โทษร้ายแรง ของการเสพสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลาย

โทษร้ายแรง ของการเสพสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลาย

💎 เนื่องจากการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษ-ทุกข์ ที่พอเห็นๆกันได้ในทางโลกไปแล้ว ต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวถึงโทษและทุกข์ อันเกิดแต่การเสพติดมึนเมาในทางธรรมต่อไป

#ประการแรก อำนาจของสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆ จะทำลายสุขภาพอนามัยของผู้เสพ ให้เสื่อมโทรมลง และมีจุดอ่อนให้โรคภัยเบียดเบียนได้มาก จึงย่อมไม่พร้อมที่จะประกอบความเพียร เพื่อพระธรรมที่วิเศษสูงสุดยิ่ง แต่ไม่เป็นสิ่งอันบุคคลจะบรรลุได้ง่าย

นอกจากนี้ อำนาจของสิ่งเสพติดเหล่านี้ ยังทำลายสมรรถภาพทางจิตใจให้เสื่อมทรามลง มักขาดสติสัมปชัญญะ และปัญญาก็พลอยมืดทึบลงไปด้วย ประกอบกับจิตใจที่อ่อนแอ เพราะต้องตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดมึนเมาเหล่านั้นอีก ก็ยิ่งต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยตัณหา คือ ความอยากที่จะเสพอยู่ร่ำไป คราใดที่ไม่ได้เสพตามอำนาจของตัณหา ก็จะต้องกระวนกระวายด้วยประการต่างๆ หาความสงบกายสงบใจได้ยาก การจะเจริญภาวนาหรือพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลาย เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งในอรรถในธรรมตามความเป็นจริง เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป หรือดำเนินชีวิตไปสู่กระแสแห่งนิพพานอันเป็นความสงบสุขนั้น เป็นอันกระทำได้ยากหรือแทบจะไม่เห็นทางเอาเสียเลย กลายเป็นผู้มีปัญญาอันมืดบอด ที่เปิดทางให้กิเลส,ตัณหา,อุปทาน เข้าครอบงำได้โดยง่าย ทำให้รู้ผิด เห็นผิด คิดผิด พูดผิด และประพฤติผิดได้ง่ายและมากขึ้น จมดิ่งอยู่ในไตรวัฏฏ์ อันมี กิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ และ วิปากวัฏฏ์ กล่าวคือ เกิดกิเลสตัณหา แล้วก็ประกอบอกุศลกรรม และได้รับผลจากอกุศลกรรม อันเป็นโทษ-ทุกข์ ทับทวียิ่งๆขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าจะสามารถเลิก-ละกิเลสเหล่านั้นได้ และหมดเวรจากอกุศลกรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว

การที่แต่ละหน่วยงานของสังคมมนุษย์ มีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่เสื่อมทรามลง มีผู้ไร้สติสัมปชัญญะและปัญญา เห็นผิดเป็นชอบ พูดผิด คิดผิด ประพฤติผิด เพิ่มมากขึ้นเพียงใด สังคมหรือประเทศชาตินั้น ย่อมขาดความสันติสุขและความร่มเย็นมากขึ้นเพียงนั้น

ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้โฆษณา ชักชวนให้มีการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาทั้งหลาย อันเป็นต้นเหตุของปัญหาที่กล่าวนี้ ย่อมพลอยได้รับผลกรรม อันเนื่องแต่อกุศลกรรมที่ตนได้ก่อขึ้นเช่นเดียวกัน ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย

#ประการที่สอง อำนาจของสิ่งเสพติดมึนเมา ทำลายสมรรถภาพของกายเนื้อหรือกายมนุษย์หยาบนี้อย่างไร ก็ทำลายสมรรถภาพทั้งทางกายและจิตใจ ของกายมนุษย์ละเอียดอย่างนั้นเหมือนกัน

หากท่านผู้ฟัง ได้เจริญภาวนาตามแนวทางวิชชาธรรมกายนี้ จะพบความจริงอย่างหนึ่งว่า มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลาย มิใช่จะมีแต่กายเนื้อที่เห็นๆกันอยู่เท่านั้นก็หาไม่ หากแต่ยังมีกายในกายที่ละเอียดๆซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆ แต่ไม่อาจแลเห็นได้ด้วยตาเนื้อ ซึ่งมีขีดความสามารถจำกัด ต้องเจริญภาวนาให้ใจหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียว ณ ที่ศูนย์กลางกายเสียก่อน จึงจะสามารถเห็นสิ่งที่ละเอียดกว่าได้ด้วย”#ใจ“หรือ”#ตาใน

#กายในกาย กายแรก มีลักษณะหน้าตาเหมือนกายมนุษย์หยาบหรือกายเนื้อนี่ทุกประการ แต่สวย ละเอียด ประณีตกว่า อยู่ในท่ามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ณ ที่ศูนย์กลางกายนั้นแหละ เมื่อกายมนุษย์หยาบแตกทำลายลง คือตายแล้ว กายมนุษย์ละเอียดหรือที่เรียกว่า”#สัมภเวสี” ก็จะทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดในภูมิใหม่ด้วยอำนาจของกรรมและตัณหา ที่มีติดตัวไปตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่

การเสพสิ่งเสพติดมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท จิตใจย่อมถูกครอบคลุมด้วยกิเลสตัณหาให้มัวหมอง นับเป็นอกุศลกรรม อำนาจแห่งอกุศลกรรมนี้ ย่อมส่งผลให้ไปบังเกิดในทุคติภูมิ หรืออาบายภูมิ อันหมายถึงที่ไม่สบายเหล่าใดในสี่เหล่า คือ เปรต สัตว์นรก อสุรกาย หรือสัตว์ดิรัจฉาน ดังพุทธภาษิตที่ว่า “จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา” แปลความว่า เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ย่อมมีทุกข์คติเป็นที่หวัง

การได้รับผลเป็นวิบากจากอกุศลกรรมหรือกรรมชั่วนี้ ไม่แต่เฉพาะผู้เสพโดยตรงเท่านั้น ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้โฆษณาชักจูงให้มีการเสพ หรือผู้สมรู้ร่วมคิดอื่น ที่เป็นเหตุให้มีการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาทั้งหลาย ย่อมต้องได้รับผลหรือวิบากกรรม ตามความหนักเบาแห่งอกุศลกรรมที่ตนได้ก่อขึ้นทั้งสิ้น

#เพื่อให้ท่านได้ทราบประสบการณ์ของผู้เจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย ซึ่งช่วยให้สามารถเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นบ้าง จึงขอยกตัวอย่างการเห็นโทษ ของการเสพจนติดสิ่งเสพติดมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท มาเล่าสู่ท่านฟังพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาไว้ ดังต่อไปนี้

ก่อนอื่น ใคร่จะขอให้ท่านได้สังเกตตัวอย่าง ที่พอจะเห็นได้ง่ายๆจากชีวิตประจำวันเสียก่อน คือ ท่านลองสังเกตดูเด็กๆที่เกิดขึ้นมา หมายถึงในระยะที่มารดาของเด็กกำลังตั้งครรภ์อยู่ ถ้าเป็นระยะที่คู่สมรสกำลังมัวเมาหรือติดสิ่งเสพติดมึนเมา ท่านจะพบความจริงอย่างหนึ่งว่า เด็กที่เกิดมามักจะมีระดับสติปัญญาไม่เฉลียวฉลาด เท่ากับเด็กที่เกิดในระยะที่บิดามารดาไม่เสพหรือติดสิ่งเสพติดมึนเมา โปรดลองสังเกตดู

สำหรับประสบการณ์จากการเจริญภาวนาธรรมนั้นมีมาก แต่จะขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่ง เอาตัวอย่างผลจากการปฏิบัติธรรมของลุงจอนก็แล้วกัน ลุงจอนนี่เป็นชื่อสมมติ แต่เพราะเจ้าตัวไม่ประสงค์จะให้ออกนาม ก็ต้องขอเรียกชื่อสมมติ

คือ เมื่อตอนปลายปีที่แล้วนี้ มีเจ้าหน้าที่ขับรถขององค์การต่างประเทศรายหนึ่ง ได้เสียชีวิตไป เพราะเมาสุราแล้วตกลงไปในบ่อน้ำ เลยจมน้ำตาย บรรดาเพื่อนฝูงและญาติมิตรต่างก็พากันสงสาร จึงรวบรวมปัจจัยกัน เพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ และเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งได้เคยร่วมปฏิบัติธรรมกับลุงจอนเสมอมา เกิดอยากรู้ว่าเพื่อนผู้ตายจะไปเกิดในภูมิใด ได้รับวิบากจากกรรมอะไร จึงถามลุงจอนดู โดยบอกแต่เพียงชื่อกับอายุของผู้ตาย ส่วนลุงจอนนั้นไม่เคยได้รู้จักกับผู้ตายมาก่อน และก็ไม่ได้ทราบประวัติของผู้ตายด้วย

