ทะเลบุญ

🍄 ทะเลบุญ 🍄
🍏 “…ทะเลบุญ คือ สภาพที่เปรียบเสมือน “ศูนย์รวมของบุญ” อันมากมายมหาศาล ไม่มีขอบเขตจำกัด
🍏ผู้ที่จะสามารถตักตวงบุญได้ จะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในส่วนที่จะเกิดบุญอย่างใดอย่างหนึ่งใน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ จึงจะสามารถตักตวงบุญจาก “ทะเลบุญ” ได้ ยิ่งผู้ที่สามารถเข้าถึงความละเอียดประณีต…ในการปฏิบัติธรรม ก็สามารถที่จะเข้าถึงการตักตวงบุญ…ที่ละเอียดประณีต ในทำนองเดียวกันได้
🍏ทะเลบุญ อยู่ที่ … “ศูนย์กลางกาย” ที่มีอยู่ภายในตัวของทุกคน
ยิ่งกลางของกลางกาย ยิ่งเข้าสู่ทะเลบุญ…ที่ละเอียดยิ่งขึ้น
🍏เหตุที่ ทะเลบุญ อยู่ที่ “ศูนย์กลางกาย” เพราะว่า เป็นที่ตั้งของกำเนิดธาตุธรรมเดิมของมนุษย์ อันเป็นจุดที่รวม ทั้งบุญที่ได้กระทำสะสมมาแล้ว…นับภพนับชาติไม่ถ้วน เป็นศูนย์กลางกาย และ ใจ … ในการกำจัดกิเลสภายในให้หมดสิ้นไปสู่มรรค ผล นิพพาน
🍏เป็นที่รวมของ…กายในกาย ณ ภายใน และ ใจ ตั้งแต่กายสุดหยาบจนถึงละเอียด นับแต่กายมนุษย์ จนถึงกายที่ละเอียด ณ ภายใน เข้าไปจนถึง กายพระ หรือ กายธรรม ที่เรียกว่า “ธรรมกาย” ซ้อนอยู ณ ภายใน
🍏การจรดใจที่…ศูนย์กลางกาย เท่ากับการจรดใจถูกตรงกับ…ศูนย์กลางองค์พระ ซึ่งเป็นที่รวมของ “ทะเลบุญ” นั่นเอง
🍏นอกจากนี้ “ศูนย์กลางกาย” หรือ “ทะเลบุญ” ยังเป็นที่ตั้งของ “ใจ” คือ “ เห็น จำ คิด รู้ ”
🍏เป็นที่ตั้งแห่งสติอยู่ ขณะหลับและตื่นของมนุษย์
เป็นจุดเริ่มต้น และ จุดสุดท้ายของชีวิต คือ มาเกิด และ จะไปเกิด…จะเริ่มจากจุดนี้
🍏“ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗” จึงเป็นที่รวมของความสำคัญที่ได้กล่าวมาแล้ว
บุญกุศลที่จะเกิดขึ้น จึงอยู่ที่…ความสามารถ ความบริสุทธิ์ ของแต่ละคน
ที่จะเข้าถึง “ทะเลบุญ” หรือ “ศูนย์กลางกาย” … มากน้อยเพียงใด
🍏การเข้าถึงทะเลบุญ โดยการบำเพ็ญบุญกุศลใน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ เมื่อก่อนจะกระทำ ขณะกระทำ และ หลังจากกระทำ
จึงให้เอาใจจรดลงไปที่ … ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อยู่เสมอ
ซึ่งจะตรงกับ … ทะเลบุญ
ผลบุญที่ได้รับ ก็จะบังเกิดแก่ผู้กระทำมากน้อย…ตามความละเอียดประณีตของใจ
🍏โดยเฉพาะการปฏิบัติเจริญภาวนาตามแนว “วิชชาธรรมกาย” ที่ หลวงพ่อวัดปากน้ำ (สด จนฺทสโร) ท่านแนะนำให้เอาใจไปตั้งไว้ “ฐานที่ ๗” ซึ่งเป็น “ศูนย์กลางกาย” ตรงกับ “ทะเลบุญ”
ย่อมได้รับผลบุญโดยตรง…ตามระดับภูมิธรรมที่ “เข้าถึง” และ “ปฏิบัติได้” …”
🙏โอวาทธรรม🙏
พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า)
(เสริมชัย ชยมงฺคโล)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: