Posted in ธรรมะดีๆ พระเกจิอาจารย์ วิธีปฏิบัติ

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ไปฝึกธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ไปฝึก…

Continue Reading
Posted in วิธีปฏิบัติ หลวงป๋า

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรรมกาย แล้วได้ผลของสมาธิ เห็นดวงเห็นกาย 18 กาย แล้วไป ฝึกแบบมโนมยิทธิต่อ ส่งใจไปใน ที่ต่างๆ ได้ เมื่อปรารถนาดีกับ ผู้อื่นก็เอาธรรมะไปสอน แบบ เอาวิชชาธรรมกายปนผสมกับ ความรู้ของสายอื่นที่ตนฝึกฝนมา อยากทราบว่าจะมีผลเสีย กับผู้ฝึกและผู้สอนไหมครับ

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรร…

Continue Reading
Posted in พระราชพรหมเถร วิธีปฏิบัติ

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏ…

Continue Reading
Posted in วิธีปฏิบัติ หลวงป๋า

เวลาปฏิบัติธรรม คำว่า “เห็นองค์พระ” กับ “เข้าไปเป็นองค์พระ” ต่างกันอย่างไร

เวลาปฏิบัติธรรม คำว่า &#8…

Continue Reading
Posted in วิธีปฏิบัติ

กลางธาตุ คือ อะไร

กลางธาตุ คือ อะไร “…

Continue Reading
Posted in วิธีปฏิบัติ

อุบายวิธีสำคัญ … ในการเจริญภาวนาตามแนว “วิชชาธรรมกาย”

อุบายวิธีสำคัญ … ใน…

Continue Reading