สมถวิปัสสนา 1/2

อธิบายและสอนเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่

เพื่อพระพุทธศาสนา

สุจริตธรรมกถา

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

สลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวง

พระจักรพรรดิ์

ปัจฉิมนิเทศ

คุณของพระพุทธศาสนา

เจริญภาวนา

กตัญญูกตเวที

โอวาทวันไหว้ครู อบรมบาลี

คำแนะนำวิธีเจริญภาวนาสมาธิ

ไตรสิกขา – ศีล สมาธิ ปัญญา

ธรรมปฏิบัติ 2/2

ธรรมปฏิบัติ 1/2

ปิดการอบรมพระกัมมัฏฐานรุ่นที่72

ปิดอบรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

การปฏิบัติงานตามหลักพุทธรรม ตอนที่ 2/2

การปฏิบัติงานตามหลักพุทธรรม ตอนที่ 1/2

จะไปเกิดภพภูมิใดอยู่ที่เราปฏิบัติ

ฝากลูกหลานช่วยดูแล

หลักสมถวิปัสสนา

การบริหารวัด 5/5

การบริหารวัด 4/5

การบริหารวัด 3/5

การบริหารวัด 2/5

การบริหารวัด 1/5

มานั่งสมาธิกันทำไม

โอวาทปิดอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 71

โอวาทเปิดอบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 71

วันมาฆบูชา