานฝ่ายปกครอง คณะอนุกรรมการวินัยธร พระผู้ปกครองเขตต่างๆ พระพี่เลี้ยงพระนวกะ พระพี่เลี้ยงสามเณรกองเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาคารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสารสนเทศและเว็บไซต์ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ฝ่ายเผยแผ่ทางวิทยุ ฝ่ายเสียงและวิดีทัศน์ ฝ่ายผลิตซีดี ฝ่ายป้ายกองศาสนูปถัมภ์ ฝ่ายโรงครัว ฝ่ายจัดสถานที่พิธี ฝ่ายพิธีบรรพชาอุปสมบท ฝ่ายดูแลอุโบสถ ฝ่ายดูแลวิหารพุทธภาวนาฯ ภัตตุทเทสก์ (รับนิมนต์) ฝ่ายกิจการยานพาหนะ ฝ่ายคลังสังฆภัณฑ์ ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
กองสาธารณูปการ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายไฟฟ้า ฝ่ายประปา ฝ่ายโทรศัพท์กองการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการสงฆ์
แชร์เลย

Comments

comments

Share: