วันอาสาฬหบูชา 10 กรกฎาคม 2533

ว่าด้วยธาตุกายสิทธิ์ เขียนโดยหลวงป๋า อธิบาย โดย พระมหาศักดา

พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคลและพระพุทธชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว รุ่น อายุวัฒนมงคล 84 ปี หลวงป๋า

พระพุทธชัยมงคล และ พระจักรพรรดิชัยมงคล รุ่นมหามงคลเศรษฐี วัดหลวงพ่อสด พ.ศ.2550

หลวงป๋ากล่าวถึงที่มาของเหล็กไหล 3 แบบ

บทสวดบูชาพระพุทธเจ้า 2 ล้านพระองค์

บทสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ได้ “วิชชาธรรมกาย”

ใครเป็นอาจารย์ ? ของเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ปลายทางของการบวชอยู่ตรงไหน

อำนาจบุญกุศล

อำนาจบุญกุศล

มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมที่วัดกันบ้าง

ตนเป็นที่พี่งแห่งตน 3/3

ตนเป็นที่พี่งแห่งตน 2/3

ตนเป็นที่พี่งแห่งตน 1/3

เจริญภาวนาและอธิบายธรรมปฏิบัติ

วิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ 2/2

วิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ 1/2

สมถวิปัสสนา 2/2

สมถวิปัสสนา 1/2

อธิบายและสอนเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่

เพื่อพระพุทธศาสนา

สุจริตธรรมกถา

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

สลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวง

พระจักรพรรดิ์

ปัจฉิมนิเทศ

คุณของพระพุทธศาสนา

เจริญภาวนา

กตัญญูกตเวที

โอวาทวันไหว้ครู อบรมบาลี

คำแนะนำวิธีเจริญภาวนาสมาธิ

ไตรสิกขา – ศีล สมาธิ ปัญญา