การสมัครบรรพชาอุปสมบทที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายแท้ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
2. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้บวชได้
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการบวชหรือการบำเพ็ญศาสนกิจ
4. เตรียมตัวก่อนบวช โดยการลด ละ เลิก ไม่เสพหรือติดสิงมึนเมาให้โทษทุกชนิด เช่น บุหรี่, สุรา เป็นต้น ได้เป็นเวลามากพอสมควรก่อนมานอยู่วัด
5. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามอันเป็นเหตุให้บวชมิได้ เช่น บัณเฑาะก์, ชายถูกตอน, กระเทย, ผู้เคยอุปสมบทแล้วต้องอาบัติปาราชิก เป็นต้น
6. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน

2. หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายสี่ หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแวนตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (เท่านั้น) จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ลงชื่อรับรองสำนำถูกต้อง 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด 1 ชุด

3. ขั้นตอนในการสมัคร/มอบตัวเข้าอยู่วัด

1. บิดามารดา หรือผู้ปกครองที่เชื่อถือได้ นำมากราบฝากตัวกับอุปัชฌาย์ (ควรโทรศัพท์ติดต่อกับพระพี่เลี้ยง/เจ้าหน้าที่รับสมัคร ก่อนล่วงหน้า เพื่อความสะดวกแก่การนัดพบพระอุปัชฌาย์)
2. กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามความเป็นจริง
3. นำเอกสารหลักฐานการสมัคร มาให้ครบตามที่ได้ระบุไว้
4. เข้ามาอยู่วัดเพื่อฝึกฝนอบรมตนเป็นระยะเวลานอย่างน้อย 7 วันขึ้นไป
5. โทรศัพท์มือถือ ห้ามใช้ตลอดระยะเวลาการบวช (หากมี่เหตุจำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์อีเล็กทรอนิคส์ที่ทุกชนิด ทางคณะพระพี่เลี้ยงพระนวกะมีโทรศัพท์สวนกลางให้ใช้ (โทรศัพท์ส่วนกลางพระนวกะ โทร. 08-6304-5710)

4. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเข้าอยู่วัด

1. พวงมาลัยกลม 3 พวง (สวนธูปเทียนแพ ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้)
2. ชุดแต่งกาย สุภาพ สีขาวล้วน (กางเกงขายาวสีขาว)
3. ของใช้จำเป็นส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสี่ฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น

5. สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพิ่มในวันบวช

1) ดอกมะลิหนัก 10-15 บนที
2) เหรียญโปรยทาน

ค่าใช้จ่ายในการบวช มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในพิธีอุปสมบท จำนวน 12,000 บาท

1) ค่าบริขารต่างๆ เช่น บาตร, ไตรจีวร, ที่นอน, หนังสือเรียน เป็นต้น
2) เครื่องใช้ในพิธีบวช เช่น ดอกไม้, ธูป-เทียน เป็นต้น
3) ปัจจัยถวายพระพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์ และพระนั่งอันดับ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในพิธีอุปสมบท ให้มอบโดยตรงที่พระพี่เลี้ยง/พระเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันที่มาอยู่วัด

2. ค่าตรวจร่างกายจำนวน 700 บาท และค่าพาหนะพาไปตรวจโรค 100 บาท

3. หากจะจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล เพื่อทำบุญฉลองพระบวชใหม่ เลี้ยงพระ

ภิกษุ-สามเณร ทั้งวัด (ประมาณ 150 รูป) รายละเอียดดังนี้
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า 4,000 บาท
เจ้าภาพภัตตาหารเพล 8,000 บาท
หรือถวายตามกำลังศรัทรา

ท่านผู้บวชสามารถจัดหา ค่าบริขารต่างๆ เองใด้หากไม่มีค่าใช้จ่ายกรุณาแจ้งทางวัดหาเจ้าภาพให้

(ทำบุญค่าภัตตาหาร ถวายผ่านพระเจ้าหน้าที่ในวันที่มาอยู่วัด)

เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถให้วัดช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในพิธีบวช
เรื่องอื่นๆ (สาธุชนที่มาร่วมพิธีบวช/การนำอาหารมาเลี้ยง/การมาพักค้างคืนที่วัด)

1. ควรแจ้งจำนวนแขกที่มาร่วมในพิธีอุปสมบท ว่ามีมารับประทานอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น จำนวนกี่ท่าน เพื่อทางวัดจะได้จัดเตรียมอาหารได้ถูกต้อง (ค่าอาหารเลี้ยงแขก ทำบุญตามกำลังศรัทธา)
2. หากทางเจ้าภาพนำอาหารมาเลี้ยงพระ-แขกผู้มาร่วม ต้องแจ้งให้ทางโรงครัวทราบก่อน เพื่อความสะดวกในการจัดเลี่ยง
3. ถ้าจะมาขอพักค้างคืนที่วัด ควรแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

กำหนดวันเวลาบวช

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปในภายหลัง เมื่อคณะกรรมการของวัดพิจารณาเห็นสมควรให้บวช ได้ เช่น มีคุณสมบัติและความประพฤติเหมาะสม สามารถท่องคำขานนาคได้ อยู่ในระเบียบวินัย เป็นต้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดฯ 090-595-5162, 090-595-5164

แชร์เลย

Comments

comments