จัดสร้างหอสังเวชนีย์ชัยมงคล

สื่อสารข่าวสาร
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้มีการเชิญกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาวาระ เร่งด่วน ”การพิจารณาสถานที่ตั้งหีบสรีระสังขารพระเดช พระคุณ พระเทพญาณมงคล(หลวงป๋า) อย่างถาวร
โดยคุณสุทัศน์เลขานุการมูลนิธิฯได้นำเสนอแนวคิดของสถานที่ฯ ควรจะมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ที่พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าสักการะหีบสรีระสังขารฯ และรูปเหมือนฯ ได้สะดวก โดยเฉพาะผู้สูงวัยไม่ต้องขึ้นบรรไดสูง รวมทั้งสถานที่สมฐานะตามสมณศักดิ์และฐานะครูบาอาจารย์
2. มีพื้นที่สำหรับการสวดบำเพ็ญกุศลและอุทิศกุศล(รวมถวายเพล)
3. มีพื้นที่สำหรับผู้ต้องการเจริญจิตภาวนา ทำสมาธิ มีการเปิดเสียงบรรยายธรรม/ธรรมะปฏิบัติ ของหลวงป๋า ตลอดวัน
4. งบประมาณที่ใช้มีเจ้าภาพปาวารณาเพียงพอ ไม่เป็นภาระกับวัดและไม่ซ้อนกับการรณรงค์สร้างพระมหาเจดีย์รวมทั้งบริเวรโดยรอบมีภูมิทัศน์และอาคารข้างเคียง
จึงได้ข้อสรุปว่าวัดหลวงพ่อสดฯ ควรจัดสร้างหอสังเวชนีย์ชัยมงคล บริเวณด้านข้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นศาลาที่ตั้งหีบสรีระสังขารของหลวงป๋า ตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อโดยงบประมาณเบื้องต้นประมาณ 10 ล้านบาท มีคุณประวัติ -คุณสุดใจ ปิวาวัฒนพานิช ปาวารณา 7 ล้านบาท และคุณภาวิดาบอกบุณหาเจ้าภาพได้อีก 3 ล้านบาท รวม 10 ล้านบาท ไม่เป็นภาระทางวัด (การทำบุญยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมบุญได้) ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี
จากเกณฑ์ที่เราต้องการเปรียบเทียบกับสถานที่มีอยู่ที่มีผู้เสนอหรือคิดว่าทำไมไม่ใช้สถานที่ที่มีอยู่ จะขอเปรียบเทียบตามเหตุปัจจัยที่ไม่ครบ 4 ข้อ ดังนี้
1. ศาลาสมเด็จพุฒาจารย์ ชั้น 3 ที่ตั้งและบำเพ็ญกุศลชั่วคราวในปัจจุบัน ยังไม่เหมาะสมสำหรับที่ตั้งถาวร เพราะผู้สูงอายุขึ้นไปสักการะลำบากและต้องคืนพื้นที่ในกิจกรรมปกติทั้งปี
2. ศาลาเอนกประสงค์ ไม่เหมาะสม เพราะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อตั้งหีบสรีระสังขาร ปัจจุบันยังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นประชาสัมพันธ์อยู่
3. เรือนรับรองของหลวงป๋า ยัง
ไม่เหมาะสม เพราะพื้นที่ไม่เพียงพอ แม้มีการปรับปรุงใหม่ น่าจะใช้ประโยชน์ปรับเป็นเรือนรับรองพระผู้ใหญ่เวลามีงานหรือพิพิธภัณฑ์ของหลวงป๋าในอนาคต
4. มหาเจดีย์สมเด็จฯ ยังไม่เหมาะสม เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ทั้งนี้ทางวัดและมูลนิธิฯ ได้ถือหลักการทำโครงการหรือกิจกรรมใด ต้องผ่านความเห็นชอบเป็นมติ เพื่อการร่วมกันตัดสินใจ รับฟังเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ เป็นระบบ และความสามัคคีในหมู่คณะ
จึงขอเรียนมา เพื่อโปรดทราบครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: