อุบายวิธีสำคัญ … ในการเจริญภาวนาตามแนว “วิชชาธรรมกาย”

อุบายวิธีสำคัญ … ในการเจริญภาวนาตามแนว “วิชชาธรรมกาย”

โดย : หลวงป๋า
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

“อุบายวิธี” ที่จะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แห่ง “ฌาน” นี้มีหลายวิธีด้วยกัน
พระอรรถกถาจารย์รวบรวมแสดงไว้ 40 วิธี
รวมเรียกว่า “สมถภูมิ 40” อ่านเพิ่มเติม อุบายวิธีสำคัญ … ในการเจริญภาวนาตามแนว “วิชชาธรรมกาย”