ในขณะที่กำลังเจริญภาวนาอยู่ด้วยกัน จวนจะถึงเวลาหยุดพัก ลุงจอนได้ตรวจดูกำเนิดของผู้ตาย ก็พบว่าผู้ตายได้ไปบังเกิดอยู่ในนรก เพราะเวรสุรา จึงได้กล่าวแก่ผู้เจริญภาวนาในขณะนั้นว่า “เจ้านี่ เห็นจะอยู่ที่ไม่สบาย ขอให้พวกเราทั้งหลาย จงตั้งใจอุทิศส่วนกุศลในการรักษาศีล บริจาคทาน และการเจริญภาวนาธรรมในวันนี้ ให้แก่ผู้ตายให้เต็มที่ เพราะเพื่อนเราผู้นี้ประพฤติผิดศีล โดยเฉพาะศีลข้อสุราเมรัยไว้มาก ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ขอทุกคนอย่าได้บอกความนี้แก่ญาติพี่น้องของผู้ตาย ให้เป็นที่เศร้าหมองเลย”

คำกล่าวของลุงจอน ตรงกับการดำเนินชีวิตของผู้ตาย ซึ่งชอบดื่มสุราเป็นประจำจนติด แล้วต้องเสียชีวิตลงเพราะเมาสุรา จนตกลงไปในบ่อน้ำ และจมน้ำตายดังกล่าว ยังความตื่นเต้นแก่ผู้รับฟังเป็นอันมาก นี่ก็เป็นตัวอย่างของทุกข์ที่ติดตามให้ผล เนื่องแต่การเสพสิ่งเสพติดมึนเมา ที่สามารถจะรู้เห็นได้ ด้วยการเจริญภาวนาตามแนววิชชาธรรมกายนี้

อนึ่ง ใคร่จะเรียนต่อท่านทั้งหลายอีกด้วยว่า สำหรับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ มีอภิญญาและวิชชาแก่กล้าแล้ว มักจะตรวจพบเสมอว่า #สำหรับผู้ที่มีเวรสุราหรือยาเสพติดมึนเมาเหล่านี้#เมื่อพ้นเวรจากนรกแล้ว#ภายหลังได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก#ก็ยังไม่หมดเวร#เพราะกายละเอียดหรือกายสัมภเวสี#ซึ่งเป็นกายที่จะมาปฏิสนธิอีกนั้น#ได้พกเอาความเสื่อมสมรรถภาพทางทางกายและจิตใจมาตั้งแต่อดีตชาติ#ที่เคยได้เสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษมาก่อนนั้นมาด้วย#เป็นผลให้เกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อน#ปัญญาทึบต่ำทราม#ขี้หลงขี้ลืม#ตามความหนักเบาแห่งกรรม#ที่ได้กระทำขึ้นตั้งแต่ชาติก่อนๆนั้นอีกด้วย

วิบากกรรมทั้งหลายตามที่กล่าวมานี้ มิใช่จะเกิดแต่กลับผู้เสพเท่านั้นก็หาไม่ #ผู้ผลิต#ผู้จำหน่าย#ผู้โฆษณาชักจูงให้มีการเสพ ตลอดทั้งผู้ช่วยเหลือให้ความร่วมมือต่างๆ โดยวิธีใดๆก็ตาม ต่างก็จะต้องได้รับผลจากอกุศลกรรม เป็นวิบากติดตามตนไป ตามส่วนแห่งอกุศลกรรมที่ตนได้เป็นต้นเหตุ หรือนำทางอันมิชอบนั้นด้วย

นี่แหละ ความไม่รู้หรือ”#อวิชชา” เป็นเหตุให้บุคคลหรือสัตว์โลก ประกอบอกุศลกรรม ด้วยว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและอุปทาน แล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานต่อๆไปไม่มีสิ้นสุด

บัณฑิตจึงไม่ประมาท หมั่นรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เจริญภาวนาเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์ธรรม และกระทำปัญญาให้รู้แจ้งในสัจธรรม และในทางเจริญทางเสื่อม ดำเนินชีวิตไปสู่กระแสแห่งนิพพาน อันเป็นผลให้ได้รับความสันติสุขและร่มเย็น ด้วยประการฉะนี้.

_________________

เทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล

หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

_________________

ที่มาบางตอนจากหนังสือ

พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

_________________

เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: